Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Gunder Kiøstelsen Roverstad, "Østbye" / "Mørch"

Male Bef 1765 - 1816  (> 50 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Gunder Kiøstelsen Roverstad 
  Suffix "Østbye" / "Mørch" 
  Born Bef 13 Nov 1765  Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Rovplads. [1]
  Christened Bef 13 Nov 1765  Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Mørch Gunder Ksen Rovplads dåp 1765 Vestby.jpg
  Mørch Gunder Ksen Rovplads dåp 1765 Vestby.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Milit-Beg1 Bef Sep 1784  [1
  Reserve Dragon. 
  Residence Bef 1785  Østby, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Gunder ble eier av Østby ved ekteskap med enken Maren Jørgensdatter, som har utløst den ved skifte etter mann Poul Rødder.

   I 1786 ble gården overtatt av Christian Erichsen for 1.432 riksdaler.

   For å si noe om gården, så hadde Østby både i 1723 og i 1801 2 hester, 10 kuer og ungfe, samt noen sauer på gården.

   Avlinger var korn, høy og poteter.

   Hele det gamle gårdsarealet er temmelig flatt areal. Høyden over havet varierer mellom 70 og 95 meter. Arealet strakte seg vesentlig østover fra den gamle Kongevei. Innmarken konsentrert og samlet omkring tunet til Follo Folkehøyskole. Østby grenset i nord til Nordby, i øst til Grøstadskogen, i sør til Sundby og til vest til Dehli. [2]
  Residence Bef 1788  Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Gunder står som eier på Nordre Mørk fra 1788, da han kjøpte eiendommen for 1.499 riksdaler.

   Gården var i hans eie fram til 1801, da han selger gården til Lars Evensen Ambjørnsrud for 3.499 riksdaler. [3]
  Residence 1800  Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5, 6
  • Nordseter eierskifte i 1800: Gunder Mørch kjøper av enken Anne Marie Hammersteen.

   Den første bonden på Nordseter som eide gården, var Gunder Mørk, som kjøpte den i 1800. Skjøte 29.september 1800 (Kilde: Akersgårder. Hovedbølenes eierrekker. Av Henning Sollied, 1947).

   Fra året etter har vi den første fullstendige folketellingen i Norge. Vi vet derfor navnet på alle som bodde på Nordseter gårds grunn på dette tidspunkt, både gårdeieren og hans familie, tjenestefolk og husmenn. Vi ser at Nordseter livnærte i alt 10 familier med til sammen 53 personer, flere enn noen annen gård på Nordstrand.
   På de 7 gårdene Nordseter, Hellerud, Munkerud, Vestre Sæter, Tungebråten, Ljabru og Nedre Ljan bodde det i alt 157 personer fordelt på 28 husholdninger.

   Fra folketellingen 1801: Amt Aggershuus, Prestegjeld Agger, Sokn Agger, Gard Nordsæter:

   Gunder Kiordstølsen Huusbond 37 år Givt 2 gang Gaard-eier og jordbruger, Maria Klemetsdtr Hans kone 26 år Givt 1te gang.

   Casper Gundersen Deres børn 4 år.

   Maren Gundersdtr Deres børn 2 år.

   Poulind Gundersdtr Mandens datter efter 1ste ægteskab 16 år Ugivt.

   I denne folketellingen fra 1801 finner vi på Nordseter en husholdning med enken Ane Marie Hammersteen, f. Schiønne. Hun er losjerende og lever av sin formue.
   Foruten henne og hennes 2 barn på 10 og 13 år befinner det seg 4 tjenere i samme husholdning. Hun må åpenbart ha levd på betydelig større fot enn gårdeieren selv, Gunder Mørk.
   Hennes mann, Peter Hammersteen, kjøpte i 1789 halvparten av gården og 1 år etter den andre halvparten. Vi vet foreløpig ikke om ekteparet Hammersteen var bosatt på gården, men det var altså enken i 1801, så det er ikke usannsynlig.

   Hvorfor bo på Nordseter gård?

   Ser vi nærmere på eierrekken, finner vi at det er eiere som har sittet med gården lenge.
   Ennå på 1700-tallet er den klassifisert som - ødegård - som på dette tidspunkt ikke skal forstås bokstavelig.

