Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Anthon Jacob Coucheron

Male 1732 - 1802  (69 years)


Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Anthon Jacob Coucheron 
  Born 19 Jul 1732  Vik, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 24 Jul 1732  Vik, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  • Torsdagen den 24. juli Døpt af Prosten høyædle og velbaarne hr oberst Jacob Anthon Coucherons sønn kallet Anthoni Jacob. Testes: bl.a. Iver Leganger, Jens Garmann, Samuel Bugge, Madame Leganger, madame Maren Rue og Niels Wiborgs. [2]
  Coucheron Anton Jacob dåp 1732 Vik i Sogn.jpg
  Coucheron Anton Jacob dåp 1732 Vik i Sogn.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Occupation Bef 1767  Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 5
  Løytnant. 
  Occupation 1777  Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Borger. Anton Jakob Coucheron tok borgerskap i Skien 1777. 
  Occupation Bef 1782  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 7, 8, 9
  Tollkontrollør, justiceraad og veiermester. 
  • TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886:

   Coucheron, Anton Jacob de, født på Vange i Hopperstad 19.juli, døpt 24.juli 1732.

   Militær. Justisråd. Veier og måler i Porsgrunn, kontrollør sammesteds 16.januar 1782, tollinspektør 1794.

   Avskjed 24.april 1799.

   Død 26.april 1802 i Porsgrunn. [6]
  Residence 14 Oct 1785  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Jønholtgaden 3. 
  • At denne eiendom er udgaaet fra Bjørntvedt, fremgaar af flere optegnelser, bl a. Herman Leopoldus's gavebrev til Niels Aall af 1730, som før er citeret; men naar udskillelsen fandt sted, har det hidtil ikke været muligt at konstatere.

   Den første bebyggelse, man kjender, er gjengivet paa et maleri af frøken Johnsen fra omkring 1820. Arkitekt Børve har i sit hefte To gamle Porsgrundshjem beskrevet gaarden.

   Den første oplysning, vi har om Jønholt, skriver sig fra en meddelelse om, at Lensgreve Sivert Urne i 1652 fik fuldmagt til ved mageskifte at erhverve den øde øe Porsgrund under Jønholt af eierne Niels Gundersen paa Bolvig og Thore Gundersen paa Jønholt, mod at erholde Aamdal i Melum med pladsen Maier og underliggende fiske og fos ved Skotfossen samt Røraasen. Naar det blev ydet et saa betydeligt vederlag for den øde øe, var det, heder det, af hensyn til den Landstold, som opkrævedes af skibene, som var henvist til at indlaste sin trælast ved denne Øe.
   I 1661 erlagdes der ½ Riksdaler. pr. reise af alle skibe, som sig paa Toldboden eller Jønholts Eiger fastgjorde.
   I 1782 solgte Rasmus Malling til Hans og Friedrich W. Schrader.

   I 1785 solgte disse til Kontrollør Anthon Jacob de Coucheron for 3,500 Riksdaler.

   I 1786 solgte hr. Coucheron en tomt til ny Kirkegaard og udstedte i den anledning saadant dokument:

   Jeg Anthon de Coucheron
   Deres Kongl. Majestæts til Danmark og Norge m. v. bestallet Justitsraad samt Controlleur, veier og maaler ved Langesunds Toldsted gjør vitterlig: at han sælger et stykke af sin eiendom Gjønholt gaard til Porsgrunds Østre Kirke, hvilket stykke jord er opmaalt og indeholder fra den alfare vei sør til nord til den nederste pæle 183 fod, derfra vest til øst 67 fod til pælen nærmest Sr. Schwarckes Huus, derfra nord til sør til veien 152 fod og derfra øst til vest langsveien 80 fod. Grundafgift 4 Rdl. og ret for mig og min familie eller efterkommere af Gjønholt gaard paa dette sted forbeholder os at oprette en begravelse, uden derfor at svare nogen kiendelse til Kirken eller dens Verger.
   Saaledes meddeles Porsgrunds Østre Kirke dette som grundeseddel under min haand og segl, ligesom ordlyden her af mig meddeles et lovligt document til thinglysning paa egen bekostning af Kirken til min og efterkommendes betryggelse i Tiden.
   Gjønholt den 6te Maii 1786.
   Peder Baar.
   Paa Kirkens vegne underskriver
   Hagerup. Nic. Benj. Aall.
   D. Rasch. Jacob Aall.

