Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Mentz Christophersen Darre

Mentz Christophersen Darre

Male 1598 - 1657  (59 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Mentz Christophersen Darre 
  Born 30 Sep 1598  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3
  • Foreldre var rådmann og borgermesster i Trondheim, Christopher Bjørnsen Darre, og hustru Sophia Mentzdatter von Ravensborg (datter av rådmann i Trondheim).
  Gender Male 
  Education 1611  Odense, Fyn, Danmark Find all individuals with events at this location  [2
  Student ved Odense skole. Deponerede 4.april 1618. 
  Occupation Oct 1621  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Conrector ved Trondhjem skole fra 23. (eller 17.) oktober 1621. 
  Occupation 16 Nov 1625  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Notarius Capituli ved Trondhjems skole. 
  Occupation 24 Mar 1627  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Magister ved Trondhjems skole. 
  Occupation 28 Oct 1629  Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Residerende kapellan. 
  Occupation 30 Mar 1630  Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Sokneprest og stiftsprost. 
  • Mentz Christophersøn (Darre), borgermester Christopher Bjørnssøns eldre sønn og stamfar for de fleste nålevende ættelinjer, var født i Trondhjem 30.sept. 1598.

   I følge eldre opptegnelser ble han i juli 1611 satt i Odense latinskole, hvorfra han i 1618 deponerte til universitetet i Kjøbenhavn.

   I en alder av 23 år ble han i oktober 1621 konrektor ved sin fødeby, Trondhjems Katedralskole. Han er dennes skole første konrektor (medrektor), en stilling som da ble opprettet.

   I 1625 ble han tillike notarius capituli. Han tok magistergraden 24. mars 1627. Mag. Mentz's skoletjeneste varte bare til 1629, da han ble utnevnt til residerende kapellan ved Vor Frue Kirke i Trondhjem.

   Allerede 1630 ble han sogneprest til Domkirken og stiftsprost, og i dette embedet ble han til sin død i desember 1657.

   Stiftsprost, mag. Mentz Christophersøn Darre var en meget markant personlighet i den nordenfjeldske geistlighet i etterreformatorisk tid. ved siden av prestegjerningen utfoldet han en omfattende sosial-veldedig virksomhet, og på visse områder er han en pioner her til lands.

   Portrettet av han, som nå eies av Trondhjem Katedralskole, viser oss en sjelden imposant skikkelse, typisk for renessansens tidsalder som han levde i.
   Han var åpenbart en romslig personlighet, både som skikkelse og i sin virksomhet på det sosiale livs område.

   I 1651 opprettet han det såkalte LEGATUMMENTZIANUM med den etter datidens pengeforhold meget anseelige kapital, 600 rdlr. in specie.
   Det fortelles at han stiftet legatet i anledning av et rikt sildefiske, hvorav det tilfalt ham 600 rdlr i tiende. Legatet ble sjenket Københavns universitet. Avrentene skulle professorene han en fjerdedel for sin uleilighet med forvaltningen av pengene. Resten skulle utdeles til to studenter fra Trondhjems by ellerlen; de skulle ha 13 1/2 daler hver og kunne beholde stipendiet i tre år.
   Legatet ble, etter det norske universitet ble opprettet, overført til dette og kalles nå det DARRESKE LEGAT. Det bestyres av Oslo Universitet, som nå utnevner stipendiatene.

   Sammen med den danske lensherre i Trondhjem, Oluf Parsberg til jernet, stiftet mag. Mentz i 1635 drengehuset for DE OMLØBENDE POSEPILTER i Trondjemn.
   Denne stiftelse, som senere ble kalt Waisenhuset, var den første i sitt slag i vårt land. Mag. Mentz fungerte lenge frivillig som forstander forstiftelsen.
   I Trondhjems Waisenhus's historie har derfor mag. Mentz Christophersøn Darres navn en ærefull plass.

   Det kan også nevnes at han var en av de første som skjenket St. Jørgens Stiftelse i Trondhjem et legat; denne stiftelsen har til formål å hjelpe eldre, nødlidende mennesker med husvær og forpleining.

   Ved gavebrev av 18. juni 1644 ga mag. Mentz 1 Spand jordegods til Domkirken i Trondhjem; gavebrevet finnes i det norske Riksarkiv.

