Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Mathias (Matthæus) Adamsen Høvig, "Ildjernet" / "Berner"

Male Bef 1719 -


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Mathias (Matthæus) Adamsen Høvig 
  Suffix "Ildjernet" / "Berner" 
  Born Bef 27 Oct 1719  Høvik, Røyken, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christened 27 Oct 1719  Røyken, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Ildjernet Mathias Adamsen dåp 1719 Røyken.jpg
  Ildjernet Mathias Adamsen dåp 1719 Røyken.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Confirmation 11 Oct 1739  Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Konfirmert hjemmeværende. 
  Ildjernet Metthias Adamsen konf 1739 Nesodden.jpg
  Ildjernet Metthias Adamsen konf 1739 Nesodden.jpg
  Kirkebok.
  Occupation Aft 06 Jan 1744  Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Handelsmann og -kvinne på Ildjernet. 
  • Mathias, som også kalte seg Berner, drev forretningen videre etter hans far og onkel.
  Residence Aft 06 Jan 1744  Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Hovedbygningen på Ildjernet besto i 1773 av - en Stue med Ovn, et lidet Kammer og Kjøkken med Skorsten og ovenover en Sal med Ovn og et lidet Kammer. Det anføres også bolverk og brygge.

   Henrik Thorstensen Hof fikk skjøte på Mathias Adamsens forhenværende hus i 1779, og bygselseddel på - 1/2 Øe - den 13.januar dette året, og på den andre halvdelen 1785. Han var borger til Kristiania, drev betydelig handelsvirksomhet, og hadde privilegium som gjestgiver.
  Event-Misc Jul 1746  Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Mathias Adamsen Ildjernet blir stevnet for vin som ble funnet i hans uthus. 
  • Fra en tollsak/stevning mot Mathias Adamsen Ildjernet i 1746, blir han stevnet for vin som ble funnet i hans uthus og som ble konfiskert (TB A 38, f.415b).