   Coucheron har øiensynlig ikke haft større formue, da han for at dække resten af kjøbesummen pantsatte sine effekter til Schraders og optog i den anledning en fortegnelse over sit indbo, hvilken fortegnelse hr. Arkitekt Børve i sin bog To Porsgrundshjem har benyttet til en rekonstruktion af gaardens indredning og udstyr.

   Denne Eiendom er bekjendt for sin smukke Beliggenhed i Nærheden af Porsgrunds Kirke paa Østsiden og for den storartede Udsigt over Elven, Vestsiden og den nedre Del af Byen. Hvor naar den blev bygget vides ikke; men de ældste Dokumenter som findes paa Jønholdt er et Skjøde ifra Taxadeur Malling til Leutnanter af Infanteriet, Brødrene Hans Joakim Johan og Fredrik Schrader datert 13. April 1782. Disse Herrer Schrader solgte dog allerede Gaarden efter 3 Aars Forløb til Justitsraad og Kontrollør samt Veier og Maaler ved Langesunds Toldsted, Anton Jacob de Coucheron, ifølge et Skjøde dateret 14. October 1785. Denne Coucheron var ogsaa Eier af Gaarden Skrukkerød.
   Som en Raritet kan det nævnes, at der paa Jønholdt iblandt gamle Dokumenter angaaende Gaarden ifra den Tid, findes en Fortegnelse over Møbler og andet Udstyr i de forskjellige Værelser og Kjøkkenet. Denne Fortegnelse er skrevet af Coucheron til Brødrene Schrader, i hvilke Sidstnævnte skulde have Pant i alt, hvad Fortegnelsen indeholdt, indtil Coucheron havde betalt den Sum Penge, der stod til Rest, da han overtog Eiendommen. Disse Pengeblev ordentlig afbetalte, thi den 13de Mai 1786 er Kontrakten læst og protokolleret for Lillegaarden og undertegnet af Lucas Norss.

   Vi vil da kaste et Blik tilbage og se hvordan Jønholdts Værelser vare udstyrede for 122 Aar siden og begynde med Storstuen med sine 3 Fag Vinduer og foran disse hænger fine blommende Nonnenskjær Gardiner med Fryndser, Duske og røde Silkebaand. Imellem Vinduerne hænger lange smukke Mahogni Speile med Zirater og Løvværk og under hvert Speil er efter Datidens Skik placeret en Mahogni Kommode. Værelsets Møbler bestaar af Komode, Lænestole betrukket med rød Moire, og 12 nymodens Stole betrukket med samme Stof. Der angives hverken Sofa eller Borde paa Optegnelsen i dette Værelse.

   Ifra Storstuen kommer man ind i Storstuekammeret. Dette er ogsaa paa 3 Fag Vinduer foran hvilke der hænger lange grønne Stoffes Gardiner med Messingringe og Tilbehør og udenpaa disse fine hvide Gardiner af Tyll med Fryndser og Duske.
   Imellem 2 Vinduer hænger et stort Mahogni Speil med Zirater og Løvværk, og under dette staar et rødt lakeret og forgyldt Træbord; ligeledes er der i værelset 2 Mahogni Spilborde betrukne med grønt Klæde.
   Foruden disse Borde er Værelset forsynet med 1 Lænestol, 9 ældre Stole af brunt Træ og 6 nymodens Stole, alle sammen betrukket med grønt Stof. Tillige findes i Storstuekammeret en stor Thronseng med Billedhuggerarbeide forgyldt og lakeret. Den er fint udstyret med Sirts Omhæng, der er underforet med grøn Taft og besat med hvide Crepiner; Sengetæppet er af samme Stof. Der findes ogsaa et Natbord fint indlagt med forskjelligt Slags Træ.

   Storstuekammerne blev tildels benyttet som Gjæsteværelse, tildels sammen med Storstuen som Selskabsværelse. Man skulde nærmest tro, at Herrerne sad der og spillede Kort, idet der var 2 Spilleborde.

