Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugås, Schøyen, Møller, Skrogstad, Vibe, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hoff, Hiorth, Linge, Hytten, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Holteberg, Haakenby, Coucheron, Irgens etc.

Notes


Matches 101 to 150 of 12,043

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 241» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I654)
 
102 15.Trinitatis. Arnesdatter Hugås, Guri "Holte" (I1545)
 
103 1521 ble han professor i jus og rektor ved Københavns universitet. Han imponerte som en språkmektig, veltalende og sjarmerende mann. Vincentsen Lunge, Vincentz (I3348)
 
104 1524 Dal-ætta arvet mye gods fra Synva Eindridsdtr og Hans Kruckow, da de var barnløse og Ivar Dals hustru, Herborg, var Synvas mors søster. Dette nevnes i 1504 som hustru herborgh torbiørns dotthr af vadhløy, dvs. av Valen (Valo) i Fjelberg, nå i Kvinnherad i Sunnhordaland.

Bruken av hustru-tittelen, og det forhold at hun skrives av - af - en gård, er klare holdepunkter for at Herborg tilhørte adelsgruppen. 
Torbjørnsdatter, Herborg (I314)
 
105 1526? Vincentsdatter Lunge, Blancheflor "Bildt" (I3347)
 
106 1540 - 258 Rd., derav sølv 118, kramgods og gård. Jonasen Mechlenborg, Christian (I11453)
 
107 1554? Foss, Hans (I3146)
 
108 1566? i Flensborg Olufsen Mechlenborg, Jens (I3202)
 
109 1570 Romelsdatter Brun, Sissel (Sidselle) "Bildt" (I4806)
 
110 1570? Karlson Blix, Mogens (I2797)
 
111 1573? Vincentsdatter Lunge, Blancheflor "Bildt" (I3347)
 
112 1576 ?

Eline Lauritsdatter var gift med sogneprest i Biri Baard Nilssøn.

Hun er i noen kilder oppgitt å ha vært av en slekt Stabel (NST IX s 291, NST XI s 120 og NST XIII s 118), noe som tilbakevises i Hedmark Slektshistorielags Jubileumstidsskrift s 103.
Sistnevnte artikkel framsetter en hypotese om at Eline kunne være datter av Laurits Bratberg i Biri, men hypotesen baseres på bla. den forutsetning at hun kom fra Biri - noe man ikke vet noe om.

Hedmark Slekthistorielags tidsskrift VII s 252 gir supplerende argumenter til støtte for hypotesen. Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1-96 s 30 oppgir at hennes far muligens var Laurits (på Hanestad? Toten), gift med NN Mogensdatter Stor-Ree, men kjennes ikke bakgrunnen for denne påstanden - kanskje informasjon om at hun eide jord i Nordre Leine i Hole gjengitt i NST XXXV s 398.

Sokneprest B.O. Stuve har i Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1964 fremsatt en hypotese om at sogneprest Baard Nielsens hustru, Eline Lauritsdatter, var datter av Laurits Bratberg og en datter av Oluf Hoff. Han begrunner dette bl.a. med at når hennes sønn Laurits Baardsen i en så ung alder (ca.20 år) var blitt bruker på Hov så måtte det skyldes slektskap mellom Laurits og eldre brukere på Hov, da hans kone, Karen Pedersdatter Stuves slekt ingen tilknytning hadde til Hov, og han ble dessuten først gift lenge etter at han er nevnt som bruker på Hov i 1626. Deres eldste sønn Baard er født i 1646.

Oluf Hoff hadde en datter Eline som ble gift med Gunder Skouestad i Vardal og døde i barselseng i september 1576. Det ville da ha ligget nær at en mulig søster hadde kalt henne opp i en datter.
Eline Lauritsdatters datter, Magnhild Baardsdatter, som ble gift med Ole Amundsen Baaberg, som omkring 1640 ble bruker på Bratberg, kalte sin eldste datter for Gjøa, så navnelikheten med kvinnene på Hov er der.

