Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark

Elen Andersdatter Opdal, "Bernhoft"

Female 1637 - 1704  (67 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Elen Andersdatter Opdal 
  Suffix "Bernhoft" 
  Birth 1637  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Anecdote Aft 1689  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Elen ervervet seg et navn hos sin samtid ved fine poetiske arbeider. 
  • Etter ektemannens død hadde hun mye adgang hos - de Store - i København, og især hos grevinne Schach. Til henne dedikerte hun sønnens salmer under tittelen:

   Jesu Christi Pines og Døds historie.

   Hun har selv fått utgitt skrifter på dansk i de siste årene hun levde.

   Hun omtales som en Kvinde med megen Forstand og Lærdom, der beskjeftigerede sig med literære Sysler, og har ved sine poetiske Arbeider erhvervet sig et Navn i Samtiden. uden at dog nogen af disse hendes Frembringelser er bevaret i nutiden. Hun siges dog at være Forfatterinde af Salmen -Jesu styr du mine Tanker - (Landstads Salmebog).

   Hun er en af de faa Kvinder fra det 17de Aarhundrede, hvis Navn i Egenskab af - lærd - er bevaret til vore Dage. At hun som Præstekone i Opdal, omringet af mange Børn og optaget med Tilsyn af en stor Husholdnings Sysler, af Gjæster og endog af Eleverne ved den af Manden oprettede Skole, hvilke alle havde sit Ophold paa Præstegaarden, neppe har havt megen Tid tilovers for sine literære Interesser, er vel rimeligt. Opdals Præstegaard var nemlig et Hospitium for alle Forbireisende; den var af Hensyn hertil ogsaa tilstaaet adskillige Friheder.

   I 1685 overnattede saaledes endog Kong Christian 5. med stort Følge paa Reisen til Thjm. - den første Nat i Opdals Præstegaard, den anden i Meldalen.

   De boglige sysler synes først at have skaffet hende fuld Glæde, efterat hun havde fristet den tunge Sorg at miste sin Mand og sin Søn, begge i foholdsvis yngre Alder, og da hun, maaske paa Grund heraf, led af en nedbrudt Helbred. Hendes økonomiske Stilling var ogsaa trykkende, og hun sees i den Anledning at have indvilget en Ansøgning til Statholderen:

   Høybaarne Hr. Stadtholder Naadigste Herre.

   Udi dybeste ydmyghed fordrister ieg mig fattige og forlatte Encke til at indflye til Eders Høye Excellence, udj visse forhaabning at mig af Sædvaanlig medfødde Clementz een mild Resolution maa beverdiges.
   Min tilstand er diss værre saa kummerlig at Jeg icke alleeniste har mist min Sahl. Mand, men end ogsaa at Jeg med mine mange u-forsørgede Smaae Børn igiensidder udj stor Gjeld bunden i de mange Dyre Aaringer, som denne heldst u-frugtbahre Sted saa ofte har antreffet, fodfalder af dend Aarsage for Eders Høye Ecellence. som Stedze har været mit fattige Huuses Naadigste Patron, til mine Staekkels Børns Befordring, i Sær i de tvendes, som endnu Studentere ere, paa huilcken fortrøstning dend Eene til Kiøbenhafn er forreyst udj forhaabning om noget ledigt worder, da Ved Hr. Stadtholders Høy formuende Recommandation derom Allerunderdanigst ansøgning at giøre, Hernest som ieg Haardelig worder søgt af alle mine Creditorer, men i Synderlighed for at igientage de Koberwerckets Seddeler, som min Sal. Mand saa dyre kiøbt of fortiente udj Kongl. Contributioner for mange Aar siden har udlagt ( da dog Opdals Præster for alle Skatter Allernaadigst hafue været og ere befriede) understaar Jeg mig Allerydmugl. Eders Høye Excellence at erindre sine egne Ord i mit fattige Huus at: Det var May-tens allernaadigste Willie at Præsten af Opdal schulle hafue sine udgifne Skatter igien, hvilcketet (!) om kunne Obtineres Ved fromme Hr. Stadtholders hjelpemilde Dispensation, da kund det meget hjelpe til Creditorerne at afbetale.
   Endelig eferdj dend Lang Varige Dyretid her i Sognet, har sat mig og mine i saa Elendig een tilstand, at ieg det icke kand beschrifve, og frygter nu at Creditorerne sig gandske mit Naadsens-Aars tiende og Rettighed til min yderste Ruin vil bemægtige, alt saa anmoder Jeg sluttlig fromme Hr. Stadtholder ydmygeligst, at Creditorerne motte tilholdes med betalningen noget at lade beroe, saa som Jeg mig Willigst erbyder enn huer af dem noget aarligen al advenant at aflægge, hvortil baade min Søn, som er Præst i Kaldet, og de andre mine Børn samptlig noget Ville Contribuere, Naar Gud og dend Høje Øfrighed dem Naade til brød forhjelper, Alle Enckers og faderløses Fader, Dommere og forsvar Eders Høye Ecellenz til disse Rigers Gafn og Glæde Naadel. Spare og bevare.