   I Familiens Dagligstue var der ingen Gardiner for Vinduerne, Derimod var der også et Speil i forgyldt Ramme og under dette en nymodens Komode med Beslag og engelsk Marmorskive paa. Paa denne stod en Potpourrikrukke af hvid og blaa Porcelæn (Røgelseskrukke).
   Ikke mindre end 3 Udgaver fandtes her af de store tungvindte Dragkister paa høie, krumme Ben og i Rokoko-Stil. Den ene af disse er ganske almindelig; den anden er indlagt med forskjellige Sorter rart Træ, imedens den mindste er af Egetræ. De ere alle udstyrede med store Messingbeslag.

   Omkring i Stuen staar 12 Stole med blommet udsyet Tvistes-Betræk og imellem disse et hvidt firkantet Thebord med forgyldte Blade. Paa den ene Vægstaar et stort Egetræs Skab, hvori alt Sølvtøi opbevares, og på de forskjellige Dragkister staar som Pryd 4 forgyldte Porcelæns Krukker, en stor Porcelæns Punschebolle, en hvid Frugtkurv med Fad, samt 2 polerede Staal-Lysestager.

   I Soveværelset stod en stor nymalet beslagen Top-Seng med brunt Kattuns Omhæng med Dækken og Tilbehør af samme Sort. Her er heller ingen Gardiner; men et stort Speil bænger paa Væggen og foruden dette ogsaa et Natbordspeil, der staar paa et lidet sammenslaaet Vingebord. Her stod ogsaa en magelig Lænestol og 6 andre Stole, alle betrukne med Russelæder. I dette værelse fandtes ogsaa et Egetræs-Skatol, samt et stort Vingebordder er malet brunt og med solide Beslag.

   Barneværelset har kun et Vindu, og foran samme hænger hvide Kattuns Gardiner. Coucherons havde vist baade store og smaa Børn, thi foruden 2 Sengesteder er der 1 Slagbænk og 1 Vugge, og dette er efter den Tids Brug Soveplads til 7 Børn. Midt paa Gulvet staar der et malet Vingebord med 4 Træstole omkring og dertil en liden Barnestol. Barnepigen laa i en gammel Slagbænk om Natten. En stor beslagen malet Kiste med rundt Laag og en ditto Kuffert, hvilket begge Dele vistnok bleve benyttet til at lægge Børnenes Tøi nedi - fuldstændiggjorde Værelsets Udstyr.

   I Kjøkkenet var der Tallerkenrækker paa Væggene med skinnende blanke Tintallerkener og Fade efter hinanden, ligeledes staar nævnt i Optegnelsen 3 Lysesaxe, 1 Pomadeskrin, 3 nye Spinderokke, 1 Hæspeltræ og 1 Garnvinde.

   Fru Coucheron døde paa Jønholdt i August 1792 og blev bisat i Kirkekjælderen i østre Porsgrunds Kirke.

   Ved Auktion af 5te August 1799 solgte Coucheron Jønholdt og Skrukkerød til Dhr. Amtschirurg ved Porsgrunds Amtssygehus paa Osebakken Christian Rædisch og Kjøbmand i Skien, men Indvaaner af østre Porsgrund, Sivert Backa. I disse Herrers Besiddelse var Eiendommen kun en kor.

   I 1799 blev gaarden ved tvangsauktion solgt for 3,000 Rdl. til Dr. Radisch og Sivert Backa.

   Radisch solgte sin halvpart til Backa. Eiendommens oprindelige størrelse kjendes ikke nøie, men Hestehaugen paa Helleberget har strukket sig til Winthergaden, medens den nedenfor Rektorboligen støder til Lagmandsløkken.
   Kirken og den gamle kirkegaard ligger paa den sydligste del af eiendommen. Raschebakken og en smalstrimmel paa vestsiden af veien er udgaaet fra Jønholt, idet de huse, som ligger mellem veien og Presterenden, har faaet grundbreve eller skjøder fra Jønholt. Videre hele Huken op til Kongerøds gaard under Helleberget.

   Om Østre Porsgrunn kirke;
   Til Muren om Kirkegaarden brugtes 500 Mursten og 43,5 Tønde Kalk; til at minere den Sten der tiltrængtes, brugtes 48 Pd. Krudt. Efter 27 Aars Forløbfandt man dog at denne blev for liden, da Menigheden var forøget med nogle hundrede Mennesker. Det blev derfor paa den anden Side af Gaden indkjøbt et Stykke Jord tilhørende Jønholdts daværende Eier justitsraad Coucheron.

