Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Share Print Bookmark
Peder Arntzen Hugaas

Peder Arntzen Hugaas

Male 1833 - 1908  (74 years)

Personal Information    |    Media    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Peder Arntzen Hugaas 
  Birth 02 Dec 1833  Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Christening 26 Dec 1833  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Hugaas Peder Arntsen dåp 1833 Soknedal.jpg
  Hugaas Peder Arntsen dåp 1833 Soknedal.jpg
  Kirkebok.
  Gender Male 
  Confirmation 14 Oct 1849  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  Hugaas Peder Arntsen konf 1849 Soknedal.jpg
  Hugaas Peder Arntsen konf 1849 Soknedal.jpg
  Kirkebok.
  Education 1852  Klæbu seminar, Klæbu, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Lærerskole. Opptatt i 1852. 
  • Klæbu seminar ble etablert i Klæbu i 1839. Det var mye strid om hvor denne lærerskolen skulle ligge, og Strinda var lenge en tung kandidat. Sogneprest Hans Jørgen Darre (27.september 1803- 1874) sto sentralt i etableringen. Klæbu prestegård fikk ny hovedbygning i 1839 med klasserom og boligrom for elevene/seminaristene ved skolen. Den første opptaksprøven begynte 4.januar 1839. 13 seminarister begynte med undervisningen 7.januar 1839.

   Peder Arntsen Hugaas ble opptatt på Klæbu seminar i 1852. Senere ble han omgangsskolelærer på Strinda med årslønn 100 speciedaler uten kost.

   Omgangskolene på 1800-tallet var ikke faste skolebygg. Opplæringen fant sted på gårdene. Den alminnelige folkeskolen (almueskolen) var basert på at ambullerende lærere, omgangsskolelærerne, reiste rundt og underviste elevene på disse gårdene.

   Klæbu semninar utdannet mange lærere fram til det ble nedlagt 28.juni 1892. Etter at 45 stortingsmedlemmer stemte for at skolen skulle flytte til Strinda, og 69 for flytting til Levanger, var tiden ute for Klæbu som skolested. [2, 3]
  Occupation 1855  Lade, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Skolelærer på Leren. 
  • I tidlige tider var skolene sterkt underlagt kirken, tilnærmet religionsskoler med konfirmasjonen som hovedmål. I 1827 var det viktigste å skaffe skolen forsvarlige husrom og brukbare lærere. I hvert prestegjeld skulle det ligge minst en fast skole, men loven krevde også en fast skole ved alle bruk og verker med minst 30 arbeidere. Forøvrig fikk man hjelpe seg med omgangsskoler. Fortsatt var målet for undervisningen at hvert barn skulle få såpass med kristelig kunnskap at presten med god samvittighet kunne konfirmere dem. Undervisningen var i religion, lesning, skrivning, regning og salmesang. Hvert barn skulle ha minst 2-3 måneders undervisning i året, fra 7-8 års alderen og frem til konfirmasjonen. Lærerlønnen lå på omkring 80 kroner i året, fri kost og pleie der hvor han holdt skole. For å skaffe dugelige lærere ble det satt i gang lærerskoler, i Trøndelag ble det Klæbu seminar, som kom i gang i 1838. Til disse lærerskolene måtte skolen sette sine største håp for fremtiden, for uten dyktige lærere kunne ingen av de ovennevnte mål nås. Skoleholderne som før hadde gått noen timer hos presten, fikk nå mulighet til å dyktiggjøre seg for gjerningen sin ved seminaret. Dette var et viktig fremskritt for skolen. Skolens overhode var Skolekommisjonen, bestående av presten, lensmannen, medhjelperne og prestegjeldets valgmenn, og Overtilsynet. Skolekommisjonen forsto å verdsette seminaristen. Flere ganger ble det gitt rentefrie lån til den fra bygden som gjennomgikk et kurs ved Klæbu seminar.

   Ut gjennom 1850-årene ble kravet om en ny skolelov for landsbygdene sterkere og sterkere. Loven av 1827 krevde for lite. Skolen skulle ikke lenger bare være en religionsskole, men måtte også gi lærdom i borgelige fag. En almendannende skole hadde folket nå krav på.

   Peder Hugaas startet som lærer i 1855 i Leren skoledistrikt (nytt i 1843) i Lade sokn. Omgangsskolelærer på Strinda med 100 Speciedaler uten kost (heter det i WikiStrinda/Klæbu seminar).

   I 1859 leverte Hartvig Nissen inn et fullstendig utkast til ny skolelov, som i det vesentligste ble vedtatt ac Stortinget, og loven om almueskolevesenet på landet ble vedtatt 16.mai 1860. Den nye loven brøt med den gamle ordningen. Ved siden av religionsundervisning, skulle utvalgte stykker av leseboken gi kunnskap i geografi, historie og naturfag. I 1862 utkom den nye leseboken under tittelen Lesebok for folkeskolen og folkehjemmet. Videre skulle det undervises i regning, skrivning og sang, om mulig håndgjerningsskole for jentene og gymnastikk. Fagkretsen brøt også med omgangsskolene, og hver bygd skulle deles inn i skolekretser, med fast skole om skolekretsen hadde minst 30 elever. Fortsatt var skoleplikten fra 8-årsalderen og frem til konfirmasjonsalderen. Minst en av lærerne i hver skolekommune skulle ha fri bolig og et jordstykke stort nok til å fø på 2 kyr. Lærerlønnen ble fastsatt av Amtsformannskapet, og til grunnlønnen kom 2 alderstillegg, opptjent etter henholdsvis 7 og 15 års tjenestetid.
   I Strinda skolekommisjoner ble lovutkastet diskutert i et fellesmøte 21.januar 1857, og de fant at den foreslåtte administrasjon av skolen ville bli både tungvint og lite effektiv. De var redde for at den nye ordningen ville føre til at skoleledelsen ikke kunne utøve slik kontroll som presten hadde etter den gamle ordningen. Likevel var det å erstatte omgangsskolen med fastskolen allerede i det store og hele blitt gjennomført i distriktet. Lærerne skulle nå holde skole hver dag i uken, fra mandag morgen til lørdag middag. Det skulle også være tilsynsmenn, ifølge den nye loven, som skulle hjelpe lærerne med å se til at uvillige barn virkelig møtte opp på skolen. Skoleforsømmelse hadde i lengre tid vært en stor plage både for skolen og lærerne.
   Målet i den nye skolen ble også mest mulig klassedeling, men det fantes også på denne tiden skoler der alle barna gikk i samme klasse.