   Fra rundt 1600 ble - ødegård - etter hvert brukt som betegnelse på laveste klasse i et fast gårdsklassesystem, der - fullgårder - utgjorde øverste klasse.
   En - ødegård - tilsvarte en - kvartgård (NHL) - og det er et bruk av meget beskjeden størrelse. Det vesentligste av inntekten må derfor ha kommet andre steder fra.

   Likevel kan det allerede på denne tiden ha vært attraktivt å kunne bo på Nordstrandsplatået, i alle fall deler av året. Avstanden til byen var ikke avskrekkende for mennesker som var vel vant til å ferdes på hesteryggen og med forholdsvis primitive framkomstmidler, og over Nordseter gårds grunn gikk den viktigste innfartsveien fra syd, Den Fredrikhaldske Kongevei. Den var nok skrøpelig, men etter tidens målestokk kunne den likevel gjøre eiendommene mer verdifulle enn de isolert sett kunne synes å være. Kanskje var det heller ikke helt uten betydning at det var her de kom og dro igjen de kongelige og andre fornemme personer. Det er nok å minne om de scener som vi vet har utspilt seg ved noen – riktignok sjeldne – anledninger på og ved veien fra midten av 1700-tallet av ved fornemme personers ankomst til og avreise fra Kristiania.

   Med de driftsformer man hadde den gang og det nokså skrinne jordsmonnet vi har her på Nordstrandsplatået, er det grunn til å tro at det ikke var livsgrunnlag for flere mennesker.

   Ved folketellingen i 1865 er befolkningen mer enn fordoblet, men økningen på Nordseter er likevel relativt beskjeden. Selv om Kastellet ble utskilt som eget bruk allerede i 1784, er det i denne tellingen tatt med under Nordseter. Vi vet ikke grunnen til dette. Kastellet må opprinnelig ha vært en husmannsplass som etterhvert fikk utvidet sin dyrkingsjord så mye at den kunne greie seg som selvstendig bruk. Sannsynligvis med fiske i Bunnefjorden som en viktig attåtnæring.

   Det eneste vi foreløpig kjenner til av tegn på bebyggelse som kan knyttes til øvre sosiale sjikt, har paradoksalt nok befunnet seg ikke på eller nær de nåværende tuftene, men på en husmannsplass under Nordseter, nemlig Kastellet.

   Presten Jacob Nicolay Wilse publiserte i 1790-årene en rekke - Reise-Iagttagelser - og en av dem er en beretning om en reise fra Kristiania til Halden i 1764. Da han kom til Kastellet, hadde han en av sine store opplevelser.
   Her lå det en liten lystgård ved veien:

   ...en Pavillon paa en klippe, derved en Have anlagt paa samme Klippe,... og bag ved laae den tilligende Mark skiult. Herfra Veien har man en Smuk Udsigt mod Vesten over Christiania Fiord og dens Øer, og fra Bygningen, der er som et Luft-Castel, har man den endnu skiønnere.

   Vi ser at det ikke bare er utsikten som gjør Wilse så begeistret, men også hagen, en paviljong og en bygning, vakker som et Luft-Castel (dvs. luftslott). Dette kan ikke ha vært en helt alminnelig husmannsplass.

   Vi må anta at det også ligger et vesentlig nyryddingsarbeid bak når plassene Kullebunnen, Bernshus og Holtet blir frasolgt i det første tiåret av 1800-tallet (de 2 første i 1806, Holtet i 1809).
   Holtet blir senere igjen delt i 2 bruk. Ellers var det en rekke husmannsplasser under Nordseter som aldri oppnådde en slik status,
   Jarnøy nevner 9, hvorav flere går igjen i som veinavn, stasjonsnavn eller på andre måter:

   Utsikten, Stenhammer (jf. Stenhammerveien), Sørli og Seterhøy (Seterhøybakken, Sæterhøyveien).

   Vedr Bernshus:

   Gunder Mørch på Nordseter står som eier her før 1806. Bernshus var opprinnelig et småbruk eller en husmannsplass. Den ble skilt ut fra Nordseter gård (tidligere navn Mølscherud gård) den 24.mai 1806.
   Det var 3 plasser under Nordseter gård i dette området:

   Kullebund, Holtet og Bernhus.


   Gunder Mørks sønn Johan overtok farsgården i 1823 - ved kontrakt mellom enken etter Gunder og arvingene 11.august 1823) - og bor her fortsatt under manntallet i 1834. Da bor også hans mor, den 62-årige Marie Mørch her.