Av Halvard Oudenstad:

Det har blant genealoger vært en stor interesse for Eline Lauritsdatters avstamning. Hypotesen om at Baard Nielsens hustru skulle være datter av Laurits Bratberg er, etter min mening, styrket ved det faktum at Svend Thorsen Nøss, som beviselig er hans datters sønnesønn opptrer på arenaen på Hov ca.70 år etter at Eline Lauritsdatters sønn Baard i en ung alder er kommet til Hov, på et tidspunkt da det ikke har vært noen voksne barn etter den forrige bruker til å overta driften av gården, på samme måte som Eline Lauritsdatters datter Magnhild og hennes mann overtok som brukere på Bratberg i Svend Thorsen Hovs far, Tore Jensens, umyndige år, etter farens død omkring 1640.

I slektsboken Stabel-Stabell er koblingen mellom Baard Nielsen og Stabelslekten beskrevet som sikker. Og anetavlen bakover blir som følger:

Den - ukjente Bastian Stabel - han antaes være født ca.1570, og er høyst sannsynlig Hans Stabels eldste sønn.
Den - ukjente Bastian Stabel - er far av de 5 Bastiansønner som Castberg Stabel omtaler som stamfedre til de 5 familiegrener som han skriver om i boka Stabel-Stabell. Sønnene er bl.a.:

1. Lauritz, som er leddet til den slektsgren som blir omtalt her via datteren Eline Lauritzdatter.

2. Fridrich, er sansynligvis han som ble behandlet av Mats Badskær og som døde av sine sår (se nedenunder) uten kjente barn.

3. Anders Stabel, som ble gift og fikk barn (se slektsboken. Han var skriver eller foged hos Høvedsmannen på Akershus Peder Hanssøn Litle. Det antaes at han døde uten livsarvinger.

Hans Stabel er sansynligvis født ca.1534 og død kort etter 2.august 1585.
Om han ble gift og fikk barn vet men ikke med sikkerhet men det blir antatt at den - ukjente Bastian Stabel - er Hans' sin eldste sønn.

Hans Stabel nevnes 25.oktober 1561som ridefoged hos Peder Bild idet han innkasserte skatt av en bonde i Svartdal i Telemarken.

Den 9.mai 1567 nevnes han igjen sammen med Erik Kiil og Niels Krabbe som sammen med 30 mann kom fra Trondheim til Bergen - rømt fra de svenske. De hadde muligens vært med i nordmennenes angrep i Herjedalen høsten 1566.

Den 23.juni nevnes han i Niels Stubs opptegnelser fra Oslo Lagting 1572-1580. Her står det:

Hans Stabel skal betale Mats Batskær, huis peninge hans broder Fridrich var honum skildug.

Fridrich var altså behandlet, for en skade sansyligvis, av Mads Batskær og kort tid etter avgått ved døden, siden broderen Hans skulle betale regningen. Kanskje hadde han blitt skadet i svenskenes angrep i Viken i mars 1570?

I 1584 deltok Hans Stabel i et bryllup på gården Høfre i Øier. Av en eller annen grunn drepte han her sognets prest herr Peder Gram.

Folkesagnet forteller at under bryllupet på Høfre lot Hans Stabel - trommene gå - inne i bryllupsstuen.
Herr Peder holdt ikke ut støyen og klaget at han - ikke kunne tåle det i sit Hoved. Han ble derfor hugget i hodet av underoffiser Hans Stabel. Herr Peder døde straks han kom hjem. Drapsmannen rømte til Sverige, fogden reiste etter ham men da han kom til Sverige var drapsmannen død.

Før saken kom opp i Herredagen fikk han 7 menn til å garantere for seg at han ikke skulle flykte men møte for retten når han ble stevnet etter loven. Denne garanti skulle dog ikke gjelde lenger enn til han av øvrigheten kunne få - Kongens Dag - som betyr at han skulle forbli uantastet av enhver inntil saken var lovlig pådømt.
Hans Stabel rømte likevel og han ble hjulpet til det av Kristoffer Ousby fra Ringsaker.
Kristoffer Ousby ble innstevnet for dette og ble pålagt bøter 8 Ørtuger og 13 Pennige samt gi Knud Hoven (den av garantistene som hadde stevnet Kristoffer) godtgjørelse for kosten på reisen.