   Da Steinaunet skole ble tatt i bruk i 1863 ble Peder Hugaas lærer der. Så lenge som skolen hadde bare en klasse, var han også lærer ved skolen på Leira (Leren). [3, 4]
  Event-Misc 26 Sep 1858  Støren kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [5
  Gudfar for nevøen Arnt Johnsen Snøan. 
  Occupation 1863  Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [4, 6, 7
  Skolelærer. 
  • En del lokale skoler ble lagt til gårder i skolekretsen. Steinaunet ble lagt til Blakkli gård. Generelt står det at det i kretsene ble leid lokale for skolene på gårdene, og det var en komite som skulle finne ut hva gårdeierne ville ha i leie for lokalet, og hva de forlangte for kosten til læreren. Erstatningen for kosthold ble satt til 1 Speciedaler per uke, og lokalleie ble betalt 4 ort. Denne ordningen kom i gang fra høsten 1861.

   Sammen med budsjettsframlegget for 1862 sendte skolekommisjonen til formannskapet et motivert krav om at det måtte bli kjøpt inn 40 mål skolejord for 2 skolesteder, og at det måtte bli bygget 3 skolehus, hvorav 1 i nærheten av Steinaunet. Ved bygging av skolehus opp ved Steinaunet kunne skolen både på Stubban og Stendahl legges ned, og leie for 2 skolerom kunne spares inn.
   Kommunestyrelsen gikk med på å kjøpe inn jord oppe ved Steinaunet, og å bygge skolehus både der og på Byåsen. Forhandlingen med eieren av Steinaunet, Nils Olsen Blakli, om kjøp av skolejord kunne starte. N.O.Blakli gikk med på å selge 8 mål jord for 495 Speciedaler, og brukeren av skolejorden skulle ha fri rett til hamning i utmarken til gården for de kyrne jorden kunne fø på. Skjøtet ble tinglyst i 1862. Parsellen ble skyldsatt til 2 ort 8 skilling og fikk løpenummer 22 b. Det ble så vedtatt å bygge uthus der snarest råd var, da det var nødvendig å sørge for plass til avlingen før vinteren kom. Det ble oppført for 200 Speciedaler, og ble ferdig høsten 1862. Lærer Peder Arntzen Hugaas kunne glede seg over å ha den første avlingen av skolejorden velberget i hus.
   Selve skolehuset på Steinaunet ble bygget året etter, 12 meter langt, 7,3 meter bredt og 6 meter høyt. Bygningen inneholdt et klasserom og en leilighet på 2 rom og kjøkken til læreren. Inngangen til klasserommet og leiligheten var felles gjennom en liten forgang. På kvisten skulle det senere bli gjort i stand et lite soverom. Byggingen av skolehuset på Steinaunet kostet 730 Speciedaler, og selve innvielsen skjedde 27.september 1863.

   Høsten 1863 ble altså Peder Hugaas den første lærer ved Steinaunet skole i Lade sokn, og familien flyttet inn i leiligheten i skolebygningen. Han var også lærer ved verksskolen på Leira, så lenge Steinaunet bare hadde en klasse. Ettermannen hans på Leira ble lærer Jens Rønning.
   Det var stiftsdireksjonen (amtmannen, biskopen og skoledirektøren) som tilsatte lærerne etter 1860, men det var skolekommisjonen som mottok søknadene og som sendte sin innstilling videre til tilsetningsmyndighetene. I 1860 var det 8 lærere i Lade sokn, hvorav Peder var en av dem. Lærerlønnen til Peder Hugaas lå på omkring kr.400,- med et gratiale på kr.60,-. Familien bodde i bodelen på skolehuset og disponerte litt jord der også (kilde: Ei norsk bygd - Strinda, av H.N.Osnes).

   Undervisningen i skolen ble hemmet ved at skolebarna var dårlig forsynt med lære- og lesebøker, og læremidlene var sparsomme. Mye penger var brukt til å sette opp skolehuset, ikke bare her, men i mange andre skolekretser i nærheten også, samt å kjøpe inn skolejord. Nødvendige eksemplarer av den nye leseboken ble kjøpt inn for skolekassens regning, men det var verre for læreren etterpå å kreve inn pengene for den hos foreldrene. Leseboken var også lærebok i historie, geografi og naturfag. Kart til bruk i undervisningen ble også kjøpt inn. Først kart over Palestina, deretter Europakartet osv. Junkers regnetabeller ble brukt ved siden av Kroghs regnebok for almueskolen. Regningen foregikk på steintavler, som hørte skolen til, med kritt, som elevene måtte holde selv. Pontoppidans forklaring måtte læres på rams av elevene, ofte med stort strev, og Bibelhistorien burde helst bli ordrett gjengitt.
   Det var lærerne som i første rekke følte savnet av brukbare læremidler, og det var fra dem krav om mer hjelpemidler i skolen kom. Men, det gikk trått. Det tok tid å skaffe penger for kommunen.

   Ved siden av leseskolen ble det satt i gang håndgjerningsskole for jenter. Som oftest var det hustruen til læreren som sto for denne undervisningen. Det kunne være uten betaling, og undervisningstiden var knapp, ikke mer enn 3 timer per uke fordelt på alle jentene. Senere økte dette til 2 dager i uka etter at leseskolen var ferdig med sin undervisning. Det ble undervist i strikking og søm, og elevene måtte selv stå for materialet i undervisningen.