   Opdal Præstegaard den 21 Julij Ao. 1689.

   Høybaarne Hr. Stadtholders Allerydmygste Tienerinde
   Elen sl. Hr. Hans Bernhoftes.

   I denne Tid, da hun synes at have lidt aandelige Anføgtelser, har hun øiensynlig fundet trøst og Glæde i Johannes Binchs - Skat over al Skat, den dyre trofaste Jesu Skat - hvis Oversættelse fra Tydsk hun leverede til Utgivelse 1699, dediceret til Dronning Louise af Danmark i anledning hendes Kroningsfest 15.april 1700. Den ledsagedes af 3 Ærververs, hvoraf de 2 vare digtede af hendes Sønner, det tredie af Mag. Joh. Dorschæus (f.1661 26.april, d.1706 19.november, Hofprædikant hos Chr. 5).

   Samtidig besørgede hun utgivet 2 Salmesamlinger, digtede af hendes Sønner Hans og Anders Bernhoft, den siste ledsaget med en af hende selv forfattet Dedication. Jöcher bemærker om hende:

   Helena Opdall, ein gelehtes dänisches Frauenzimmer und Wtiwe Johan Bernhofts, schrieb Daniam und anders mehr...

   Schönau betvivler imidlertid, at hun har skrevet andet end Oversættelsen af - Skat over al Skat - hvilket han forøvrig roser meget.

   Formodentlig reiste hun 1699 til Kbhvn., hvor hun levede sine sidste Aar, og hun havde Omgang med de bedste Kredse, navnlig hos Grevinde Schack, til hvem hun dedicerede ovennevnte Salmedigtning. Hendes Portræt skal findes i Opdals Kirke.

   Mer litteratur om Elen Opdal:

   A. Thuras Gynæc. Dan. litterat., 38.
   Jöchers gelehrt. Lex., III. 1079.
   Worm Lex., III. 73.
   Schönaus Lærde Fruentimmer, II. 1103 og 1557.
   Erlandsens Biogr. Efterr. [1, 2]
  Residence 1692  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Haacher. 
  • Elen bodde på - Haacher - på Oppdal, og betalte da i Kjolepenge, Leilænd. og Proviantskat 4 riksdaler 2 ort 4 skilling. [1]
  Death Feb 1704  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location  [1
  • Død 67 A. gl., i Kbhvn. Begr. i Holmens Kirke, hvor hun havde opholdt sig siden 1699. [1]
  Burial Feb 1704  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  • Holmens kirke. [1]
  Person ID I1909  My Genealogy
  Last Modified 2 Jul 2018 

  Father Anders Roaldsen Blik,   b. 09 Mar 1609, Ytterøya, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 11 Sep 1662, Høyset, Støren, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 53 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Lucie Eriksdatter Blix,   b. 1604, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Relationship Birth 
  Marriage 1629  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  • 11 barn [2]
  Family ID F1088  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Hans Andersen Bernhoft,   b. 1634, Haltdalen/Holtålen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 03 Mar 1689, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 55 years) 
  Marriage 1660  Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Children 
   1. Lucie Hansdatter Bernhoft,   b. Aft 1660  [Birth]
  +2. Anders Hansen Bernhoft,   b. 1663, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. Bef 1 Sep 1695, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 32 years)  [Birth]
   3. Hans Hansen Bernhoft,   b. 1665, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 06 May 1714, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge Find all individuals with events at this location (Age 49 years)  [Birth]
   4. Roald Hansen Bernhoft,   b. Abt 1666, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 08 Jul 1731, Løten, Hedmark, Innlandet, Norge Find all individuals with events at this location (Age 65 years)  [Birth]
  +5. Kirsten Hansdatter Bernhoft,   b. 21 Sep 1671   d. Bef 22 Nov 1735, Askim, Indre Østfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age < 64 years)  [Birth]
   6. Georg Christian Hansen Bernhoft,   b. 1676, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 02 Sep 1736, Askim, Indre Østfold, Norge Find all individuals with events at this location (Age 60 years)  [Birth]
  Family ID F1006  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 29 Feb 2016 

 • Sources 
  1. [S284] Emilie Bernhoft, Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  2. [S831] Andreas Erlandsen, Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.