Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Oluf Mentzen, "Darre"

Oluf Mentzen, "Darre"

Male 1636 - 1693  (56 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Oluf Mentzen 
  Suffix "Darre" 
  Born 08 Nov 1636  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Education 1656  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Student ved katedralskolen. 
  Occupation Bef 1661  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Konrektor ved katedralskolen. 
  • Hans utnevnelse til konrektor synes ikke å ha vært etter biskopen, Bredals, ønske. Sluttgrunn i 1661: Forfremmelse: Etter få års virksomhet ved Katedralskolen ble mag. Oluf Mentzsøn tilbudt Melhus sognekall, et av de beste prestekall i stiftet, og resultatet av en som det synes beveget valgstrid ble, at mag. Oluf fikk kallet.
  Occupation Aft 1661  Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Sokneprest. 
  • Han var sokneprest i Melhus i 1665, men helt sikkert NÅR han ble sokneprest er ikke funnet, men det må ha vært mellom 1661 og 1665.

   I Melhus kirke fandtes en gang et epitafium som angiveligt viser en præstefamilie; en sognepræst og hans to hustruer, 4 sønner (2 verdsligt og 2 geistligt uddannet ? - baseret på deres krave) og 4 døttre hvorav en af døttrene skiller sigud (ikke samme krave som de tre andre - hvad betyder det). Simon Ellefsens personlige vurdering er at epitafiet viser sognepræst i Melhus Oluf Mentzen (o.1636-1693), hans 2 hustruer, Hille Andersdatter (død1676) og Riborg Meyer. 6 børn er kendt: 2 sønner der begge blev sognepræster og 4 døttre hvoraf een giftet sig med en sognepræst.
   Det skal i den forbindelse nævnes at Leiv Skjerve har en anden opfattelse af epitafiet:

   Gerhard Schønning: Reise giennem en deel av Norge 1773-1775. Bind II, side 231. Besøk i Melhus kirke:

   Ved den søndre side af Indgangen til Choret, staar et Epitaphium som Karen, Anders Helkands, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn.

   Dette Epitafium hang i gammelkirka i Melhus, men blev ikke flyttet over til nykirka, da den gamle middelalderkirka blev revet i 1890. Eldre folk i bygdaviste å fortelle at det hadde hengt ei tavle på veggen i gammelkirka, men i nykirka var den ikke kommet og mange tenkte på hvor den var havnet. Bare noen få visste at den var satt unda på - Søndre Melhuus gård.
   Her stod tavla til 1899.

   Nord for Melhus, på den andre siden av Trondheimsfjorden ligger Leksvik med sin Middelalderkirke fra 1667. Den var under reparasjon og oppussing i1850-årene, hvorved en gammel altertavle blev revet ut. På alterbordet ble satt et kors som stod nakent og rett mot en bakenforliggende dør motsakristiet. Sogneprest Lars Wormdahl mente i 1899 at en ny altertavle burde anskaffes. Han tok dette op med sogneprest Ulstad i Melhus, som mente at det vilde bli svært dyrt med ei ny altertavle og anførte:

   Derimod har vi i Melhus en noget mindre og fuldkommen saa, ja mere smagfuld Altertavle staaende. Hvilken Kirke den har tilhørt, ved jeg ikke. Men den maatte dog vel tillades overladt til eder, naar der søges derom, og den kunde sikkert blive smuk naar den i Lighed med vor i Melhus og Alstadhaug Menigheds i Skogn blev hvidlakeret med rigt forgyldte Zirater.

   Da man i Leksvik fikk høre fra sognepresten i Melhus at denne tavle var flyttet ut av en gammel kirke dersteds og at den kunde fåes tilkjøps for 200 kroner blev det besluttet at man skulde skaffe seg denne. Tavla fra Melhus kom så til Leksvik. Den vakte litt forbauselse for den gikk ned i spiss, og midt i spissen en medaljong med nesten uleselig skrift. Tavla kunde derfor ikke stå, den måtte henges. Den hadde to billedfelter. Øverst var det et med engelen ved Jesu tomme grav. Hovedfeltet var et maleri av den Korsfestede med en familje i 1600-tallsdrakter stående ved foten. Selve treskurden var meget god, og stafferingen hadde vakre, men noe slitte farver. Familjen bestod av en mann i fornem borgerlig drakt med 4 sønner og en kvinne med 4 døtre og tydeligvis sin mor ved siden av seg. Sognepresten i Leksvik blev meget skuffet over handelen da han blev klar over at det ikke var en altertavlede hadde kjøpt, men en minnetavle, som hadde hengt på en vegg. Familjebildet blev tatt ut av rammen og erstattet med et nattverdsbilde fra den gamle tavla. Foten ble fyldt ut så tavla kunde stå på alteret. Den blev kvitmalt med gyldne sirater. Dette var i 1900.