   Anno 1746 den 0 julj blev efter Deres Excellense høy og velbaarne Hr. General Major og Stiftbefahlingsmand Von Rappes ordre av 10 juny sidstleden, extra rætt sadt og betient paa Wold tingstue i Aas hovedsogn, med efterskrevne eedsorne laugrættesmænd, nemlig Mogens Fiøser, Ole Myrer, Søren Børsumsrud, Hans Gulle, Ellef Kaalstad, Rasmus Soolberg, Michel Aallerud, Rasmus Klommesten. Hvor da Procurator Jens Norman mødte og udleverede een av Hr. Assessor og Tolder Peter Willumsen til Deres Excellence Hr. General Major og Stiftbefahlingsmand Von Rappe forfattede memorial under 8 july sidstleeden, hvor udi begiæres at een action maatte beskickes til at undersøge den confiscation som den 9 may indeværende aar skal være sked paa øen Jldjernet kaldet imod beboeren Mathias Adamsen, med høybemelte herres begiærde resolution, hvor ved comparenten som Actor er andbefahlet sagen at paatale, dateret 19 juny næst efter. Dernæst og i følge av høybemelte ordre, producerede Norman hans forfattede og underskrevne stevnemaal, hvor ved Mathias Adamsen er indkaldet til denne tid at giøre forklaring og liide dom med stevningens videre indhold av dato 14 juny, som efter paaskrift befandtes louglig at være forkyndt av Hans Fladebye og Halvor Larsen Grimoe: Vederparten Mathias Adamsen Jldjernet mødte persohnlig for rætten og vedtoeg louglig varsel efter det producerede stevnemaal, som for hannem blev oplæst. Der efter Actor begiærede at nu nærværende Mathias Adamsen maatte fremkaldes og blive tilspurt efterfølgende: Om hand icke har imodtaget de udi stevnemaalet benævnte viin vahrer og sortementer, hvem samme tilhørte og hvad personer det var, jtem paa hvad maate de andkom til hannem og hvorleedes de under hans værge blev forhyret og bevart. Mathias Adamsen Jldjernet fremstod da for retten og declarerede, at hand vel har hørt at Toldbetienterne udi Christiania, næstlden maj maaned skal have andtræffet udi comparentens udhuus ved stranden i Ildjernet, udi hans fraværelse og borterejse med hans huustrue eendeel fustage med viin, men foruden at Mathias Jldjernet med sandhed og udskad samvittighed forklarer, at hand hvercken har modtaget samme fustagie eller paa nogen maade veed hvem den tilhørte, og altsaa gandske uvidende enten naar eller hvorleedes, viider av hvem disse confischerede fustagier end det meere som i stevnemaalet meldes, er indlagt, saa som samme udhuus, baade i dette og mange aar tilforn har staaed aaben uden laas og luckelse; saa er det og alle og eenhver i almindelighed bekiendt, det Comparenten icke bruger nogen slagsnegotie til handel eller vandel, men blaat allene nærer sig med fiskerie og andet huus=hænders arbejde, samt undertiiden i haart og farleegen vejerlig huuser een eller anden rejsende persohn, der udover hand vercken har brugt eller ednu bruger dette gamle udhuus, der er fra hans andre iboende huuse beliggende, og altsaa derfor icke kand kaldes hans søebod, helst siden hand aldrig har haft nogen vahre der beliggende, hans baads seigl og aarer undtagen, som ei blaat der kand være indlagt for forraadnelse at forekomme. Formedelst hvilke omstendigheder Comparenten fast formoder at ingen har, eller skal kunne mistencke, langt mindre beskylde ham for at være ejermand av bemelte confiscerede vahrer eller endvidere udi toldsviig, fornemmelig da nøglerne til dette udhuus, som Actor urettelig og uden beviis kalder søebod, hvor fustagierne var beliggende, ej er befunden i Comparentens værge, saa at hand ej har haft vahrene udi sin hiemme eller bevaring, og følgelig ej kand indestaae eller være andsvarlig om nogen ham urettelig i dette baad og udhuus har indlagt disse vahrer, som ere ham aldeeles uvedkommende; J henseende saadan benægtelse paastoed og forventede hand uden ophold frikiendelsesdom, men dersom Actor alligevel skulle trøste sig at vedblive siicktelsen og hans ubeviiselige begyndte forfølgelse, reserverede Comparenten hans rætt, baade til Hr. Assessor og Tolder Willumsen, saavel som alle andre vedkommende, om nogen imod denne declaration, trøster sig at beskylde ham for ejermand av de […]omrørte attraperedevahrer eller med videre udi toldsviig. Endelig for desmeere at beviise sin uskyldighed, paastoed hand det Actor strax efter Toldrullens [b]ydende skulle beviise sin sag eller i [dennes] mangel ville hand og til ham have forbeholden sig rett. Actor sagde at som hand uden den nu skeede declaration fra Mathias Adamsen fornemmer det hand benægter sigtelsen med det videre; og Hr. Assessor og Tolder Willumsens memorial til Hans Excellense Hr. General Major og Stiftbefahlingsmand Von Rappe icke indbefatter beviis eller vidners førelse, som og icke kand haves i dette tilfælde, saa maatte Actor i den stand sagen nu er, for icke at paadrage sig noget andsvar formedelst ophold, submittere sagen under dom, ja han forventer, at dommeren retsindig anseer Comparenten paa en louglig maade fra sin siide sagen at have begegnit. Mathias Adamsen vedblev sin forrige forklaring uden frygt for nogen, og tillige med Actor var villig: at underkaste sig dom; Thi blev efter saadan parternes forklaring, da ingen av dennem viidere havde at fremføre, saaleedes herudinden Dømt og avsagt.

