Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugås, Schøyen, Møller, Skrogstad, Vibe, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hoff, Hiorth, Linge, Hytten, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Holteberg, Haakenby, Coucheron, Irgens etc.

Notes


Matches 201 to 250 of 12,047

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 1707? Treschow, Herman (I12869)
 
202 1709? Olsen Broch, Peder Jacob (I7091)
 
203 1717? Lillienskiold, Abel Cathrine "Motzfeldt" (I3219)
 
204 1718? Søfrensdatter Godtzen, Agnethe "Tønder" / "Brunsteen" (I8864)
 
205 1719 blef afgagne Proustenke Maren sal. Hr. Peder Resens i en fyrre liigkiste nedsat. Mikkelsdatter, Maren "Brunus / Pristroph / Resen" (I9186)
 
206 1721 Bårdsen Skulhus, Lars (I9439)
 
207 1722? Family F1206
 
208 1724? Henriksen Floer, Peder (I1980)
 
209 1725 Family F1270
 
210 1725 ? Larsdatter Kvistad, Golla (Gollaug / Godluf) "Jølstad" (I2289)
 
211 1725 ? Bårdsdatter Skulhus, Berte (I9442)
 
212 1732? Fredriksdatter Lorentzen, Anna Margaretha "Steenbuch" (I2346)
 
213 1733 ? Søfrensen Godtzen, Hartvig (I8867)
 
214 1733 ? Søfrensen Godtzen, Hartvig (I8867)
 
215 1735? Theophiliussen Schancke, Sofren (Søren) (I3132)
 
216 1740 4de Martius. Byens Kirkegaard. Afg. Antonj Brinchmands /gl 94 aar/ Liigs Begravelse paa Byens kirkegaard med alle klokkers ringing paa eengang Jorden samt Klokkerens ringing betalt med 3 Rdr. 1 mark. Brinchmann, Antonius (Anthoni) (I1508)
 
217 1740-1748 Skifteprotokoller 6a 264b.

Skiftet sluttet 23.november 1746. 
Casparsen Cudrio, Frans (I716)
 
218 1746 - Ildjernet festeseddel

Niels Dorph, biskop over Aggershuus stiftt og concicstorialraad giør vitterligt, at, eftterat Ole Gabrielsen, som havde fæstet den halve part Jldjernet, Bispestoelen tilhørig, ved døden er afgaaen, og Hans Pedersen haver taget Ole Gabrielsens eftterladte encke
til egte, jeg haver til bemelte Hans Pedersen fæstet den deel af Jldjeernets øe, som benæfnte Ole Gabrielsen havde fæstet og brugt, hvilken deel Hans Pedersen maae tiltræde, bruge og beholde, saalenge hand beviiser mig, som landherre all pligtig lydighed og intet saadant sig foretager, hvorved hand sit fæste kand forbryde. Christiania bispegaard den 18 juny 1746.
N. Dorph.

Betalt til Christiania Vejsenhuus een rixort. Wold tingstue den 16 nov. 1746.

Kildeinformasjon:
Panteboknummer: I 1, f. 360. Sted: Follo sorenskriveri.
www.tjernshaugen.net 
Gabrielsen Villingstad, Ole "Ildjernet" (I10923)
 
219 1749? Henriksen Calmeyer, Christopher (I15332)
 
220 1750? Arensdatter Skjerli, Ingri "Ertshus" (I12978)
 
221 1751 ? Hansdatter Spydeberg, Laurentia "Kongel" (I3225)
 
222 1752?

Far var Sivert Joensen Frøset (1712-), som tjente i Skjerliløkka, og mor var Kari Haftorsdatter Engen (1726-). 
Sivertsen Skjerli, Joen (I13089)
 
223 1757? Andersdatter Grefsen, Anne "Oxhud" (I11580)
 
224 1765 - Hethøl leiekontrakt:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, folie 135b, Sted: pantebok for Follo sorenskriveri.