   I 1865 var elevtallet på Steinaunet skole: 46 barn i skolepliktig alder, 43 av dem gikk i fast skole, 3 var utenfor skolekretsen. På Leira var tallet 52 skolepliktige barn, hvorav 51 i fast skole og 1 utenfor skolekretsen.

   Under folketellingen i 1865 er familien registrert boende på Steenaunet som Husf. og Lærer med Jord Peder A. Hugaas, 33 år, fødested Støren og Hans Kone Knerke A. Hugaas, 33 år, født i Trondhjem. Deres barn (alle med fødested Strinden) var Johan A. 6 år, Marthin 4 år og Klara 2 år.
   På gården står oppført også: 1 stort kveg, 5 får, 1/4 bygg, 1/2 havre og 2 poteter.

   En annen ting som tynget en stakkars, fattig lærer var familiens økonomi. Lærerlønnen var så liten at familien hadde vanskelig for å få den til å strekke til. Det var amtsformannskapet som etter loven fastsatte lavmålet av lønnen, og den ble satt til kr.6,- per uke. Dertil kom kostgodtgjørelse. Disse satsene bedret ikke lønnen for lærerne i Strinda, som etter dette tjente kr.400,- i året far 1857. For å rette litt på forholdet fikk hver lærer utbetalt et gratiale på kr.60,- i året, og hver lærer med lærerjord fikk en avsavnsgodtgjørelse på kr.48,-. Så trang som økonomien ble for lærerne var de ofte nødt til å skaffe seg ekstra inntekter, og flere lærere ble utslitte av mye ekstra arbeid. Et brev som en lærer skrev til kommunestyret om lønnsøkning gir et godt bilde av lønnsforholdene som rådet i Lade sokn. Her et utdrag:

   Med den Løn som Lærerne har nu, er det umulig at klare sig, da enhver har en stor Familie paa 8-10 Medlemmer... For dette vil ikke engang Livets første Fornødenheder kunde tilveiebringes.

   Fra Henrik Mathiesens håndskrevne register står det en beskrivelse av lærer Peder A. Hugaas, som En meget begavet og dykti men fattig og ulykkelig mand. HM. Vanked flere gange i ugen hos os, hvor han søgte opmuntring. Var stærkt literært interesseret nemlig (kilde: Gunnerus - Spesialsamlinger ved NTNU Universitetsbiblioteket).

   I 1873 var elevtallet på Steinaunet skole: 53 barn fordelt på 2 klasser.

   Fra folketellingen i 1875, krets 6 liste 21 under Matr.220 B Stenaudne står registrert Peder A. Hugaas, Husfader, Lærer og jordbruker, født 1833 i Soknedal, og Knerche A., Kone, født 1833 i Trondhjem. Deres barn, som alle var født på Hlade Strinden var de 2 døtrene Klara, født 1864, og Laura B., født 1866. Begge hjelper foreldrene. Dessuten de 3 sønnene Peder Andr., født 1868, Ingvald Høyem, født 1869 og Arne Edvard, født 1872.
   De hadde også et pleiebarn, Ole Olufsen, født 1875.
   Av dyr registrert på stedet var 2 kuer, 1 kalv, 3 får, og av avlinger var det registrert 1/4 bygg, 1 havre, 10 frø, 2 poteter, 1/4 rotfrukter.

   Under Blaklid gård i samme folketellingen sto lærer og gårdbruker Johan Peter og Nicoline Løhre.

   Peder Hugaas ble syk og fikk epilepsi (eller nedfallssyka som de kalte det på den tiden). Han måtte slutte som lærer av den grunn. Dette skjedde trolig rett etter 1875 (folketellingen). Ifølge Strinda bygdebok sluttet han i 1876. Lærer Okstad ble ettermannen hans på Steinaunet skole.

   Han fikk bevilget ved Kongelig Resolution af 18.desember 1876 årlig pensjon kr.120,- fra 7.september 1876, men han står oppført med utbetalt kr.97,70 fra 7.september 1876 frem til 30.juni 1877. Revisjon fra 1.juli 1877 (kilde: Oversigt over Oplysningsvæsenets Fonds Indtægter og Udgifter i Aaret 1877. Udgiven af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Christiania 1878). [4, 6, 7]
  Hugaas Peder Arntzen skolelærer på Steinaunet (1).jpg
  Hugaas Peder Arntzen skolelærer på Steinaunet (1).jpg
  Skolelærer på Steinaunet skole i Strinda Peder Arntzen Hugaas.
  Illness Abt 1876  Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Epilepsi. 
  Residence Abt Sep 1876  Meråker, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Meråker militærleir. 
  • Da Peder måtte slutte som lærer pga epilepsi - nedfallssyka - søkte Knerche Amalie arbeid/post ved Meråker militærleir. Dit flyttet de, men dit fikk de ikke ha med barna, så de ble plassert ut, hist og pist, på gårder i distriktet som pleiebarn.

   Martin kom til Ranheim. Her ble han sparket av en okse, og ble halt - låghalt.

   Klara og Laura måtte gå fra Meråker og inn til byen. Underveis lå de over på Ranheim en natt. Sent neste kveld kom de frem til Blakkli gård, hvor Klara skulle være. Laura dro videre dagen etter.

   Laura skulle til et sted ut i fjorden til en prest. Dette var en - faens prest (et uttrykk Klaras datter Ruth sikkert hadde hørt av moren når historien ble fortalt) - som ikke lot henne være i fred, så Laura så seg nødt til å flykte til byen når hun var 15 år gammel.

   På Blakklia var Klara til hun var 16 år. Her jobbet hun som budeie, passet kuene og sønnen i huset. På grunn av tungt arbeide og mange tungeløft, ble hun svak i ryggen og mer og mer bøyd. Hun fikk ikke sko, så i kalde perioder måtte hun fly fra den ene kuruka til den andre for å holde varmen på føttene. I 15-16 årsalderen forsto Klara at hun ikke ville få være i fred for herren på gården, Løhre het han. Som datteren Ruth sa det: De trodde de kunne gjøre hva de ville med slike jentunger. Som sin søster Laura, valgte Klara også å flykte til byen.