   Mag. Mentz's forfatterskap omfatter en avhandling i gresk språkvitenskap; i trykken foreligger dessuten tre likprekener som han holdt over kjente trønderske borgere.
   I manuskript etterlot han seg et Diarum, dagbok, over merkelige begivenheter m. v. som inntraff i Trondhjems stift på hans tid. Manuskskriptet som er bevart under Mentzeri Journal, er nyttet som kilde bl. a til Erlandsens biografiske verk om geistligheten i Trondhjems stift.

   Mag. Mentz var som nevnt økonomisk meget velsituert. Det vitner bl.a de mange veldedige donasjoner om som han ga til forskjellige formål; derepresenterte etter forholdene i tiden betydelige kapitaler. Det viser seg at han eide flere verdifulle eiendommer i Trondhjems by. En del av disse eiendommene har han som nevnt sannsynligvis fått i arv etter faren og morfaren, men det kan ikke ettervises lenger.

   Som sogneprest til Domkirken tillå det ham en embedsresidens like ved kirken, øverst på østsiden av den nåværende Munkegate. Det var opprinnelig en av de gamle kannikeboligene som etter reformasjonene ble henlagt til de nye geistlige embeder. Mag. Mentz synes imidlertid ikke å ha bodd her, i hvertfall i den senere tid av sitt liv.
   Til privatbolig hadde han da sin egen eiendom, som etter byens gamle regulering, før bybrannen i 1681, lå på det nordøstre hjørnet av Bredgaten (byens gamle hovedgate) og Vår Frue strete. Her bodde hans enke, Maren Schjelderup, i mange år inntil hun etter nevnte bybrann ved skjøte av 6. sept 1681 solgte eiendommen til ammunisjons- og proviantforvalter Anders Clausen Klingenberg.
   I skjøtet som ble lest på Trondhjems byting 22. september samme år, nevnes hennes øde tomt beliggende på hjørnet ved forrige Bredgate, med påstående kjeller, stenmuret hus og kakkelovner.
   Ved reguleringen etter bybrannen ble eiendommen liggende til nåv. Kongens gate og utgjør nå en del av matr. nr. 3, Frimurerlosjens eiendom. På sydsiden av byens nåv. torv eiet av mag. Mentz en have eller humlehave som det het i datiden; denne eiendommen omtales lenge som Hr. Mentzishave.

   I den vestlige del av byområdet, som ennå for en stor del besto av åkerland og eng, sees hr. Mentz å ha eiet i alt syv kornløkker (denne delen av byenheter fremdeles Løkkan rep. Hospitalsløkkene; Trondhjems Hospital bygslet bort løkkene som såkalt arvefeste).

   Mag. Mentz døde i sept. 1657. Danmark - Norge lå da i krig med Sverige, og Trondhjems by og len ble ved freden i Roskilde et halvt år senere avstått til Sverige.

   Mentz møtte , som en av representantene for geistligheten nordenfjells, på stændermøtet som holdtes i Trondhjem i mai 1657, like før krigen med Sverige ble erklært. Hans underskrift finnes derfor på erklæringen som de geistlige representantene ga fra møtet. Krigen og gjenerobringen etterpå av byen og stiftet rammet Trondhjem hardt. Her må nok årsaken søkes til at det delvis gikk økonomisk tilbake med flere av byens familier etter denne tid, forhold som synes å ha gjort seg gjeldende også i Mentz Christophersøns nærmeste familie.

   Mag. Mentz ble 25. aug. 1631 kirkelig trolovet , og 1632 gift med Maren Schjelderup, født i København 1610 og død i Trondhjem 1683 (begravet 11.januar s. å.). Hun var datter av biskop i Trondhjem, mag. Peder Schjelderup og 1. hustru, Anna Nielsdatter.
   Biskop Peder Schjelderup er stamfar for en vidt forgrenet norsk slekt Schjelderup.

   Av mag. Mentz' og hustru Maren Schjelderups barn kjennes 12 av navn; der er mulig at det har vært flere. Både på manns- og kvinnesiden har mag.Mentz tallrik etterslekt.