   Coucheron døde 4.mai 1802.

   Kilder:
   L.matr.no. 129.
   Jønholt av Finn C. Knudsen.
   Opptegnelser fra det gamle Porsgrunn av Inga Friis,
   Eiendommen Jønholdt. [1]
  Event-Misc1 5 Oct 1790  Østsiden kirke, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Fadder for skibscapitain Henrich Bruun og Constance Raschs barn Ane Elisa Dorthea. 
  • Døbt skibscapitain Henrich Bruun og Constance Raschs barn Ane Elisa Dorthea.
   Test: Søren Raschs kone Magdalena Charlotta Hedevig Løvenskiold, Henrich Wrights kone Dorthea Christie, jomf. Mariana Møller, justiceraad Anthon Jacob Coucheron, Jens Kiil, Folkman Freck, Niels Aall. [8]
  Occupation 1794  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Tollinspektør. 
  Residence 1801  Larvik, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Torvet 5. 
  • Anthon Jacob Coucheron sto nevnt som logerende i en alder av 68 år i 1801.

   Han bodde da hos Andreas Larsen Zimmerlunds familie, og ble telt med herunder i folketellingen det året. Dette var under Laurvig - Larvik og Jarlsberg amt.

   Da er Justitz raad afgaaed med pension som told inspecteur Anthon Jacob enkemann etter sitt fjerde ekteskap.
   [10]
  Died 26 Apr 1802  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [11, 12, 13
  • Fra Gløersens Dødsfall i Norge:

   coucheron, - anton jacob von, justisråd, f pors-grund 26/4 1802, 69 år, avertert. av s.: anton j. von c. på e. og 6 ufors. søsk.s v. [11]
  Probate 28 Apr 1802  Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Skifte etter Anthon Jacob. 
  • Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 584b. Skifte 28.april 1802 i Østre Porsgrund:

   Justismand Anthon Jacob d' Coucheron, død - Enken Christiana Maria fød Kraf

   Barn fra hans 1'de egteskab med Ingeborg Augusta Thorsager:

   1. Bartha Sophia Coucheron gift med Johan Mannal boende i Schien.

   Barn af hans 2'de egteskab med Charina Medea Maii:

   2. Anthon Jacob d' Coucheron, i Telemark infanteri regiment.
   3. Hendrich Slangbusch Cocheron, død i Juldtvedt ved Drøbach og efterlader sig 2'de døtre a. Catarin Coucheron, b. Barbra Coucheron.
   4. Ingeborg Augusta Coucheron 38 aar, hiemmeværende.
   5. Maria Margrethe gift med Joachim Jens Schveder og boende i Schien.
   6. Marte Pauline gift med Presten Hr. Paul Qvist i Indmarken?
   7. Anne Sophia Rosenkrantz 30 aar i Kiøbenhavn.

   Barn af hans 3'de egteskab med Joachima Hermana Schveder:

   8. Friderich Christian Løvenhielm 20 aar, fraværende som søefarende.
   9. Jens Severin Coucheron 16 aar.
   10. Ove Friderich Brochenhuus 14 aar.
   11. Charlotte Amalia Due 19 aar.
   12. Hendricha Pauline Lillienskiold 15 aar.
   13. Petronelle Jørgine Montagne 10 aar.

   Barn af hans 4'de egteskab med Christiana Maria Kraft:

   14. Petter Christian Rømling.

   Laugværge for enken hendes svoger Hr. Georg Heuch i Kragerøe.
  Buried 03 May 1802  Østsiden kirke, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  • Gravlagt som JusticeRaad Coucheron 69 aar. [12]
  Coucheron Anton Jacob begr 1802 Porsgrunn.jpg
  Coucheron Anton Jacob begr 1802 Porsgrunn.jpg
  Kirkebok.
  Person ID I991  My Genealogy
  Last Modified 3 Nov 2016 