Saasom jeg underskrevne Christopher Christensen ey længere, efter opsiigelse vedbliver den hidentil af mig brugte og beboede plads Hettholl under gaarden Digeruud: Saa haver Jens Kieldsen, som efter fleedføering med sine sviiger forældre, nærværende tiid er gaarden raadig, til mig betalt, mine paa bemelte plads anvendte bekostninger, efter opgivende reigning , med 37 rd 1 ort 8 s. Thi vorder herved for disse 37 rd 1 ort 8 s, kravesløs qvitteret. Datum Hettholl den 19de novbr. 1765. Christopher Christensen.
Casper Michelsen.
Ms. Larsen.

Vii underskrevne og bekræftede, kiendes og
herved vitterligiør at have med hinanden indgaaet følgende leye contract.
Jeg Jens Kieldsen tilstaaer at have, med mine sviiger forældre og fledføringer, for mig gaarden Digeruud til brug og raadighed haver overladt, deres raad og samtykke, overdraget til velagte unge karl Christen Christophersen., een under denne gaard udi Froens annex beliggende plads Hetthull kaldet, til beboelse og nyttiggiørelse, i den tiid og saalænge som mig gaarden Digeruud er raadig, med disse vilkaar:

1. Pladsens huusebygninger, samt een dertil liggende eng, skal hand nyde og bruge med hvis viidere af hands fader Christopher Christensen hidentil haver været brugt, samt med liige rætt og tættighed uden modsiigelse.

2. Huuserne sætter ieg ved hands tiltrædelse du vedbørlig stand, men herefter skal hand være forpligtet samme, at vedliigegolde aaboeds føer, hvortil hand efter anmodning
skal nyde udviisning af gaardens skaug.

3. Skal hand af gaardens skaug ligeleedes have frie brændeveed efter udviisning, samt frie havn udi gaardens udmark, for saa mange crearure, som af det paa plad
sen aflende foeder vinteren over kand fremføedes. Derimod svarer hand til mig:

4. Aarlig leye efter foreening, som udi rætte tiid betahler med 8 rd. siger 8 rd.

5. Forskaf(f)er hand mig naar forlanges frie ferd til at bortfahre med hvor maatte behøves, uden mindste betahling. og

6. Udi slaataanden skal hand anskaffe mig een mand, som ieg dog selv for sit arbeide betahler.

Jeg Christen Christophersen tilstaaer liigeledes herved, at ieg paa forestaaende vilkaar og efter saadan foreening skal bruge og beboe pladsen hetthull under Digeruud; Thi forbinder ieg mig, denne contract i alle sine puncter fra
min side siide at opfylde og efterleve. Dette til bekræftelse under vores hænder og signetter i overværelse
af underteignede vitterligheds vidner. Datum Digeruud den 19 novbr. 1765.
Til vitterlighed
Christen Christophersen.
Jens Kieldsen.
Ms: Larsen.
Casper Michelsen.

Kilde:
www.tjernshaugen.net 
Christensen Hethøl, Christopher (I11006)
 
225 1769: Sjøkadett.

1775: Surnumerær Kancellist i Generalitets-og Kommissariatskollegiets Depechekontor.

1779: Privat innskrevet ved universitetet i København.

1781: Juridisk eksamen.

1785: Virkelig Kancellist.

1789: Fullmektig.

1799: Medlem av Københavns fattigvesens politirett.

1805: Chef for 1.Departements Kontor under Generalitetet, fratrådte samtidig Københavns fattigvesens politirett.

1815: Virkelig Etatsråd.

1819: Afskjed i nåde med Vaartpenge.

1796, Debut i bogform:

Grunden til den almindelige formel for selskabsregning.

Kilde:
http://www.litteraturpriser.dk/1850/hjohanchristianhedegaard.htm
Dansk biografisk Lexikon / VII. Bind. I. Hansen - Holmsted

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68 
Hedegaard, Johan Christian (I8231)
 
226 1773 d: 22de Junii blev jeg Ægteviet med Sophia Chatarina Matheson.