   Kilde:
   Fra Skjeldestad, A. F. Darre-ætti.
   [2]
  Darre Mentz Ch Nidaros domkrk prester (1).jpg
  Darre Mentz Ch Nidaros domkrk prester (1).jpg
  Omtale Mentz Ch. Darre, sokneprest til domkirken i Trondheim.
  Darre Mentz Ch Nidaros domkrk prester (2).jpg
  Darre Mentz Ch Nidaros domkrk prester (2).jpg
  Omtale Mentz Ch. Darre, sokneprest til domkirken i Trondheim.
  Event-Misc 18 Jan 1631  Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Gudfar til Boelle Andersdatter Helkand. 
  Residence Bef 1657  Baklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Skal ha eid storgården Bakland (Bakkland). 
  • Først eid av sogneprest til domkirken Mentz Christoffersen Darre.

   Den neste eier i 1683 er pastor Peder Hendrichsen Ascanius som var gift med Sophie, datter av foregående eier. Parsellene eies da av kjøpmann Hans Pedersen Leth og borgermester i byen Laurits Pedersen Brix. Disse parsellene skal etterhvert omfatte skipsverftet og teglbrenneriet m.m.

   Neste eier i 1721 av gården og en parsell heter Herman Treschow som var postmester og generaltollforvalter og eier av Lade og en andel i Lesja jernverk.

   I 1726 arver datteren Margrethe gift med kaptein Ole Jensen Lund eiendommen.
   En annen datter av Herman som het Maria ble gift med Carsten Carstensen Volqvartz og de kjøpte eiendommen i 1732. Carsten benyttet anledningen i 1736 til og kjøpe tilbake en tilliggende grunn og eiendomsjord tilhørende bergråd Peter Thams og dermed var eiendommen samlet på en hånd igjen. Denne grunnen bestod av et jorde på flaten og i Sørbakken og 2 hustomter på elvemælen.
   Da Carsten gikk bort giftet enken seg igjen med agent og faktor Lars Pedersen Lassen.

   I Lassens tid så ble eiendommen redusert en god del ved avståelse av grunn til Kristiansten festning.
   Da Lassen døde i 1777 ble eiendommen auksjonert bort og kjøpt av general Georg Fredrik von Krogh. Gården og begge parsellene med vånehus og uthus samt 34 husmannsplasser blr kjøpt for 4.800 riksdaler.
   Krogh eide Blæsevold (Blussuvoll) og brukte derfor Bakland som underbruk og avlsgård.
   General von Krogh avga jord og tillot at det ble bygd en landevei her gjennom gården og eiendommen i stedet for den gamle veien som gikk over en pælebro som lå i elven.

   I 1808 solgte Krogh gården som da var blitt hetende Lillegården til grosserer, konsul og mangeårig stortingsrepresentant for Trondheim Lorentz Johannsen.

   Darre var eier av en hel rekke eiendommer og tomter/hager som han trolig hadde arvet av sin far Christoffer Bjørnsson Darre. Mentz var også stiftsprost og hadde bopel i byen omtrent der Frimurerlosjen er i dag. Også når det gjelder denne eiendommen blir det samme gjentatt at den i midten av 1660-årene var eid av han. Kanskje har det da sammenheng med at eiendommene fortsatt stod i hans navn.Hans enke satt med disse i flere 10-år videre.
  Died 09 Dec 1657  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3, 5
  Buried 15 Dec 1657  [2
  • Biskop Bredahl holdt Ligprædiken over Mentz.
  Person ID I8094  My Genealogy
  Last Modified 8 Jun 2018 

  Family 1 Maren Pedersdatter Schjelderup, "Darre",   b. 19 Feb 1610, København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location,   d. 02 Jan 1683, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 72 years) 
  Engaged 25 Aug 1631 
  Married 1632  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 6
  • Maren og Mentz fikk barna, som ikke brukte Darre, men Mentzen som slektsnavn:

   1. Peder, f.27.januar 1633, Trondheim d.21.januar 1688, Gildeskål. Kapellan til Skogn 16.oktober 1654, til Gildeskål 17.desember 1659. Sokneprest til Gildeskål 1675. Gift i Gildeskål 1661 med Magdalena Stephensdatter Soop (d.1724, Rødø (skifte 24.juli)). Datter av Stephen Hanssen Soop og Sara Lauritsdatter Krabbe. Barn:
   Maren
   Dorothea d.1724, Gildeskål
   Sara
   Mentz f.1673 d.1721, Odderstøl i Iveland