   To av de andre guttene reiste til slutt til Malmø, hvor en av dem, Ingvald, ble gift med en vertinne på et hotel der. [8]
  Event-Misc 7 Sep 1876  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location 
  Bevilget pensjon på kr.120,- (kilde: Fædrelandet avis 24.mars 1877). 
  Residence 1885  Baklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [9
  Indherredsveien 56 i bydel Baklandet og Lademoen. 
  • Forhenværende Skolelærer Peder Arntsen Hugaas og hustru Knerke Amalie Hugaas er registrert boende i Indherredsveien 56 på Bakke/Lademoen i Trondheim kjøpstad under folketellingen i 1885.

   Her bor de sammen med barna (født i Strinden):

   Laura Bernhardine Hugaas, f.1866.
   Arne Edvard Hugaas, f.1872, midlertidig boende her.

   Aagot Pauline Graven, f.1883, er nevnt som datter, men er datterdatter. Aagot Pauline var Laura Bernhardines første barn, født utenfor ekteskap.

   Deres kommende svigersønn er også registrert på denne adressen, Oscar Bernhard Olsen, f.1861 i Trondhjem, Skomager og Hvalfanger. Han giftet seg med datteren Laura Bernhardine i november året etter. [9]
  Residence 1889  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [10
  Fjæregata 3. 
  • Her sto Peder oppført som forhenværende lærer. [10]
  Residence 1891  Lademoen, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [11
  • Under den kommunale folketellingen i 1891 er Peder og Knerche Amalie registrert boende i Lademoen krets. Der bor de sammen med datteren Laura Bernhardine og hennes mann d/s fyrbøter Oscar Olsen, og deres barn:

   Aagot Pauline og Karl Birger. [11]
  Event-Misc 1892  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [12
  Skattbar inntekt 600, skatteklasse 3. 
  Residence Bef 1895  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [13, 14
  Grænsen. 
  Residence 1897  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [15
  Kleistsgate 8. 
  Residence 1900  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [16
  Bor hos sønnen Martin på Hjørnet af Torv & østre Gade. 
  • I Steinkjer finner vi under folketellingen i 1900 på Hjørnet af Torv & østre Gade:

   Martin Hugaas, Bagermester for egen Regning, født 1862 i Strinden.
   Johanne, hustru, født 1859 i Ørsten.

   Barn:
   Endre, født 1887 på Grong.
   Peter, født 1889 på Grong.
   Margy, født 1892 i Steinkjer.
   Øistein, født 1896 i Steinkjer.
   Olaf, født 1898 i Steinkjer.

   No. 1s Fader førsørges af Sønnen:
   Peter A. Hugaas, født 1833 i Soknedalen, og Alethe (feil skrevet) Hugaas, født 1833 i Trondhjem.

   Nevnt er også:
   Bagersvend Edvard Solberg (f.1875, Værdalen).
   Bagerlærling Thormod Lorvig (f.1882, Sparbuen).
   Tjenestepige Mathilde Forslund (f.1881, Inderøen).
   Butikjomfru hos No 1, Edvarda Lyseth (f.1881, Byaasen).
   Tjenestepige Dorthea Verdal (f.1870, Inderøen). [16]
  Residence 1905  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [17, 18
  Vollabakken 17. 
  • Her bor skolelærer P. Hugaas, ifølge adressebøkene for Trondheim.

   I 1910 er enke Amalie Hugaas registrert på denne adressen. [17, 18]
  Death 17 Mar 1908  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [20
  • Fra Adresseavisen 21.desember:

   Anmeldte døde i Ugen fra 14de - 21de Marts...

   Skolelærer Peder Hugaas, 72 Aar... [19]
  Hugaas Peder A dødsannonse 1908 0321 Adressa.jpg
  Hugaas Peder A dødsannonse 1908 0321 Adressa.jpg
  Dødsannonsen til Peder Arntzen Hugaas i Adresseavisa 21.mars 1908.
  Burial 23 Mar 1908  Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [20
  Hugaas Peder Arntsen begr 1908 Vår frue Trheim klokkerbok.jpg
  Hugaas Peder Arntsen begr 1908 Vår frue Trheim klokkerbok.jpg
  Kirkebok.
  Hugaas Peder Arntsen begr 1908 Vår frue Trheim.jpg
  Hugaas Peder Arntsen begr 1908 Vår frue Trheim.jpg
  Kirkebok.
  Person ID I1154  My Genealogy
  Last Modified 3 Mar 2023 

  Father Arnt Ingebrigtsen Hugås, "Hugaas",   b. Bef 11 Jun 1786, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 13 Dec 1860, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 74 years) 
  Relationship Birth 
  Mother Marit Erichsdatter Solberg, "Hugås",   b. Bef 9 Aug 1801, Nord-Solberg, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Nov 1869, Hugås, Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 68 years) 
  Relationship Birth 
  Marriage 17 Jun 1822  Soknedal kirke, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 21
  • Arnt Ingebrigtsen Hugaas giftet seg med sin tremenning Marit Eriksdatter Solberg 17.juni 1822 i Soknedal kirke (Arnts mor, Klara, og Marits far, Erik, var fetter og kusine).

   Selv skulle Arnt og Marit få i alt 12 barn:

   1. Ingebrigt Arntsen, født 1822, forble ugift. Som odelsgutt overtok han farsgården Hugaas, men dessverre ble den frasolgt han ved tvangsauksjon i 1867 for 560 speciedaler. Dermed var en lang slektsrekke med eie i Hugås-gården brutt. Ingebrigt flyttet etterhvert til Trondheim, hvor han døde på Hospitalet i 1915.

   2. Klara, født 1824, er ikke nevnt 1865.

   3. Kari, født 1826, ble gift med Jon Sivertsen Dragset. De ble bønder på Innstu på Snøan på Støren. De 2 fikk fem barn, og deres etterslekt drev Snøan også i årene som kom. Kari døde 1899 etter å ha levd i 12 år som enke.