   Hvorleedes de af Hr. Assesor og Tolder Peter Willumsen, paa øen Jldjernet under Næsoddens præstegield beliggende, in may sidstleeden ufortoldede attraperede 20 oxhovedt fustagier rød frans viin, 2 fustager spans viin, 2 ditto frans brendeviin, 1 lidet fad sirup, 1 fad sucker, 1 packe høe, 1 kurv med viin paa bouteille, 2 casser lemoner og 1 kurv med aspargesrødder, samt 1 fad pudder sucker, udi samme stæds boende Mathias Adamsens tilhørende søeboed eller udhuus er indkommet, eller hvem dertil har været ejermand, har bemt. indstevnte Mathias Adamsen, for retten benegted, aldeeles at være vidende, Actor Procurator Jens Norman har ej heller følgelig ingen declaration, med videre kundet beviise, det dette sicktede, enten selv har tilhørt, eller for andre modtaget og fordølget disse confisqerede vahrer, liigeesom det og der forfundne er bekiendt, at hand med sliige sortementer icke bruger negotie til handel eller vandel; hvorfore, efter saadan sagens beskaffenhed kiendes og afsiiges for rætt, at Mathias Adamsen Jldjernet, bør, for sicktelsen og Actors tiltale herudinden, aldeeles frie at være, som hand og hermed sagesløs herinfrieds.
  Event-Misc 06 Feb 1764  Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Ildjernet panteobligasjon. 
  • Jeg underskrevne Mathias Adamsen boende i Ildjærnet ved Christiania kiendes og herved vitterlig giør, ret vitterlig gield skyldig at være til Sr. Morthen Harboe paa Schiønhoug i Trøgstad sogn den summa 256rd 2 ort. Skriver toe hundrede halvtreedsindstiuge og sex rixdaler toe ort courant klingende myndt, som hand mig laant og med forsikring herfor at nu meldte Sr. Harboe for disse penge kan være betrygget, pandtsætter ieg ham med første prioritet alle mine ejende og paa Ildjernets grund staaende huuse bygninger med iværende 4re jern kakelofne og ald anden muur og nagelfast indredning, saaledes som de in alles nu bebygt forefindes, hvorudi ettermelte Sr. Morthen Harboe, som melt, skal være pandte berettiget, indtil capitalen vorder udreedet og afbetalt. Imidlertiid svarer ieg af capitalen 5 procents rendte, ligesom og paa begge sider forbeholdes 6 uggers opsigelse, i tilfælde, at pengene endten [afkom] tilbage, eller ieg finder leilighed samme at betahle. Til bekræftelse under egen haand og paatrygte signette, samt til ydermeere securite for pandthaveren, haver jeg formaaet monsr Jacob Olsen Bendike med mig som cautionist og selvskyldner at underskrive og forseigle, saaleedes at een for begge og begge for een indestaar Sr. Harboe og arvinger for capital og rendter til ald skadesløshed, hvorom til vitterlig underbekræftes av monsieuer Svend Jusper Luuning og Michel Dilling. – Datum Christiania d. 6te februari 1764. Mathias Adamsen.
   Til vitterlighed efter begiær S. J. Luuning. Michel Dilling. Jacob Olsen Bendike.

   Kildeinformasjon:
   Panteboknummer: I 3, f. 90b. Sted: Follo sorenskriveri. den 6 feb 1764 på Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge. Han var Ildjernet bygselseddel.
  Event-Misc 22 Apr 1765  Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Ildjernet bygselseddel. 
  • Friderich Sannæstad Biskop, giør vitterligt, at ieg hermed bøxler Sr Halvor Bendiche, den deel af Bispestoelen tilhørende platz, Jldjernet, som Mathias Adamsen hidindtil har havt i fæste, men nu goedvillig have afstaaet paa de vilkaar, at ham fremdeeles forbeholdes 50 til 60 qvadrat alne af bemelte pladses grund hvor Bendiche det behager at udviiste til at opføre derpaa fornødne vaanshuuse, uden der at bruge nogen handel efter sin skriftlige contract: altsaa overlades benæfnte deel af pladsen Jldjernet paa foranførte vilkaar til Sr Halvor Bendiche, at bruge og besidde sin levestiid imod at hand svarer alle deraf værende kongl: skatter, i lovlig tiid betahler alle j ordet rættlige rættigheder og i alt retter sig allerunderdanigst efter Kongl: lov og forordninger; Men dersom noget af det foreskrevne efterlades, da denne bøxelseddel at være aldeeles forbrudt. Byxlen er betalt efter loven, og ved denne bøxlesedeles tinglysning betahles sexten skilling til Christiania Veisenhuus. Til bekræfttelse under min haand og signet. Opsloe Bispegaard den 22de april 1765.

   Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, f. 148. Sted: Follo sorenskriveri.
  Residence Aft 22 Apr 1765  Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Flyttet til Drøbak 12-14 år før 1779.