Bastian Stapel:

Antagelig født kort etter 1500. Han nevnes som skriver på Aalholm slott på Laaland i 1524. Der var Otto Holgerssøn Rosenkrantz lensherre fra 1523 til 1525.
I 1529 nevnes også som skriver men nå under Jørgen van der Wisch. Han kalles nå for Sebastian. Det tyder på at han er studert.
I et tingsvitne fra 1557 kalles han amtsskriver og i 1564 for hospitalforstander.
Han døde mellom 1564 og 1567. Han og hans hustru Anna er begravet i Mariakirken i Haderslev.

Hans Stapel:

Rådmann i Haderslev 1507, født ca.1470, død før 1540.
I et dokument i en arvesak mellom Hans og hans moster Christina Wolff fremgår det at foreldrene til Hans var bosatt i Haderslev.
Hans segl finnes under et dokument datert november 1507. På Haderslevhus residerte hertug Fredrik den 1. og det ser ut til at Hans har skaffet seg gode forbindelser på slottet og blant adelen i området. Det kan vi regne med siden sønnene oppnår viktige og betydelige stillinger. Tre sønner ble fogder for slekten Rosenkrantz og den fjerde sønnen fogd for Peter Hanssøn Litle (ell. Basse). Hans enke Ingeborg opptok i 1540 et lån på 125 Mrk. Lub. hos Marianerne mot pant i sitt hus på hjørnet av Torvet og Lavgade.
Hans hadde minst 4 sønner.

Henrik(?):

Her mangler det et slektsledd. Bilgrav har gjort gjetninger. Antagelsen er at Hans har hatt en sønn ved navn Henrik som var født ca.1430 og som i ung alder dro til Haderslev og ble gift der. Sannsynligvis er han blitt sendt dit av sin far for å opprette og utvide familiens handelshus dit.

Hans vam Stapel:

I et dokument datert 25.juni 1443 fra rådet i Danzig til Lybek nevnes han blant de borgere som har fått økonomisk tap - durch stadtische Auslieger. Hvis en ut fra dette dokument anslår hans fødselsår til 1400 kan det passe at Hans er Henrik.

Teori:

Hans Stapel:

Far kan være Conrad eller Gerhard, Conrad kan være eldre bror. Hans nevnes den 25.november 1328 som verge for Gerhard van Attendorns barn.

Den 13.april 1335 nevnes en - Johanne dicto Stapel - som vitne i en sak i Lybek (?).

Conrad Stapel sin far er Gerhard se skrivet hos Gerhard. Født ca.1270

Gerhard Stapel:

Muligens sønn av Hans Stapel. Gerhard Stapel nevnes sammen med sin sønn Conrad i et dokument datert 13.juli 1290 av borgemesteren i Brygge i Flanderen. I dokumentet står det:
Jeg har betalt Conrad, Gerhard Stapels sønn, 100 mark i rent sølv.
Hvis sønnen er ca.20 år på dette tidspunkt er han født ca.1270 og faren født ca.1240.

Hans Stapel:

Den danske slektshistoriker K. A. Bilgrav har en teori om at slekten stammer fra Hans Stapel fra byen Stapel i nåværende stapelholm mellom Ejderen og Trene ca.25 km sydvest for byen Slesvig.
Han nevnes 25.februar 1259 i en fortegnelse over personer som er blitt anerkjente som borgere i Lybek. Han er antatt født ca.1215.
Muligens har han drevet kjøpmannshandel i Lybek.

Spørsmålet er naturligvis hvordan har Eline kommet seg fra Haderslev til Biri?

Kilder:
Enebakk bygdebok bind 2 utgitt av Enebakk kommune 1984.
Familieutskrift for Plateslekten.
Castberg, A. St.: Slekten Stabel-Stabell, 1200-1950"(Mallingske, Oslo, 1955).
hjemmesiden www. nermo. org/slekt. 
Lauritzdatter, Eline "Stabel" (I8882)
 
113 1580? Hansdatter Bernhoft, Benedicte "Dinclow" (I2184)
 
114 1585? Mogensen, Oluf (I3242)
 
115 1588? Family F998
 
116 1589? Hansdatter Bernhoft, Anne (I1904)
 
117 1596 ? Hansen Bernhoft, Anders (I1712)
 
118 15de Post Trinit.