   4. Marit ble født 1829. Hun betegnes som ugift seterjente, som i 1859 fikk et uekte barn, en datter. Marit døde 1925.

   5. Erik Arntsen Hugaas ble født og trolig også død 1831.

   6. Erik Arntsen Hugaas, født 8.mai 1832, ble oppkalt etter sin ovennevnte bror. Han er ikke nevnt 1865, og er derfor også trolig død ung.

   7. Peder Arntzen Hugaas, født 2.desember 1833, ble skolelærer og giftet seg med Knerche Amalie Høyem fra Trondheim.

   8. Siri, født 1836, ble gift med Sivert Johnsen Gorset. Hun døde 1877.

   9. Siri, født 15.januar 1839, ble gift med Knut Vestad, som ble lærer i Bud i Romsdal.

   10. Erich Arntsen Hugaas ble født 21.desember 1841, og døpt i Soknedal kirke 2.januar året etter. Han dro til Trondheim 1870, og står nevnt som skreddersersjant. Han døde 1926.

   11. Arent Arntsen Hugaas, født 1844, døde ugift i 1872.

   12. Kjersti, født 30.mars 1847, ble gift med John Olsen Lyset, møller ved Nydalen mølle. De bodde på Nidarlund, Stavne. Deres barnebarn Reidar Lyset ble senere rådmann i Trondheim. [1, 21]
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal klokkerbok.jpg
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal klokkerbok.jpg
  Kirkebok.
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal.jpg
  Hugaas Arnt I og Marit E viet 1822 Soknedal.jpg
  Kirkebok.
  Family ID F692  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Knerche Amalie Høyem, "Hugaas",   b. 18 Dec 1833, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 09 Jan 1912, Ytterøya, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 78 years) 
  Event-Misc Bef 1855  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [8
  Møttes i Trondheim. 
  • Det er blitt fortalt at Peder og Knerche Amalie møtte hverandre i Trondheim, mens han gikk på lærerskole og hun gikk på diakonisseskole. Andre har fortalt at Knerche Amalie var husjomfru hos godseier Tonning Ovesen på Leren på den tiden da de møtte hverandre. Peder var lærer på Leren fra 1855, så det er nok sannsynlig at de har møttes der. [8]
  Marriage 16 Dec 1859  Lade kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [22
  Hugaas Peder A og Knerche A Høyem viet 1859 Lade Strinda.jpg
  Hugaas Peder A og Knerche A Høyem viet 1859 Lade Strinda.jpg
  Kirkebok.
  Anecdote 1 Jan 1895  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 4de 1/1 1895. 
  • Kjiere Datter med Familie
   Jeg vil nu først tilønske dig og din Mand og Børn med et godt nytaar at de alle maa forblive frisk og fremdeles faa de godt paa de nye Aar, Du undres vel paa at jeg ikke har skrevet før, grunden er at jeg har vær syg jeg var Daarlig i Juulen og Nytaarsdagen blev jeg Liggende og har lagt til i dag, nu maa jeg skriv nogle faa Ord saa Du faar see vordan vi har haft det i Julen, Julaften ventet jeg til Kl 2 og ingen ting havde men da Klokken var 2 ½ kom der Brev ifra Arne med indlagt Kr 5, og kom derom Aften en Kaffe Brød bare Brød der var bra altsammen vi havde ingen ting tilgode af vores Maanedsgase for af Kr 25 kan man ingen ting have tilgode
   Peder kom hjem Juuledagsaften havde mange Penge og Pent Klædt, men nu er alt gaat han Peder er den samme som før Ærges med Livet af mig enda jeg er Syg og svag før, jeg fik hos ham Kr 10 første Aften han kan see jeg fik Løse (?) min Sorte Kjole og de øvrige gikk til Huuset, jeg tænkt da ogsaa paa at faaløs mit Sjal men de gikk ikke nu er han uden Penge og uden Klær,
   lille Emil har vogstet og er bra frisk og har de godt
   2den Juledag var Laura og Birger hjem og de var første gang siden du reist ogsaa var Madam Qvalvaag Emil og Datter hos os men jeg var saa Daarlig at Laura maatte stelle for dem
   jeg har ofte Brev ifra Ingvald stakkels Ingval som endnu ingen Plas har Arne maa hjelpe ham med Penge vist han skal Leve.
   Oskar Olsen er nu reist med Hira (?) tur til Hamburg kommer hjem om 8te Dage,
   paa Stenkjær staar de godt til, de er bra dem berger sig selv
   hils til din Mand at jeg gratulerer ham som Høire Mand, og hils til Karl at han er vel ogsaa høire nu,
   alt vad jeg var du i Juulen var at jeg var med Aagodt på Juulefæsten og der træffer jeg Bestemor Lorentzen vi sad sammenog saa paa alle de smaa snar syntes vi og de var Karl og snart syntes vi de var Suppe og de var en hyggelig Aften mer har ikke vi vært du og de er saa naar man er fattig er de ingen som sier nogen
   jeg skal fortæl dig at Maleren som bodde nedunder derind reist til Levange skyldig hos Sæther Kr 80 Sæther kar Leiet sig en Kjælder i vores Nabolag og var hos mig nys før Juul
   jeg vil nu slut med en kjærli hilsen til dere alle mand og barn og vær nu kjærlig hilset ifra dine Forældre
   Din Moder