Denne vielsen kan ikke finnes under Orkdal eller Trondheim.

Den 2.februar 1731 ble Jens Reinholtsen Schive født i Trondheim. Han ble døpt 7. samme måned i Nidarosdommen. Hans faddere var følgende;
Commandant Motzfeldt, Raadmand Hagerup, Elias Woffert, furir Cancellie Raad ...., furir Cammer Raad .... og Madame Menke.
Jens var yngst av syv barn til Reinholt Jenssen og Knerche Mattiasdatter Schive.

Jens Reinholtsen Schive dimmiterte Trondheims Kathedralskole i 1750, og tok teologisk eksamen 3.juli 1756. I Dimisprækenen fikk Jens karakteren non contemnend.
Han ble utnevnt til personlig kapellan for sokneprest Morten Lund i Overhalla den 24.september 1756, og ordinert 10.oktober(november) av biskop Nannestad i Trondheim, og var i samme egenskap en kort tid hos dennes ettermann i kallet, Jørgen Darre, inntil 1758, da utnevnt til residerende kapellan i samme kall.

Jens var residerende kapellan i Orkdal fra 26.februar 1762, og prekte første gang i Svorkmo kirke 3.påskedag, 13.april, det året.

Jens Reinholtsen Schive ble gift første gang 7.desember 1762 med Gjertru Dorthea von Jonstrup, datter av kaptein Joachim Fredrik von Jonstrup og Ellen Birgitte (født Møller). Hun ble drept, kvalt ihjel, av Elen Jonsdatter som havde undveget Tjenesten hos hende.
De fikk et barn:

1. Ellen Bergitte, født oktober 1763 i Svorkmo annex i Orkdalen. Hun lå i vuggen ved siden av moren da hun ble kvalt ihjel. Ellen Bergitte ble gift 15.mars 1785, hjemmeviet i Vor Frue kirkes sokn med den ti år eldre Christian Andersen Lorch, kjøpmann og borger i Trondheim. Han døde i 1828. Huset Lorch sto som et av Trondheims første handelshus. Ellen Bergitte døde 25.oktober 1846 i Trondheim.

Gården Svinsøya i Orkdal var eiet av en Ole, som måtte ut i pengelån hos Schiødt på Gjestvål, Lauritz Møller på Svorkmo og hos res.kap. Jens Schive. I 1773 kjøpte Ole gården Stubban av Schive for 2.700 riksdaler, som blir omtalt som en urimelig høy pris i Orkdalsboka, og igjen måtte Ole låne penger både hos Schive og andre. I 1776 var det så ille at gården ble eksekvert. Jens Schive møtte med krav på 2.883 riksdaler, noe underretten den 20.september 1773, hadde dømt Ole til å betale. Den enfoldige bonde Ole endte etterhvert som leilending, og senere ble han også husløs i 1783.

Enkemann Jens ble gift for andre gang 27.november 1764 i Svorkmo kirke, viet av provsten Ole Ross, med sin første hustrus kusine, Marie Luisa Møller (1747-1772), datter av Lauritz Hansen Møller, og fikk gården Haugen med henne, men de hadde hus og bodde på Svorkmo. De fikk følgende barn sammen:

2. Gjertrud Dorthea, født 18.september 1765 på Svorkmo. Hun døde ung.

3. De fikk også en dødfødt sønn i 1766.

4. Reinholt Johannes Jenssen, født 26.desember 1767 i Svorkmo annex i Orkdalen.
Han ble cand. theol.; I 1779 ble han elev ved Trondhjems Kathedralskole, og i 1787 begynte han på Københavns Universitet på det teologiske studiet. Teologisk eksamen tok han 13.juli 1795 med karakteren Haud contemnendus. Senere ble han proprietær til Elgeseter. Reinholt Johannes kom i besittelse av den gamle Klingenbergske eiendom ved skjøte av 29.april 1796, bare 29 år gammel, gjennom morens slektskap til Hans Fredrik Klingenberg.
Han ble gift 26.juni 1800 på Elgeseter med sin to år yngre Adelgunde Christiane Gjertsen, enke etter nevnte Hans Fredrik Klingenberg. De fikk seks barn sammen.
I november 1812 er han nevnt som Divisjonssjef ved det Trondhjemske Kystvern.
Reinholt døde 17 år før sin kone den 2.juli 1835 på Elgeseter gård.