Faddere var Erich Sivertsen og Kierstie Andersdatter Krigsvold. 
Christophersdatter Krigsvold, Gunnhild (I9768)
 
119 16 januar? Hägglöf, Olle Georg (I634)
 
120 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I681)
 
121 16.6.1761 1748-1762 Skifteprotokoller 6b 597a Fransen Cudrio, Petter (I3962)
 
122 16.januar? Family F1144
 
123 16.mai? Hambro, Marie Gerhardine "Hoff" (I12631)
 
124 16.oktober? Pedersen, Jonas (I3198)
 
125 16/21.januar?

Gerd døde av tuberkulose.

I brev fra straks før hun døde kan det leses at hun har fått leilighet i Trollhättan, og lengtet etter å flytte dit.
Hennes lungesykdom er hun frisk fra, ifølge brev, og hun så fram til å ha sin familie, bestående av adoptivdatteren Gunvor og den nyfødte Finn Göran samlet i Trollhättan.

Slik ble det aldri. 
Eide, Gerd "Hägglöf" (I603)
 
126 1605 ? Bårdsdatter Bratberg, Magnhild (I9461)
 
127 1608? Rochertsen Hagerup, Hans (I2047)
 
128 1609 i Vor Frue kirke Pedersen Schjelderup, Jørgen (I2145)
 
129 1610 ? Mogensdatter Herdal, Elen "Qvax" / "von Aphelen" (I7143)
 
130 1610 ? Bårdsen Hoff, Lars (Laurits) (I9524)
 
131 1611 ? Bårdsdatter, Maren (I9684)
 
132 1613 ? Bårdsen, Morten (I9686)
 
133 1616? Knudsdatter Bildt, Blancheflor "Juel" (I3170)
 
134 1617 8de April sendte jeg min seksaarige lille Søn Nathan til Skole i Thjm. for der at undervises. Gid han maa gaa fremad i Fromhed, Visdom og Yndest hos Gud og Mennesker!

Dette skrev faren Laurits Holgersen om begivenheten. 
Lauritsen, Nathan (I16594)
 
135 1617 ? Mogensdatter Herdal, Dorothea (I8909)
 
136 1618 ? Jonsen Schancke, Theophilius (I3126)
 
137 1619? 7 barn Family F1151
 
138 1621? Hillerød? Henningsdatter Arnisæus, Elisabeth Sophie Anna "Jürgens" / "Irgens" (I1866)
 
139 1622 Døde Peder Due som her var Foget i mange aar, og Foged i Nordfiord nogle aar. Due, Peder (I7186)
 
140 1622? Sørensdatter Remmem, Gjertrud "Hagerup" (I2038)
 
141 1624 ? Henningsdatter Arnisæus, Utilia "Mejer" (I2218)
 
142 1627 11/3 Dominica Judica (5te søndag i Faste) haffde Hr. Anders Hanssøn udj Holtaalen brøllup i Thrundhjem in meis ædibus (i mitt hus) med Kirsten Mogensdatter Herdal oc begaff sig herfra paa hjemreisen fredagen næst derefter hora tertia (klokken 3).

Copuleret av Lars Holgersen. 
Family F995
 
143 1628? Eriksdatter Amundgård, Marit "Vorkinn" (I10712)
 
144 1630 ? Amundsen Båberg, Lars (Laurits) "Baaberig" (I9417)
 
145 1635? Jensen Digre, Peder "Villmann" (I2228)
 
146 1637 Andersdatter Opdal, Kirsten (I2833)
 
147 1638 ? Johannessen Irgens, Henning (I1989)
 
148 1640 ? Lolland, DK ? Clausen Klingenberg, Andreas Peter (Anders) (I1863)
 
149 1643 ? Nielsdatter Glostrup, Catharina (I2212)
 
150 1647 ? Johannessen Irgens, Balthazar (I2015)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 241» Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

Maintained by Tor Kristian Zinow.