   Aagodt ber hils
   Skriv snart [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 1jan 1895 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 1jan 1895 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 1.januar 1895.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 1jan 1895 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 1jan 1895 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 1.januar 1895.
  Anecdote 20 Apr 1900  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Stenkjær den 20 April 1900. 
  • Kjiere datter
   Dit Brev og Brevkort har jeg modtaget voraf jeg seer at di har faat en Datter igjen vilket jeg for Gratulere dig og din Mand, de er da godt at see at alt er overståt gid du nu faar lit helse til at styre med di smaa og tænk at saa start Huus som di nu for at sørg for
   Jeg har i dag ikke tid at skriv mange Ord, da vi skal flyt i Morgen til Martins nye Gaard, i dit Brev saa jeg at du tænkt paa at reis til Trondhjem men jeg kan nu ikke sige noget derom, di faar da selv best snøne (?) de, jeg tror at de bliver svært lite at Lev af, for dere og ligedan for Oskar,
   Jeg seer at alt er saa Dyrt, Huusleien er vel de værste i Trondhjem og ikke at trives de er noget ant
   vi lever nu bra er frisk som vanlig Far er som han Pleier at vær
   Martin og Johanne har i denne Tiden meget at gjøre
   Arne holder paa i Kaffeen, nu 1 Mai kommer di Militære og da tenker han de bliver fortjeneste,
   naar du bliver lit Stærkere saa maa du skriv til mig og fortæl vordan de bliver med reisen til Trondhjem
   jeg har nylig faat Brev ifra Ingvald du faar vist snart fotografi i fra ham og nu skal du snart faa et fotografi af mig og Far
   Dajeg nu ikke i dag har mer tid saa for jeg slut og ønske eder tilløkke med de lille ligedan med de andre smaa og gud hjelp dig nu Klara til at faa blive frisk
   hils nu din Mand og dine smaa ifra os alle og vær di hilset ifra Besteforældre
   Din Moder
   send mig Ingeborgs Adr er du snil
   jeg faar nu til at strekke strømper til Dokka
   jeg seer at tuppa og Karl reiser til Ingeborg hils ifra mig [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20april 1900 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20april 1900 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 20.april 1900.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20april 1900 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20april 1900 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 20.april 1900.
  Anecdote 20 Nov 1900  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Stenkjær den 20de Novembr 1900. 
  • Kjiere Datter

   Dit Brev med Billede modtog jeg i gaar og takker meget derfor, jeg seer at du ikke har modtaget Brev ifra mig, jeg skrev et stort Brev udskreve baade paa lagns og paa tvers, jeg sent de med en Svend som reist ifra os Baade dit Brev og et Par brev som jeg har modtaget ifra Malmøe, for at Laura skul faa Læs, og dit Brev var igjen lagt med Komfuluttenfor de jeg ikke eide 10 Øre til Frimærke saa bad jeg Laura at hun skul sende
   ja her er travelt mangen gang for Frimærke jeg maa jo lig alt vad jeg skal have endskjønt derfor nu varer Pension naar jeg ikke for noget ifra Ingvald saa har jeg intet andet,
   ja her er nu bra nok vi har jo Huus Ver (?) og Mad men intet mer, vad Hygge angaar fins de ikke, ja vi har nu vært her 1 Aar men Gid vilket Aar her har vært Greet mangen Taare, de var vel bra men Arne var havde jeg nogen at snakke med og ligedan Aagodt kom og bort for mig, her har vi Oasda Lyseth hun er en G.. du kan tro her er noget at see og høre mangen gang foresten er jeg Glad over at Aagodt reist og ligedan Arne,
   jeg venter nu Brev ifra Malmøe, ogsaa for jeg vist lit mer, før de reist i Sommer fik jeg 50 Alen Lærred som jeg nu har Syd til os ogsaa fik jeg en Sort pen Kjole 10 Kr dertil ogsaa har jeg en Sort Kjole som jeg Syd til de kom ogsaa saa Du vel den Brun som jeg havde i Trondhjem og Far har ny Klæder ja hos Ingvald
   hos Martin har vi ikke faat en Traa de vil nu bare have Pengene og saa Arbeide jeg hele Dagen, Syr og Strikker, nu tog jeg Strømper ifra Kongens Gaarden igjen men Johanna var sint for de men de bryr jeg mig ikke om at hun er sint for de er jeg saa vant med,
   ja nu har vi snart Juul igjen du maa ikke Tro at jeg har forglemt dig Klara med Billede du skal faa til Juul for jeg har bestilt saa du skal faa dem som er laget før har Arne betalt nu har jeg et som hører Arne til og de skal fotograferes efter,
   Du kan tro naar jeg fik Billede jeg kun ikke kjende dig i førstningen men du for sige mig vad de to smaa heder jeg husker de ikke de er saa Pen alle ja di har en stor forsamling ikring dere men engang skal dem du da bliver de vær og tænk paa en her og en der, ja jeg ved vad Værden byder paa
   Far er som vanlig daarlig imellem som før Arne er hos Broder Ingvald endnu Peder er hos Joha
   ja jeg tænker paa Eder alle de er tungt mangen gang,