  Father Anthony Jacob Coucheron,   b. 21 Apr 1682, Bergenhus, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 02 Oct 1736, Vik, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 54 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Henriette Antonette Lillienskiold, "Coucheron",   b. 1704, Handeland, Fjelberg, Kvinnherad, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 11 Mar 1783, Nørlund, Nørager, Nordjylland, Danmark Find all individuals with events at this location  (Age 79 years) 
  Relationship Birth 
  Married 20 Jun 1727  Vang, Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location 
  Family ID F619  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Ingeborg Augusta Thorsager, "Coucheron",   b. Abt 1730,   d. Abt 1763  (Age 33 years) 
  Married Abt 1755  [14
  Children 
   1. Henriette Antonette (Hendriche Antonette) Coucheron,   b. Abt 1759,   d. Bef 22 Nov 1776, Solum, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 17 years)  [Birth]
  +2. Bartha Sophia (Berthe Sophie) Coucheron, "Wulff" / "Mannal" / "Manall",   b. Abt 1762,   d. Bef 2 Feb 1804  (Age < 42 years)  [Birth]
  Last Modified 23 Mar 2015 
  Family ID F5495  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Cathrine Medea Maj Povelsdatter Paus, "Coucheron",   b. Bef 15 Nov 1741, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 14 Sep 1776, Solum, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 34 years) 
  Married 13 Jul 1763  Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 5
  Coucheron Anton Jacob og Cathrine M Paus viet 1763 Lårdal.jpg
  Coucheron Anton Jacob og Cathrine M Paus viet 1763 Lårdal.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Ingeborg Augusta Coucheron,   b. Bef 18 Dec 1763, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 15 Oct 1808, Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 44 years)  [Birth]
   2. Anthon Jacob Coucheron,   b. Bef 01 Oct 1765, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   3. Henrich Schlanbusch Coucheron,   b. Bef 25 Aug 1767, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 11 Apr 1802, Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 34 years)  [Birth]
  +4. Maria Margrete Coucheron, "Schweder",   b. Bef 04 Apr 1769, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 24 May 1802, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 33 years)  [Birth]
   5. Marthe Pauline Coucheron, "Qvist",   b. Bef 30 Jan 1771, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   6. Anna Sophia Rosenkrantz Coucheron,   b. Bef 04 Sep 1774, Lårdal, Tokke, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 11 Jul 1810, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 35 years)  [Birth]
   7. Poul Jørgen Coucheron,   b. Bef 05 Sep 1776, Solum, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 16 Dec 1776, Solum, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  Last Modified 31 Mar 2016 
  Family ID F618  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 3 Ingeborg Larsdatter 
  Children 
   1. Ane Gurine Coucheron,   b. 1777, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 23 Mar 2015 
  Family ID F5500  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 4 Joachime Cathrine Hermanna Schweder, "Coucheron",   b. Bef 03 Dec 1758, Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 09 Aug 1792, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 33 years) 
  Married 22 Mar 1777  Gjerpen, Skien, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 15
  • Anthon Jacob er nevnt som leutenant ved vielsen.

   Anton Jacob de Coucheron blev viet i Gjerpen Kirke den 22 Marts 1777 til Joachmie Hermana Schweder. De havde mange Børn, og af disse ved vi Navnet paa følgende:

   Bertha, gift 1788 med Kjøbmand Peder Wulff; hun blev Enke og giftet sig i 1793 med Enkemand Johan Christian Bøckman Manael.

   Maria Margrethe, der 1792 blev gift med sin Fætter Styrmand Joachim Schweder.

   Henrik Coucheron, der 1797 blev gift med Jomfru Kirsten Malling.

   Martha Paulina, der 1798 blev gift med Sognepræst til Kjelvig og Kistrands Kapel i Throndhjems Stift, Paul Qvist;