   2. Anna, f.25.april 1634 d.før februar 1696. Gift 22.juni 1656 med Lars (Laurits) Pedersen Krabbe (2.januar 1626 - februar 1696). Sokneprest til Aure 1686. Sønn av Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver. Barn:
   Peder d.1701
   Mentz
   Maren
   Susanne
   Magdalene
   Aarsille d.1708

   3. Oluf, f.1635 d.1639

   4. Oluf, f.8.november 1636 d.20.januar 1693 i Melhus. Sokneprest i Melhus. Gift omkring 1661 i Melhus med Helle Andersdatter. Hun var først gift med Michel Melchiorsen Falch. Oluf gift 26.august 1677 med Riborg Hansdatter Meyer.

   5. Niels, d.ung

   6. Christopher, d.desember 1699. Konrektor i Trondheim i året 1674. Senere skolemester i byen, og drev egen skole her. Også bedemann. Gift 1685 i Nidaros Domkirke med Elline Hansdatter Røst (f.ca.1658).

   7. Frederik, d.ung

   8. Hermann, f.1640 i Trondheim. Sokneprest til Hamarøy. Gift med Gjertrud Andersdatter Riber (død før 1691). Datter av Anders Nilssen Riber og Mille Melchiorsdatter Falch.

   9. Gidsken, f.27.juli 1643, Trondheim d.13.mars 1725 på Valle prestegård i Setesdal. Gift 28.september 1658 i Nidaros Domkirke med Mogens Mogensen Blix. Han var connector i Trondheim, fra 1657 kapellan i samme by. Han døde 1663 under en reise til de varme bad i Spaa i Holland. Han var ledsaget av sin hustru, som førte liket hans tilbake til Trondheim. Gift 2.gang 1664 i Trondheim med Nils Pedersen Riberg (6.mars 1628 - 1712). Han var res.kap. til Nidaros domkirke, så sokneprest til Undal i Agder.

   10. Peder, f.29.september 1646, Trondheim d.1712 i Melhus. Residerende kapellan, og sokneprest i Melhus. Gift 14.desember 1677 med Mille Mikkelsdatter Falch. Datter av Michel Melchiorsen Falch og Helle Andresdatter. Gift 2.gang med Kirsten Andersdatter Opdal.

   11. Sophie, f.19.desember 1649 d.2.april 1738. Gift 29.april 1677 med Peder Henriksen Ascanius (18.januar 1645, Sjælland - 4.oktober 1738). Han var 1675 conrektor ved Trondheims skole, 1682 magister i filosofi, fra 27.februar 1692 hospitalsprest i Trondheim. Forstander ved hospitalsstiftelsen,fra 1701 sokneprest til Aure, 1728 provst til Nordmøre provsti. Barn:
   Mentz d.1740. Overtok kallet som provst på Nordmøre etter faren.

   12. Barbara.

   13. Maren.
  Children 
  +1. Oluf Mentzen, "Darre",   b. 08 Nov 1636, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 20 Jan 1693, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 56 years)  [Birth]
   2. Peder Mentzen, "Darre",   b. 29 Sep 1646, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1712, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 65 years)  [Birth]
  Last Modified 12 Feb 2016 
  Family ID F1092  Group Sheet  |  Family Chart

  Children 
   1. Sofia Mentzdatter Darre  [Birth]
  Last Modified 23 Mar 2015 
  Family ID F3607  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Darre Mentz Christophersen.jpg
  Darre Mentz Christophersen.jpg
  Sokneprest til Domkirken i Trondheim Mentz Christophersen Darre (1598-1657).

 • Sources 
  1. [S832] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, Svein Tore Dahl, (2000), Embetsmenn 1536-1660, s.38 (Reliability: 2).

  2. [S831] Biografier om Geistligheten i Trondheims stift, Andreas Erlandsen, (Mellom 1844 og 1855) (Reliability: 2).

  3. [S284] Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, Emilie Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  4. [S1160] Kirkebok Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  5. [S832] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700, Svein Tore Dahl, (2000), Trondhjemske Samlinger bind II (Reliability: 2).

  6. [S699] Simon Ellefsens slektssider, http://www.nose.dk/ (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.