5. Laurits Møller Jenssen Schive ble født 30.august 1769 i Svorkmo annex i Orkdalen, kl.1 efter Middag. Han ble døpt 6.september samme året.
Laurits tok dansk juridisk eksamen 13.november 1789, med karakter ei ubekvem.
Han ble ved bestalling 5.juli 1797 ansatt som forstskriver ved Kongsberg sølvverk, og i 1803 som kasserer og skifteforvalter ved Modum blaaafarveverk.
Laurits ble gift antakelig i København den 11.juli 1798 med Birthe Cathrine Snour, som var fem år yngre enn han. De fikk ti barn.
Laurits ble enkemann i 1839, og døde selv den 27.september 1858 på Strømsgodset ved Drammen. Han ble begravet på Strømsø.

Jens Reinholtsen Schive ble for tredje og siste gang den 22.juni 1773 med Sofie Catharina Matheson. Hun var født 29.juni 1752 på gården Øye i Melhus (eller i Trondheim).
Hennes foreldre var Statius Jacob og Anne Fredrikke Matheson, og hun var yngst av fire søsken.
Jens og Sofie Catharina fikk fem barn sammen:

6. Maria Lucia, født 17.april 1774 på Svorkmo annex i Orkdalen. Hun døde i 1786 i Svorkmo.

7. Knerche Dorthea, født på Svorkmo annex i Orkdalen, døpt 2.mai 1775 i Svorkmo kirke. Hun ble gift 15.mars 1795, hjemmeviet i Domkirkens sokn i Trondheim med daværende residerende kapellan, senere sokneprest Anders Isaksen Høyem, som døde efter 2 1/2 Aars vedvarende Sygdom, rørt af Slag og berøvet Fornuftens Brug.

8. Anne Fredrikke ble født 21.juni 1776 på Svorkmo annex i Orkdalen og døpt 8.august 1776 i Orkdalen kirke. Den 15.november 1797 ble hun hjemmeviet i Domkirkens sokn med den fjorten år eldre Elias Heltberg Lund, oberst og corpschef i Trondhjemske infanteribrigade. Han døde i 1824. Enke Anne Fredrikke døde den 20.juni 1851 på gården Minsås i Verdal.

9. Appolonia Catharina, født 8.september 1777 på Svorkmo annex i Orkdalen, ble gift med Christian Ludvig Pind, postmester i Larvik. Han var født i 1764 og døde i 1859, og da som enkemann. Appolonia Catharina døde 16.desember 1839 i Larvik.

10. Jensonetta Sophia, født 26.desember 1778, ca. 6 mnd. etter farens død, døde selv like etter fødselen. Hun ble begravet i Svorkmo kirke.

I 1790 ga Jens Reinholtsen Schive ut en dansk bibelutgave med ætteførerit (familiebibelen arvet sønnen Lars (Laurits), og den finnes vistnok fortsatt i slekten (1947) og slektsnotater for hvert ledd er skrevet til).