   Ved kirkerestaureringen i 1952 viste det seg, etter at overmalingen av tavla med kvitt og guld var fjernet, at de gamle barokkfarvene var godt bevart. Da overmalingen var fjernet fra medaljongen i nederste felt, kom den gamle nesten utviskede innskriften frem igjen:

   Denne Taffle Haffuer Er: Qinde Karen Anders Helkandts Ladit Opsætte Gud til ære Kierken Til Prydelse Och Hendis S. Forældre Och Søsgende Som Her er Begraffuet Til Ihukommelse (Er = erlige, S = Salige).

   Dette var altså den tavle som borgermester Anders Helkands hustru Karen Hansdatter lot sette opp i Melhus kirke. Far hennes var fogd over Orkdal og Guldal og bodde på Øye i Melhus. Han het Hans Lauritzen og kona Anne Ludvigsdatter. Innskriften står på altertavla i Leksvik den dag i dag (1999).

   Historien om det utskiftede maleri av fogdefamiljen fra 1900 til ca 1930 er ukjent, men omkring 1930 ble det innlevert til fotograf Schrøder i Trondheim. Her ble det stående uavhentet ca 20 år og så av Schrøder innbrakt til Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1950. Her blev det plasert i Kirkehistorisk avdeling med etiketten: Ukjent prest fra Melhus. Ifølge Vitenskapmuseet, antikvarisk avdeling: Tilvekst 1950, side 125, sak 16923 heter det:

   Epitafium malt på tre, med billede av ukjent prest med familje. I bakgrunnen den korsfestede Frelser, i forgrunnen til venstre presten selv, en middelaldrende mann med lyst hår og skjegg. Hendene er lagt mot hverandre og strukket frem i bønn. I forgrunnen til høire to kvinneskikkelser som må representere hans to hustruer, begge ens kledt med hodelin, krave og drakt som var vanlig i senere del av 1600-tallet. Den ene kvinnen synes å være eldre og kunne antas å være enken efter embedets tidligere innehaver. Den yngre synes å være mor til barna, ialt 8, fire sønner som kneler foran faren, fire døtre som kneler foran de to prestefruer, alle med hendene samlet i bønn. Prestens ansikt er det eneste som kan sies å ha karakteren av portrett, gjengitt med karakteristiske trekk, men forøvrig viser framstillingen av personene liten kunstnerisk evne. Langs kantene, hvor det vel opprinnelig har vært en ramme, mangler bemalingen i en bredde av 4-5 cm, Treplaten som er sammensatt av tre omtrent jevnstore bord, er 70 x 89 cm.

   Innbrakt fra fotograf Schrøders forretning (i 1950), hvor den har vært oppbevart i 18-20 år (d.v.s. fra ca 1930). Den blev i sin tid innlevert av en byggmester Günther, som senere er avgått ved døden.

   På baksiden er med blyant skrevet Epitafium fra Melhus. Ifølge meddelelse fra sognepresten i Leksvik 14/3-51 ble epitafiet med den alterliknende ramme i sin tid innkjøpt til Leksvik kirke fra Melhus. Rammen ble satt opp som altertavle i Leksvik kirke, men selve epitafimaleriet ble tatt ut og erstattet med et alterbilde. Det er dette epitafimaleri som er kommet i Museets besiddelse, mens resten av epitafiet fremdeles anvendes som altertavle i Leksvik kirke. Så langt sitat fra Antikvarisk avdelings tilvekst 1950.

   Jeg lot i 1997 altertavlen i Leksvik kirke fotografere, og med noen hjelp fjernet nadverdsbildet og erstattet det med det opprinnelige maleri av fogden og hans familje. Dertil har jeg latt epitafiet få tilbake sin antatte trekantform nederst. Forhåpentlig er det nå brakt tilbake til sin opprinnelige form. Vitenskpsmuseet ble informert ved mitt brev av 6.1.98 vedlagt fotos.
   Fra brev fra NTNU av 20.januar 1998 ved professor Kalle Sognes siteres:
   Vi setter derfor stor pris på at De på denne måten har kunnet supplere vår kunnskap. Ikke minst finner vi montasjen av det lille bildet vi har sammen med tavlen som er i Leksvik kirke, å være av stor interesse.

   Kilder: Johan B. Rian, Leksvik kirke 300 år. Utgitt av Leksvik menighetsråd i 1970).
   (Melhus kirke - 100 år. 1892-1992 . Utgitt av Melhus menighetsråd i 1992.