   Johan Mørch overtar 7.november 1838 Tyslevseter etter svogeren Johannes Carlsen Schøyen, som i bytte får Nordseter. Hva som ligger bak denne transaksjonen, vet vi ingenting om. Det er en av Nordseter-forskningens ennå uløste oppgaver. [4]
  Event-Misc 7 Jun 1806  Kullebunden, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Atskilt ved skjøte fra Nordseter. Skyld 1/3 lpd. tunge. 
  Event-Misc 7 Jun 1806  Bernhus, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Skjøte til Arne Grue. 
  • Gården var opprinnelig en plass under Nordseter, og ble skilt ut fra denne 24.mai 1806, med skyld 1/3 lpd. tunge.

   Nordseters eier, Gunder Mørch, solgte gården til Arne Grue ved skjøte 7.juni 1806.

   Senere eiere var bl.a. Gunders sønn Hans Peter Mørch (auksjonsskjøte 29.januar 1851), H.P.s enke Emilie Petronelle Mørch (sener gift med Christian Fredrik Gulbrandsen (skifteskjøte 7.november 1873).

   Navnet har vært Berenthuus/Bernhus etter mannsnavnet Bernt.

   Bernhus ble solgt i 1806 for 1.000 spesidaler av Gunder Mørk på Nordseter gård til Arne Grue som var borger av Kristiania.
   Deler av den lille hovedbygningen på Bernhus var fra før 1806, og således en av de eldste bygningene på Bekkelagshøgda. Dette våningshuset lå på det som er dagens parkeringsplass hos den kjente kjøpmann Jacobsen som holder til ved krysset Ekebergveien/Raschs vei. Låven på Bernhus lå i bakken ned mot Kongsveien nedenfor, der Raschs vei går i dag.

   Bernhus strakte seg sydover til Sørli, og nordover til Holtet Øvre. Store deler av det man i dag kaller Holtet inklusiv tomten med trikkehaller og Bekkelaget Skole tilhørte Bernhus. Trikkeholdeplassen på Holtet ligger således på Bernhus grunn. [6]
  Event-Misc 22 Mar 1809  Holtet, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [6
  Skjøte til John Erichsen på Holtet. 
  • Holtet var opprinnelig en plass under Nordseter, og ble utskilt som egen gård i 1809. Skylden den gang var 1/2 lpd. tunge.

   Den første eier ble båtskriver John Erichsen som erhvervet gården fra eieren av Nordseter, Gunder Mørch, ved skjøte av 22.mars 1809.

   Holtet ble delt opp i 3 småbruk, Holtet Nedre (Holtet hovedgård), Holtet Øvre og Holtet Vestre. [6]
  Event-Misc 13 Jan 1815  Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [7
  Dødsfall avertert av Gunder Mørch. 
  • Fra Christiania Intelligenssedler fredag 13.januar 1815:

   At Frøken Henriette Bechsted døde paa Gaarden Nord-Sæter i Aggers Sogn, den 21de Novbr. 1814 i sit Alders 7 Aar, efter 3 Maaneders Sygeleie, bkjendtgjøres herved for hendes fraværende Slægt og Venner.
   Gunder Mørch.

   Hentet fra Gløersens Dødsfall i Norge:

   bechsted, henriette, frk., t gd. nord-seter i aker 21/11 1814, 74 år, avertert av gunder mørch. — i 2/1815. [7]
  Died 28 Jun 1816  Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Buried 05 Jul 1816  Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  • Begravet Gunner Mørch. [8]
  Mørch Gunder K begr 1816.jpg
  Mørch Gunder K begr 1816.jpg
  Kirkebok.
  Mørch Gunder K begr 1816 klokkerbok.jpg
  Mørch Gunder K begr 1816 klokkerbok.jpg
  Klokkerbok.
  Person ID I6122  My Genealogy
  Last Modified 25 Oct 2021 

  Father Kiøstel (Kiøstal) Jacobsen Roverstad, "Rovstad",   b. Abt 1690,   d. Bef 01 Jan 1772, Roverstad (Roastad), Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 81 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Helle (Helge) Larsdatter Florud, "Rovstad",   b. Bef Jun 1724, Florud, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 15 Apr 1783, Roverstad (Roastad), Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 58 years) 
  Relationship Birth 
  Married 1750 
  Family ID F3016  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Maren Jørgensdatter, "Østby" / "Mørch",   b. Abt Oct 1762, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 01 May 1791, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 28 years) 
  Married Sep 1784  Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Introdusert sept 1785 Gunder Østbyes hustru Maren Jørgensdatter, etter datteren Poullinas dåp.