Om bibelutgaven Jens Reinholtsen Schive etterlot seg:
Bibelen er trykket i København 1740, innbundet i sort chagrin med inskripsjonen H.M.M.D. 16.Oct.1760. Den har tilhørt sogneprest til Ørlandet, Hans Møller Meintz, onkel til både Schives første og andre hustru. I bibelen har Jens Reinholtsen Schive notert:

Ao. 1731 d. 2den Febr. er fød Jens Schive. Faderen Reinholdt Schive, M: Knerche Jessen.
Ao. 1762 blev Jeg gift med Gjertrud Dorethea von Jonstrup.
Ao. 1763 d: 20 Octbr. er fød min Datter Ellen Birgitta Schive.
Ao. 1764 d: 27 Nov: gift med Maria Luisa Møller.
Ao. 1765 er fød Giertrud Dothea d: 18 Sept.
Ao. 1766 er fød en Dødfød Søn.
Ao. 1767 er fød den Anden Juule Dag en Søn Reinhold Johannes.
Ao. 1769 er fød d: 30te Aug. Kl. 1 efter Middag en Søn Laurits Møller.
Ao. 1747 d. 13de Janury er fød Maria Luisa Møller Kl. 1 om Natten. Faderen Laurits Møller, Mod. Apolona Müller.
Ao. 1742 d. 3die Aug. er Martha Heints ne de Møller fød aar 1742.
1773 d: 22de Junii blev jeg Ægteviet med Sophia Chatarina Matheson.
1774 d: 17de April er min Datter Maria Lucia fød, død 1786.
1775 d: 2 Maj er min Datter Knerche Dorethea Døbt i Svorkmo Kierke.
1776 d: 21 July Fød Anne Fredriche døbt d: 8 Aug. i Ørchedallens K.:
1777 d: 8de September er fød min Datter Apollona Catharina.

Her slutter presten Schives opptegnelser. Hans enke har tilføyd det yngste barnets fødsel - født etter farens død:

1778 d. 26 December Fød min Datter Jensonetta Sophia, Som døde og blev begraven i Svorchmo kierke.

Sønnen Laurits Møller, har innført sin fars død:

Aar 1778 den 28 Juni døde min Fader Jens Schive, res. Capellan til Ørkedalen.

Jens, residerende kapellan Orkedalen, døde på Svorkmo hytteplass den 28.juni 1778.
 
Family F829
 
227 1774 d: 17de April er min Datter Maria Lucia fød, død 1786. Jensdatter Schive, Maria Lucia (I1597)
 
228 1775 d: 2 Maj er min Datter Knerche Dorethea Døbt i Svorkmo Kierke. Jensdatter Schive, Knerche Dorthea "Høyem" (I1450)
 
229 1776 d: 21 July Fød Anne Fredriche døbt d: 8 Aug. i Ørchedallens K.: Jensdatter Schive, Anna Fredrikke (Anne Fredriche) (I1598)
 
230 1777 d: 8de September er fød min Datter Apollona Catharina. Jensdatter Schive, Appolonia Catharina "Pind" (I1599)
 
231 1792? Andersen Berg, Andreas Mathias (I5741)
 
232 1797? Toresen Nørstegård, Siver (I4019)
 
233 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I5)
 
234 18.juli begravet eller død? Johansen Trygge, Hans (I2811)
 
235 18.september? av Schweinfurt, Heinrich (I3705)
 
236 18/8 ? Hoffmann, Nicolai Bernhard "Nicolai" (I475)
 
237 1801-telling for 1719 Skogn:

I Trondhiem Amt under Skogn Prestegjeld i Alstahoug Sokn:
Under gården Finne Nedre:

Lars Pederssen Huusbonde 41 år Selveier og beboer.
Anna Martha Sørensdtr Hans kone 32 år. Begges 1ste egteskab. Deres børn:

Peter Larssen 10 år.

Søren Larssen 7 år.

Johannes Larssen 2 år.

Magnilde Larsdtr 9 år.

Dessuten:

Karen Olsdtr Tienestepige 32 år Ugivt.
Christianna Olsdtr Tienestepige 18 år Ugivt.