   Petronelle Georgine Montaque Coucheron, der 1809 blev gift med Kontorist Frants Cudrio.
  Coucheron Anton Jacob og Joachime Hermana Schweder viet 1777 Gjerpen.jpg
  Coucheron Anton Jacob og Joachime Hermana Schweder viet 1777 Gjerpen.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Jens Severin Coucheron,   b. Bef 11 Feb 1778, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 17 Jul 1781, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 3 years)  [Birth]
   2. Friderich Christian Løvenhielm Coucheron,   b. Bef 11 Jun 1779, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Between 1792 and 1802  (Age > 12 years)  [Birth]
   3. Joachima Anthonette Lillienskiold (Joachima Hermana) Coucheron,   b. Bef 27 Sep 1780, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 17 Jul 1781, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   4. Charlotte Amalia Due Coucheron,   b. Bef 11 Jan 1782, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   5. Christian Ludvig Kalchrenter Coucheron,   b. Bef 10 Apr 1783, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 16 Jul 1783, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 0 years)  [Birth]
   6. Christianna Ludevica Leuenfeldt Coucheron,   b. Bef 10 Jun 1784, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1801  (Age < 16 years)  [Birth]
   7. Jens Severin Coucheron,   b. Bef 03 May 1786, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   8. Henriche Pauline Lillierschiold Coucheron,   b. Bef 06 Sep 1787, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   9. Ove Friderich Anthon Brachenhuus Coucheron,   b. Bef 30 Oct 1788, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   10. Helena Johanna Friderica Coucheron,   b. Bef 05 Mar 1790, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 10 Jun 1790, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  +11. Petronelle Georgine Montagne (Petronelle Jørgine Montagne) Coucheron, "Cudrio",   b. Bef 21 Jun 1791, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 30 May 1870, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 78 years)  [Birth]
  Last Modified 3 Nov 2016 
  Family ID F617  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 5 Christiane Maria Kraft, "Coucheron",   b. Bef 1 Feb 1761, Vinje, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1801  (Age > 41 years) 
  Married 20 Sep 1793  Kragerø, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Coucheron Anton Jacob og Cristiane Marie Kraft viet 1793 Kragerø.jpg
  Coucheron Anton Jacob og Cristiane Marie Kraft viet 1793 Kragerø.jpg
  Kirkebok.
  Divorced Bef 1801 
  Children 
   1. Peder Christian Rømling Coucheron,   b. Bef 14 Aug 1794, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 23 Mar 2015 
  Family ID F5494  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 6 Anne Karine Rejersdatter, "Coucheron",   b. Bef 12 Oct 1775, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Anthon Jacob Coucheron,   b. Bef 25 Sep 1798, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   2. Henrich Anthon Coucheron,   b. Bef 10 Dec 1800, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 9 Sep 1804, Porsgrunn, Telemark, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 3 years)  [Birth]
  Last Modified 23 Mar 2015 
  Family ID F5497  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Coucheron Anthon Jacob f1732 signatur 1798.jpg
  Coucheron Anthon Jacob f1732 signatur 1798.jpg
  Anthon Jacob Coucherons signatur 1798.

 • Sources 
  1. [S817] Bok: Eidanger - Porsgrund, Finn C. Knudsen, (1932) (Reliability: 2).

  2. [S1328] Kirkebok Vik i Sogn, Sogn og Fjordane (Reliability: 3).

  3. [S1033] Kirkebok Porsgrunn, Telemark (Reliability: 3).

  4. [S1033] Kirkebok Porsgrunn, Telemark, Vestre Porsgrunn (Reliability: 3).

  5. [S11] Kirkebok Lårdal, Telemark (Reliability: 3).

  6. [S745] Norsk Slekstshistorisk Forening nettside, www.genealogi.no, TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886 (Reliability: 2).

  7. [S1425] Dødsfall i Norge 1763-1825, J.Gløersen, Justisråd-tittel (Reliability: 2).

  8. [S1033] Kirkebok Porsgrunn, Telemark, Østre Porsgrunn (Reliability: 3).

  9. [S1035] Kirkebok Kragerø, Telemark (Reliability: 3).

  10. [S60] Norge: 1801 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 28.11.1880 - 01.02.1801) (Reliability: 2).

  11. [S1425] Dødsfall i Norge 1763-1825, J.Gløersen (Reliability: 2).

  12. [S1033] Kirkebok Porsgrunn, Telemark, Østre (Reliability: 3).

  13. [S818] Porsgrunn historielags årsskrift. Opptegnelser fra gamle Porsgrunn., Inga Friis, (1960-63) (Reliability: 2).

  14. [S10] Eidangerslekt.org, http://www.eidangerslekt.org/ (Reliability: 1).

  15. [S1030] Kirkebok Gjerpen, Telemark (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.