   Slektsnotat.
   Hr. Jon Jonsson, sogneprest i Orkdal fra 1612. En av hans døtre Dorthe Jonsdatter var gift med eftermannen Hr. Steen Hansen 1608-1671, sogneprest i Orkdal fra 1648. Mye tydet på at Steen Hansen var sønn av fogden Hans Lauritsen som bodde på Øye i Gauldal, tidligere fogd i Orkdal og i 1609 nevnt som fogd i Gauldal, og Anne Ludvigsdatter f kr 1570. Problemet var at Anne var død i 1601 og Steen født i 1608. Epitafiet avslørte imidlertid at fogden hadde vært gift to ganger og gav mulighet for Steen i annet ekteskap. Steen Hansen var fadder da Karen Hansdatter (datter av fogden) og Anders Helkands datter Riborg blev døpt i 1634. Karen og Steen var da antagelig halvsøsken. Navnebruken i de to familjer er også svært lik. Steen Hansen er stamfar for slekten Lindved i Norge.

   OLUF MENTZSØN (Darre) var den tredje sønn og det fjerde i rekken av mag. Mentz's barn. han var født i Trondhjem 8. febr. 1636 og ble 1656 student fra fødebyens Katedralskole. Straks etter ble han i likhet med faren, konrektor ved katedralskolen og tok senere magistergraden. Hans utnevnelse til konrektor synes ikke å ha vært etter biskopen, Bredals, ønske.
   Etter få års virksomhet ved Katedralskolen ble mag. Oluf Mentzsøn tilbudt Melhus sognekall, et av de beste prestekall i stiftet, og resultatet av en som det synes beveget valgstrid ble, at mag. Oluf fikk kallet - og straks etter også prestenken.
   Hun het HELLE ANDERSDATTER og var enke etter den forrige sogneprest i Melhus, Michel Melchiors Falch (død 1661) og datter av dennes forgjenger i samme kall, Anders Mogensen. Etter Helle Andersdatters død ble mag. Oluf Mentzsøn gift med RIBORG HANSDATTER MEYER.
   Mag. Oluf Mentzsøn ble 1671 prost i Dalernes prosti. Han døde i embedet 20 januar 1693. Hans portrett henger i Melhus kirke; det viser sterk likhet med faren. Sogneprest mag. Oluf Mentzsøn Darre hadde 8 barn. Eldst var sønnen Michel Olufsen Darre, som også ble sogneprest i Melhus. Den annen i rekken var sønnen MENTZ OLUFSEN (Darre).
  Darre Falch Melhus prest (1).jpg
  Darre Falch Melhus prest (1).jpg
  Omtale Melhusprester: Falch og Darre
  Darre Falch Melhus prest (2).jpg
  Darre Falch Melhus prest (2).jpg
  Omtale Melhusprest Darre.
  Darre Falch Melhus prest (3).jpg
  Darre Falch Melhus prest (3).jpg
  Omtale Melhusprest Darre.
  Residence 1668  Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Norske Aabne Breve. Norske Register XI 748a-b 16.april 1668:
   Bevilling for presten i Melhus, Oluf Mentzen, til å bo på Varmbu istedenfor på prestegarden, hvor det er for stort innrykk av reisende. Oluf Mentzen og hustru fritas for innkvartering. Han får fortsatt bruke prestegarden, men må selv betale skadeerstatning til den nåværende oppsitter på Varmbu, eller skaffe han et nytt bruk.
  Occupation 1670 
  Viseprost i Dalernes prosti. 
  Occupation 1671 
  Prost i Dalernes prosti. 
  • Fra Norske Kongebrev 1671-72:
   1.februar 1671: Norske Aabne Breve. Norske Register XII 382a:
   Stadfesting av kallsbrev for flere sokneprester bl.a. Oluf Mentsen i Melhus.
  Died 20 Jan 1693  Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Person ID I1843  My Genealogy
  Last Modified 30 Aug 2019 

  Father Mentz Christophersen Darre,   b. 30 Sep 1598, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 09 Dec 1657, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Maren Pedersdatter Schjelderup, "Darre",   b. 19 Feb 1610, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location,   d. 02 Jan 1683, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 72 years) 
  Relationship Birth 
  Engaged 25 Aug 1631 
  Married 1632  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  • Maren og Mentz fikk barna, som ikke brukte Darre, men Mentzen som slektsnavn:

   1. Peder, f.27.januar 1633, Trondheim d.21.januar 1688, Gildeskål. Kapellan til Skogn 16.oktober 1654, til Gildeskål 17.desember 1659. Sokneprest til Gildeskål 1675. Gift i Gildeskål 1661 med Magdalena Stephensdatter Soop (d.1724, Rødø (skifte 24.juli)). Datter av Stephen Hanssen Soop og Sara Lauritsdatter Krabbe. Barn:
   Maren
   Dorothea d.1724, Gildeskål
   Sara
   Mentz f.1673 d.1721, Odderstøl i Iveland

   2. Anna, f.25.april 1634 d.før februar 1696. Gift 22.juni 1656 med Lars (Laurits) Pedersen Krabbe (2.januar 1626 - februar 1696). Sokneprest til Aure 1686. Sønn av Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver. Barn:
   Peder d.1701
   Mentz
   Maren
   Susanne
   Magdalene
   Aarsille d.1708

   3. Oluf, f.1635 d.1639

   4. Oluf, f.8.november 1636 d.20.januar 1693 i Melhus. Sokneprest i Melhus. Gift omkring 1661 i Melhus med Helle Andersdatter. Hun var først gift med Michel Melchiorsen Falch. Oluf gift 26.august 1677 med Riborg Hansdatter Meyer.