Jacob Jonassen Mand 36 år. Anna Martha Andersdtr Hans kone 25 år. Begges 1ste egteskab Inderster og i dagarbeide. 
Pedersen Nedre Finde, Lars (I6750)
 
238 1801:
Uglen gård, Strinden prestegjeld, Lade sokn:

Jon Eliassen, huusbonde, avlsgaards huusmand 33 år.
Karen Sivertsdatter, hans kone 30 år.

Barna deres:

Elias 9 år.

Sivert 7 år.

Karen 5 år.

Dessuten konens søster:

Kirstina Sivertsdatter, 36 år ugift tienestepige, og hennes uekte sønn Lars Jonsen 2 år. 
Eliassen Selsbach, Jon "Uglen" (I7782)
 
239 1803:
Murermesteren P. Lundberg, 42 år, og hustru Brita Catrina, 51 år, bor i hus nummer 29 med sin datter Ulrika Johana, 10 år.
 
Lundberg, Pehr (Peter) (I16508)
 
240 1807-1814:

Under krigen med England ble den dansk-norske flåten erobret og bortført. Bergens festningsverker ble satt i beredskap.

1809-1811:

Ingeniøroffiseren von Hoff kommandant på Bergenhus.

Festningen ombygget etter Hoffs planer. Sverresborg skilt fra resten av Bergenhus. Nordre kurtine og Ballasttangens bastion revet og erstattet av et nytt verk mot sjøen. Halve vestre kurtine og Sverresborg bastion revet. Kurtinen forbundet med det nye verk med en tenaljert vollmur med sortieport, ferdig 1812.
Skansen Sverresborg ble forsterket og fikk i 1813 funksjon som et selvstendig, detasjert fort.

Kilde:
http://www.forsvarsbygg.no 
Hansen Hoff, Engebret (Engelbrich) "von Hoff" (I12628)
 
241 1811? Far var Ole Bokengen. Olson, Ole "Dahlbak" (I11731)
 
242 1814:

Murermesteren Pehr Lundberg, f.9.oktober 1761 og hustru Christina Olsson, 47 år gammel, bor i hus nummer 59 sammen med sine barn:

Britta Catrina, 8 år, og Helene Fredrica, 2 år.

I 1815 bor Pehr Lundberg i hus nummer 27, mens - muraren Lundbergs hustru - og barna fortsatt er - husfolk - i hus nummer 59. 
Lundberg, Pehr (Peter) (I16508)
 
243 1828? Family F856
 
244 1829:
Trompetermand Artill. No7.

1832:
Trompeter 3de 3No Sjøg.Bataljon.

1835:
Trompeter No7... 8 Bataljon.

1838:
Trompeter 7... 8 Bataljon.

Ved sønnen Fredrik Christians dåp 1832, står Svend Andreas nevnt som trompeter. 
Lorentzen, Svend Andreas (I1169)
 
245 1838 ? Bøe, Karen Marie "Hoffmann" (I6212)
 
246 1856? Ingrid G. "Berg" (I10120)
 
247 1864-1865:

Ansatt som lege ved lofotfisket, og i mellomtiden konstituert som legeassistent ved Buskerud amtssykehus på Kongsberg.  
Hoffmann, Reinholdt (I474)
 
248 1865-telling for 0116 Berg, Torpedalen skoledistrikt, Rokke Annex sokn, Berg prestegjeld, Gård: Haagenbye og 1/4 Ugjestebye:

Her finner vi Helene Hansd. Tjeneste Pige ug 27 år født i Bergs prestegjeld. 
Hansdatter Haakenby, Helene (I2375)
 
249 1865-telling for 1719 Skogn: Distriktsnr. 4 Side 108 i 4de Skuledistrikt i Alstadhaug Sokn under Skogn Prestegjeld på Garden Finne (nedre):

Johannes Jonass. Husfader Gaardbruger og Selveier 45 år f.Skogns Prgj.
Oline Eriksd. hans Kone 41 år f.Skogns Prgj.

Barn:

Jensine Martine Johannesd. 8 år f.Skogns Prgj.