   Introdusert mars 1788 Gunder Nordre Mørchs hustru Maren Jørgensdatter, etter sønnen Christians dåp.

   I mai 1789 introdusert Gunder Nordre Mørchs hustru Maren Jørgensdatter, etter fødsel av dødfødt sønn.

   I slutten av april 1790 introdusert Gunder n Mørchs hustru Maren Jørgensdatter. [1]
  Mørch Gunder Kiøstolfsen Rovestad og Maren Jørgensdtr Østbye viet 1784 Vestby.jpg
  Mørch Gunder Kiøstolfsen Rovestad og Maren Jørgensdtr Østbye viet 1784 Vestby.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Poulind (Poullina/Pauline) Gundersdatter Østbye,   b. Abt Aug 1785, Østby, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   2. Helle Gundersdatter Østbye,   b. Bef 18 Mar 1787, Østby, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 17 Jun 1787, Østby, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 0 years)  [Birth]
   3. Christian Gundersen Mørch,   b. Bef 10 Feb 1788, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   4. NN Gundersen Mørch,   b. Aft 5 Apr 1789, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 5 Apr 1789, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 0 years)  [Birth]
   5. NN Gundersdatter Mørch,   b. Aft 4 Apr 1790, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 4 Apr 1790, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 0 years)  [Birth]
   6. Living
  Last Modified 19 Aug 2019 
  Family ID F3015  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Marie Clemetsdatter Næset, "Mørch",   b. Bef 12 Mar 1775, Bjerke, Ås, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 24 Sep 1853  (Age > 78 years) 
  Married 04 Oct 1794  Ås, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  • Gunders 2.ekteskap. [9]
  Mørch Gunder K og Maria Clementsdtr viet 1794 Ås.jpg
  Mørch Gunder K og Maria Clementsdtr viet 1794 Ås.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Casper Gundersen Mørch,   b. Bef 30 Apr 1797, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1840, Bakker, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 42 years)  [Birth]
  +2. Maren Gundersdatter Mørch, "Schøyen",   b. Bef 17 Feb 1799, Nordre Mørk, Vestby, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 27 Mar 1880, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 81 years)  [Birth]
  +3. Johan Christian Gundersen Mørch,   b. Bef 15 Mar 1801, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 30 Jan 1857, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 55 years)  [Birth]
  +4. Fredrik (Fridrich) Gundersen Mørch,   b. Bef 13 Mar 1803, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1883  (Age > 81 years)  [Birth]
  +5. Hans Petter Gundersen Mørch,   b. Bef 15 Dec 1805, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1875  (Age < 69 years)  [Birth]
   6. Living
   7. Helene Maria Gundersdatter Mørch,   b. 27 Oct 1810, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 10 Nov 1811, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 1 years)  [Birth]
   8. Gabriel Gundersen Mørch,   b. 27 Oct 1810, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +9. Helene Maria Gundersdatter Mørch, "Gløsgaard",   b. 17 Nov 1812, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +10. Gunder Gundersen Mørch,   b. 29 Jul 1816, Nordseter, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1853  (Age 36 years)  [Birth]
   11. Casper Gundersen Mørch,   b. Bef 11 Aug 1816, Aker, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 13 Aug 2019 
  Family ID F2209  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1125] Kirkebok Vestby, Akershus (Reliability: 3).

  2. [S799] Vestby bygdebok. Gård og grend gjennom tidene, Osvald Martinsen, , (Forlag: Indre Smaalenenes Trykkeri, Mysen. ), Bind I s.171-174 (Reliability: 2).

  3. [S799] Vestby bygdebok. Gård og grend gjennom tidene, Osvald Martinsen, , (Forlag: Indre Smaalenenes Trykkeri, Mysen. ) (Reliability: 2).

  4. [S60] Norge: 1801 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 28.11.1880 - 01.02.1801) (Reliability: 2).

  5. [S64] Norge: 1834 Manntall (Reliability: 2).

  6. [S345] Akersgårder. Hovedbølenes eierrekker, Henning Sollied, 1947 (Reliability: 2).

  7. [S1425] Dødsfall i Norge 1763-1825, J.Gløersen (Reliability: 2).

  8. [S1120] Kirkebok Aker, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  9. [S1124] Kirkebok Ås, Akershus (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.