   5. Niels, d.ung

   6. Christopher, d.desember 1699. Konrektor i Trondheim i året 1674. Senere skolemester i byen, og drev egen skole her. Også bedemann. Gift 1685 i Nidaros Domkirke med Elline Hansdatter Røst (f.ca.1658).

   7. Frederik, d.ung

   8. Hermann, f.1640 i Trondheim. Sokneprest til Hamarøy. Gift med Gjertrud Andersdatter Riber (død før 1691). Datter av Anders Nilssen Riber og Mille Melchiorsdatter Falch.

   9. Gidsken, f.27.juli 1643, Trondheim d.13.mars 1725 på Valle prestegård i Setesdal. Gift 28.september 1658 i Nidaros Domkirke med Mogens Mogensen Blix. Han var connector i Trondheim, fra 1657 kapellan i samme by. Han døde 1663 under en reise til de varme bad i Spaa i Holland. Han var ledsaget av sin hustru, som førte liket hans tilbake til Trondheim. Gift 2.gang 1664 i Trondheim med Nils Pedersen Riberg (6.mars 1628 - 1712). Han var res.kap. til Nidaros domkirke, så sokneprest til Undal i Agder.

   10. Peder, f.29.september 1646, Trondheim d.1712 i Melhus. Residerende kapellan, og sokneprest i Melhus. Gift 14.desember 1677 med Mille Mikkelsdatter Falch. Datter av Michel Melchiorsen Falch og Helle Andresdatter. Gift 2.gang med Kirsten Andersdatter Opdal.

   11. Sophie, f.19.desember 1649 d.2.april 1738. Gift 29.april 1677 med Peder Henriksen Ascanius (18.januar 1645, Sjælland - 4.oktober 1738). Han var 1675 conrektor ved Trondheims skole, 1682 magister i filosofi, fra 27.februar 1692 hospitalsprest i Trondheim. Forstander ved hospitalsstiftelsen,fra 1701 sokneprest til Aure, 1728 provst til Nordmøre provsti. Barn:
   Mentz d.1740. Overtok kallet som provst på Nordmøre etter faren.

   12. Barbara.

   13. Maren.
  Family ID F1092  Group Sheet  |  Family Chart

  Children 
   1. Hans Olufsen Darre  [Birth]
   2. Erik Olufsen Darre  [Birth]
   3. Salome Olufsdatter Darre, "Meldal",   b. Aft 1661,   d. 1742, Veøy, Molde, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 79 years)  [Birth]
  Last Modified 17 Mar 2015 
  Family ID F1090  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Helle Andersdatter, "Darre" / "Falch",   d. 18 Apr 1676, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Married Aft 1661 
  Children 
   1. Michel Olufsen Darre,   d. 1719, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   2. Mentz Olufsen Schjelderup,   d. 1711, Løten, Hedmark, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +3. Maren Olufsdatter Darre, "Irgens"/"Bernhoft",   b. 1665,   d. Aft 1701  (Age > 37 years)  [Birth]
   4. Anne Olufsdatter Darre, "Bernhoft",   b. Abt 1676, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 07 Sep 1721  (Age ~ 45 years)  [Birth]
   5. Helle Margrethe Olufsdatter Darre,   b. Abt 1678  [Birth]
  Photos
  Darre Oluf Melhus epitafium.jpg
  Darre Oluf Melhus epitafium.jpg
  Epitaphiumet i Melhus kirke.
  Last Modified 12 Mar 2015 
  Family ID F997  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Riborg Hansdatter Meyer, "Darre" 
  Married Aft 18 Apr 1676 
  Last Modified 12 Mar 2015 
  Family ID F1091  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Darre Oluf Mentzen.jpg
  Darre Oluf Mentzen.jpg
  Sokneprest til Melhus Oluf Mentzen (Darre) (1636-1693).

 • Sources 
  1. [S284] Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, Emilie Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  2. [S699] Simon Ellefsens slektssider, http://www.nose.dk/ (Reliability: 1).

  3. [S831] Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, Andreas Erlandsen, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.

Maintained by Tor Kristian Zinow.