   Som det skrives i mars 1780:

   ..nu over 15 aar siden han solgte Jldjernet til Halvor Bendike, ikke har haft noget fast tilhold der, førend et par aar sidst hos sin søster, men imidlertiid ellers flakket omkring i fjordene, opholdt sig i Christiania, og i nogle aar, med kone og børm boet i Drøbach.
  Residence Abt 1777  Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Event-Misc 04 Dec 1779  Ås, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Leiermålssak. 
  • Leiermålssak, Mathias Adamsen Ildjernet, Berthe Kirstine Ildjernet, Gunhild Hansdatter Berget med flere

   Høsttinget for Ås og Nesodden den 4 desember 1779 på Søndre Kroer i – Kroer annex av Ås hovedsogn:
   Fogden Hr. Justitzraad Bukier loed med Fuldmægtig Hørbye anmelde at have med 14 dages mundtlig varsel til dette ting lovlig indstevnet efterskrevne personer dom at liide for til leyermaals bøders udreedelse, nemlig: Berthe Kirstine Jldjernet, Mathias Adamsen Jldjernet, Gunnild Hansdatter Berget under Røer, Helle Christine Krudværket, Ole Christophersen Lie, Marthe Jsachsdatter Langstrøm, Christian Wasbon og Jens Svendsen Sætre. Stevnevidnerne Lensmand Michel Hansen og Gunder Sandager avhiemlede jindstevningen at være skeed saaleedes, som overmeldt. De jndstevnte mødte ikke. Eragtet: Alle ovenmeldt indkaldelde og udeblevne parter laugdages at møde med tilsvar i denne sag paa næste vaarting.

   Vårtinget for Ås og Nesodden den 17 mars 1780 på Skydsjordet i – Nordby anneks av Ås hovedsogn:
   Udi lejermaalssagen mod Berthe Kirstine Jldjernet med fler er, avsagt DOM: For begaaet lejermaal, efter de irettelagde præsteangivelser, bør, i følge lovens 6-13-1 art: udreede forvirkede lejermaals bøder, nemlig: Mathias Adamsen Jldjernet, Ole Christophersen Lie. Christian Wasbon og Jens Svendsen Sætre, enhver 24 lod sølv, eller tolv Rixdahler, samt Berthe Kirstine Jldjernet, Gunnild Hansdatter Berget, Hellene Christine Krudværket, og Marthe Jsachsdatter Langstrøm hver 12 lod sølv, eller sex Rixdahler, hvilket skeer 15 dage efter denne doms forkyndelse under execution efter loven. J mangel av bødernes betaling, og arbejde de samme enhver for sig udi dette stifts tugthuus.

   Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 42, folie 345 og 374.
  Person ID I977  My Genealogy
  Last Modified 8 Sep 2016 

  Father Adam Gabrielsen Villingstad, "Ildjernet" / "Berent",   b. Abt 1685, Villingstad, Røyken, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 30 Apr 1739, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 54 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Karen Guldbrandsdatter, "Ildjernet" 
  Relationship Birth 
  Married 23 Jun 1719  Røyken, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location 
  Ildjernet Adam og Karen G viet 1719 Røyken.jpg
  Ildjernet Adam og Karen G viet 1719 Røyken.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F612  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Abigael Iversdatter Wenn, "Wennerbekk" / "Ildjernet",   b. Drøbak, Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location 
  Married 06 Jan 1744  Frogn, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [3
  • Frøen. [3]
  Ildjernet Mathias og Abigael Wenn viet 1744 Ås.jpg
  Ildjernet Mathias og Abigael Wenn viet 1744 Ås.jpg
  Kirkebok.
  Children 
  +1. Karen Mathiasdatter Berner, "Bærner" / "Hjorth",   b. Bef 29 Jan 1745, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 04 Oct 1808, Svelvik, Vestfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 63 years)  [Birth]
   2. Adam Mathiasen Berner,   b. Bef 07 May 1747, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 22 May 1747, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   3. Adam Mathiasen Berner,   b. Bef 25 May 1749, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   4. Anne Mathiasdatter Berner,   b. Bef 02 Sep 1751, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   5. Inger Mathiasdatter Berner,   b. Bef 12 Jun 1754, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 10 Oct 1754, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   6. Kirstine Mathiasdatter Berner,   b. Bef 18 Sep 1757, Ildjernet, Nesodden, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 4 Dec 2015 
  Family ID F505  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S1011] Kirkebok Røyken, Buskerud (Reliability: 3).

  2. [S1123] Kirkebok Nesodden, Akershus (Reliability: 3).

  3. [S1124] Kirkebok Ås, Akershus (Reliability: 3).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.

Maintained by Tor Kristian Zinow.