Dessuten:

Peder Eriks. Logerende Arbeidsmand enkemand 70 år f.Øvre Størdalens Prgj.
Elen Sophie Trulsd. Tjenestepige ug 21 år f.Skogns Prgj., Elen Cecilie Johansd. Logerende Dagarbeider ug 37 år f.Levanger Prgj.
Johan Severin Svends. Tjenestegut ug 12 år f.Skogns Prgj.

Bondens mor Magnhild Larsd. Kaarenke 72 år f.Skogns Prgj.

Oluf Jonass. hendes Søn Glasmester ug 31 år f.Skogns Prgj.

På gården var 3 hester 7 stort kveg 17 får 2 svin 1/4 kveite 1 1/2 bygg 10 havre 1/4 erter 9 poteter.

1875-telling for 1719 Skogn: Kretsnr 4 under Skogn Herad Bustad nr. 18 Bustad Finne nordre nedre Gardnr 172:

Johannes Jonassen Gaardbruger. Selveier. Lidt Snedkerarbeide f.1820 Alstadhaug Sogn Skogn.
Elen Oline Eriksdatter Hans Kone f.1825 Alstadhaug Sogn Skogn.

Barn:

Jensine Mortine Johannesdatter datter ug Hjælper Moderen med Husstellet. f.1858 Alstadhaug Sogn Skogn.

Dessuten:

Laurits Mikalsen ug Gaardsdreng f.1857 Alstadhaug Sogn Skogn, Elen Soffie Trulsdatter Tjenestepige ug Budeie f.1846 Alstadhaug Sogn Skogn.
Anton Mikalsen Gjætergut f.1863 Alstadhaug Sogn Skogn.

På gården: 2 Hestar 8 Kyr 24 Sauer 1 Svin 1 1/2 Bygg 9 Havre 1/4 Erter 11 Poteter.

Under Finne søndre øvre finner vi:

Johan Kristoffer Johannessen m hf g Gaardbruger. Selveier f.1828 Levanger Landsogn.
Ingeborg Marta Larsdatter Hans Kone f.1833 Alstadh. Sogn Skogn.

Barn:

Johannes Johansen Johan Finnes sønn f.1861 Levanger Landsogn.

Ingeborg Johansdatter datter f.1864 Levanger Landsogn.

Laura Johansdatter datter f.1867 Levanger Landsogn.

Johan Marius Johansen sønn f.1871 Levanger Landsogn.

Hanna Pauline Johansdatter datter f.1874 Alstadh. Sogn Skogn.

Dessuten:

Lars Roalsen Johans Svigerfader enkemand Forsørges af Svigersønnen. Snedker f1799 Alstadh. Sogn Skogn.

Hågen Petersen Gaard- og skogsbruger f.1858 Hovedbygningen.
Jensine Mortine Johannesdtr Gaardbrugerkone f.1858.
Signe Pauline Haagensdtr ug Datter f.1887. Ragna Haagensdtr ug Datter f.1889.
Marie Helene Haagensdtr ug Datter f.1891
Johannes Haagensen ug Søn f.1893.
Oline Haagensdtr ug Datter f.1895.
Asbjørg Sofie Hågensdtr ug Datter f.17.mars 1899.

Johannes Jonassen enkemand Føderaadsmand f.1820. 
Jonassen Nedre Finde, Johannes (I6758)
 
250 1865-telling Molde Hovedgaden G.nr, 91 (alle med fødested Molde):

Frants Ludvig Emil Macé, husfader, handelsmand, ug., 37 år.

Nicoline Macé, hans moder, husmoder, enke, 64 år.

Ivesphine Macé, sistnevntes datter, nyder Ophold hos hendes Broder, ug., 43 år.
Maren Johanne Macé, sistnevntes datter, nyder Ophold hos hendes Broder, ug., 39 år. 
Macé, Frants Ludvig Emil (I8233)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241» Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

Maintained by Tor Kristian Zinow.