   ja stakkels Karen som vil kom til Norge igjen ja hun har meget at Prad om naar hun engang fortæl mig uden (?) du for Brev
   du maa bede Tante skriv til mig, jeg ved ikke andet end at vi er to Søstre men seer daarligt du hun skrev i Sommer til Johanna ikke til mig heller ikke havde hun raa til at Telegrafere til Ingvald, hun har ikke raa til at give nogen af eder Brudegaver nu slipper hun da at give mig noget for nu lever jeg alligevel nei hun er den samme som før, du for da hils til hende vi ventet jo i Sommer paa at hun skul kom,
   jeg hører ingen ting ifra Ingeborg men jeg tænker saa mangen gang paa hende hun var da snil og hyggelig,
   hils til Karen Bestemor naar du skriver, ja saa for du hils til alle dine smaa i fra Bestemor og maa du hils Oskar
   jeg Drømt han en Nat og da var jeg riktig urolig for jeg er bange for den Bergensbanen bed Oskar søg her nu til Sundebanen
   ja vær du nu min datter kjærlig hilset ifra dine Forældre og hilses du ifra Broder og Johanna samt alle smaa di er nu bare 5 stykker
   Din Moder
   Billede skal du faa til Juul
   Skriv snar om du har Tid [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 20.november 1900.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 20.november 1900.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 20nov 1900 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 20.november 1900.
  Anecdote 17 Mar 1901  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara og Oskar, datert Stenkjær den 17e Martz 1901. 
  • Kjiere Klara og Oskar
   Ja nu er de saa Længe siden jeg modtog begge dine Brev og billede af Artur som jeg nu først for takke for, Aarsagen kan jeg og sige dig jeg har ikke haft Penge til Frimærke vad synnes du vilken velstand saa galt var de aldrig i Tronhjem jeg fik da i alfald Laan 10 Øre men her ikke vil jeg, og ikke vil de laan mig de er saa red for vært 10 Øre ja saadan er de naar man har Penge men Gudskelov jeg for da lit hos Ingvald imellem nu den sidste for dem 72 (eller 12) Kr hos os Pension
   jeg seer af din Brev at di alle er frisk undtagen lille Artur, men nu er de lenge sidenhan kan vel forandret Sygdommen han viser paa Billede at han er Daarlig
   sig til Lille Artur at om han og jeg Lever til Høsten skal han faa en ting hos Bestemor, ja de er stort at have saa mange at strev for og med,
   her hos os er alt med de gamle vi er alle Frisk Far er som vanlig, og alt er nu noksaa bra Humøret hos Svigerdatteren er nu til dels lit Daarlig men nu byges her store Gaade og nu kommer de vel snart meget folk her til Sommer
   jeg fik Brev ifra Johan og Anna dem har nu faat sig en Datter den 7de Martz, og alt staar bra til, undtagen lille Leif han ligger paa Sygehuse han er spralget (?) hans ene Ben og skal vær der i 3 Maaneder han er da bedre,
   ifra Aagodt har jeg haft Brev, hun trives godt og har de godt hun gaar nu paa Butikken hun er nu glad over at hun er kommen til Johanna Ingvald
   Peder er paa Tromsø han skriver efter sine … igjen til en Forandring
   ifra Laura har jeg nylig haft Brev og der er Arne gud ved vordan de nu bliver med ham jeg sørger mig vist snart til Døden over ham, jeg kan omtrentlig have de godt om jeg ikke tænkt paa ham
   jeg tænker nu at bede om lov til at reis en Tur til Trondhjem snart om jeg ikke skal røm igjen som jeg gjør i Høst
   af nyt ved jeg intet at fortæl dig jo jeg skal fortæl dig at Tante Hedevig skal kom her til Stenkjer for at bo. hun skal for de først faa Værelse (?) hos Martin hun kommer snart, Johanna sender dig et Billede at sin yngste Søn Olaf Juul og naa skal du faa Fars billede udpaa Sommer jeg skal faa Hr Berentzen op til mig
   søger din Mand noget til Banen her
   har du set at Hr Gundh (?) er bleven Overkonduktør, jeg Læser nu fremdeles Dagsposten som vi for vær Dag og Stenkjers aviser
   ni er de Ingeborg Berg og lille Hildur vordan staar de til med dem hils nu Ingeborg ifra mig at jeg kan endnu ikke glem hende hun skal faa et Billede snart af mig ogsaa skal hun senere faa et af Far, fir hun har givet ham saa mangen 10 Øre ogsaa er de mangt og meget jeg husker
   ja nu Bær de til gamle Bestemor Lorenzen kommer hun her ifra Amerika snart skriv til mig om hun kommer og hils hende ifra mig naar du skriver
   ja nu for jeg slut i Haab om at di alle Lever og Lev nu du og din Mand og alle smaa vel og vær di alle kjærlig hilset ifra Forældre
   Din Moder
   Hils Ingeborg Berg ja de blev Berg
   Skriv snart
   Far beder om sin hilsen til Oskar [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 17.mars 1901.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 17.mars 1901.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 17mars 1901 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 17.mars 1901.
  Anecdote 13 May 1901  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara Lorentzen i Bergen. 
  • Mor Knerche Amalie skriver til sin datter Klara Lorentzen i Bergen:

   Stenkjær den 13de Mai.
   Kjære Datter
   Dit Brev har jeg modtaget , og seer deraf at di Lever endskjønt man ved vel ikke vad man skal tro naa de bliver saa Længe før man for høre noget, jeg seer at dine smaa har Meslinger, ja de er jo en Sygdom alle maa have men du maa vær forsigtig med dem naar Dem kommer op, her hos os er alt bra undtagen Johanna er jo lit Daarlig men hun ligger ikke
   i dag er Margy 9 Aar gammel og da var Du ve paa Stenkjær om du husker de ja tiden gaar fort kommer ikke tilbage ja de er bra den Tid er gaaen
   jeg seer at gamle Tante er kommen til Bergen igjen ... ja de er ikke godt naar man bliver gammel og intet at holde sig til, Johanna beder mig om at skriv til hende jeg skal læg ind en .... lap om du vil send den til Tante, hun vil bede Tante om at vist hun vil kom til Stenkjær saa maa hun kom lit .... saa at hun kan vær her mens Johanna reiser bort en tur for Legen siger hun maa paa Landet lit, og forsten kan hun vist faa blive saa Længe hun vil
   her er Aarbeide nok, men nu maa du send stragst
   Far er som seedvanlig sidder nu paa en stol hele Dagen, ja da Ingvald var hjem i Høst var han da ud og kjørt paa Lande og jeg er nu aldeles Bunden
   jeg tænkt at faa reis til Trondhjem en tur men her er ingen til at Passe ham, jeg seer af Breve dit at Di henter Brev ifra Ingvald ja de er vel ikke raa for ham heller nu som før tanker jeg de er usikkert om han er sin egen Herre, jeg fik Breve til Paaske og Kr 5 siden har jeg intet hørt, Aagodt trives godt dem reist paa Revenge 4de Mai i ....
   nu venter jeg Brev, jeg fik nu Brev ifra Johan
   jeg sent dem en Duuk ... Martin lagde nu i noget og jeg kjøtt for Kr 2 men Fragten blev saa Dyr at de blev mer end Brøde ja vi betalt dem og lit vær
   jeg for see ind paa Sommeren om jeg kan send et til dig, jeg seer nu at Bestemor kommer og saa seer jeg af Laura at Olaf og Marie er kommen til Trondhjem igjen
   ja nu er de sandelig bleven flere Turist dammer end jeg ogsaa, men hjemme er vel best tror jeg
   ja dersom Far har .... saa skul jeg sandelig har reist til Bergen til Nærland ja kanske til Malmøe
   nu kommer jeg sandelig ikke til Trondhjem, men jeg synnes dog at Laura skul tage sig en tur til Stenkjær de var vist hendes Pligt at see til om os
   i Sommerens Løb kommer jeg vist til Trondhjem, Arne er hos Laura han gaar nu paa Sjøen hos Sigvart Olsen, ja bedre noget end intet
   ja Gud var jeg Greld over min kjære Arne og Peder ved jeg ingen ting af vorhen han er
   ja Gud for Hjelp dem begge to jeg kan ikke mere
   sig nu til Hedvig at hun maa kom snart om hun vil eller for hun skriv
   jeg tænker naar Bestemor kommer saa kommer vel Karl og Kirsten en tur til Trondhjem saa for de kom paa Stenkjær ogsaa men kanske Oskar for Plas saa var de godt, Læg ind i en ...... og send til Tante
   vær du og din Mand og alle dine smaa hilset ifra Forældre og Broder og Svigerinde
   hils Ingeborg Hildur
   Lev vel min kjære Datter
   Din Moder
   jeg er atter opkaldet hos Johan, Astrid heder den lile nu har Dem 8 smaa
   Skriv snart. [23]
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev1.jpg
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev1.jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 13.mai 1901.
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev2.jpg
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev2.jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 13.mai 1901.
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev3.jpg
  Høyem Knerche Amalie gHugaas 1901 brev3.jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 13.mai 1901.
  Anecdote 23 Oct 1901  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Stenkjær den 23de Oktobr 1901. 
  • Kjiere Datter
   Du for nu have tak for Breve jeg modtog ifra dig voraf jeg seer at di alle er Frisk som nu er de best man har ogsaa ser jeg at Tante er hos dig vilket er godt for dig ja jeg synnes riktig bra om de, her trivedes hun ikke og de undres jeg ikke noget paa
   jeg trives heller ikke men vad skal man gjør,
   jeg har nu en tid vært daarlig jeg søgt nu Læge og jeg er nu bedre jeg laa bare en dag men gaar og skrenter
   her er nu lit at bestil til en vær tid Far skal nu hjelpes, og nu i denne Tiden har jeg vært meget ned for for at hjelpe til Johanne fik en liten Værdensborger gutt den 10de i denne maaned og alt gikk bra hun er nu op men har endnu ikke vært ned af Værelse, ogsaa traf nu alt saa godt til, vi fik ny Kokkepige Dagen før Johanne blev liggende ogsaa ny butikpige ogsaa Barnepige, du maa sige til Tante at Laura med de Krusede Haar er reist saa nu er de ny Pige igjen og Dørthe er reist til Kristiania, og nu blev Bestemor god at have snart i Kjøkene og snart i Butikken, og jeg tror Tante har vært bra men Johanne er som hun Plei at vær stolt hun kommer vist ned til Helgen
   Johanne tænker bare alt saa stort for sig men andet kan de blive,
   Du siger at Far skul du, ja men han har jo ingen Klæder nu har vi vært der i 2 Aar, han har ikke faat en traa hos dem ikke jeg heller vad vi har er ifra Ingvald og Johanne
   vi betaler 300de Kr for os og de vist dem at vi ikke havde mer de gaar til Huus mad og Ver (?) ingen Klær
   ja Bonde smør seer vi men smager de aldrig Export er bra til os, og ikke er de kogt nogen Extra mad om vi er daarlig
   sig til Tante at Johanne ikke har vært op til os siden den dag vi var på Bye de alle sammen synnes vel de er bra for os og de kan så vær, men ingen at see af sin ogsaa langt ifra naar man bliver snart 70 Aar de er lit rart
   jeg har nu ihele Sommer ventet paa Laura men ikke hun kan kom en tur de er nu svært længe siden jeg fik noget Brev ifra Laura, hun fik vel sin Mand hjem saa hun har vel ikke tid til at skriv ja den Oskar Olsen skal da vær den samme,
   ifra Malmø har jeg ikke hørt eller set noget ifra vist 6-7 uger
   ifra Johan har jeg intet hørt ifra paa lang Tid,
   Arne ved jeg snart og si intet om han er nu i Trondhjem de er nu 14 Dage siden jeg sent ham en Pakke men har endnu intet hør ifra ham de blev riktig galt med Arne ja kjære Klara du kan tro jeg sørger mer end jeg har godt af, jeg er i dag ganske Frisk men Sørg over Arne Nat og Dag,
   Gid at Oskar maa faa sig en Post her paa Sundebanen snart de bliver om vi da Lever at faa Træffes, ja jeg for nu slut for denne gang med en kjærlig hilsen til alle dine smaa og hils Oskar og Tante ifra mig
   sig Tante tak for Brevkorte
   vær du selv kjærlig hilset ifra dine Forældre
   Din Moder
   Hils ifra Martin og Johanne

   bed Karl skriv til mig og sig mig naar han skal Komfirmeres
   Endre skal nu ... sig til Vaaren

   vordan er de med Ingeborg Berg hils hende ifra mig, og lille Hildur jeg kan ikke glem Hildur naar jeg spurgt om hun har set Hattemager Dalh han har jeg ikke set paa Aar og Dag

   Madame Dyrstad bedes hils til Tante
   ... Røme (?) og Stine [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 23.oktober 1901.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 23.oktober 1901.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 23okt 1901 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 23.oktober 1901.
  Anecdote 8 May 1904  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 8de Mai 1904. 
  • Kjiere Datter
   Jeg maa da i dag endelig lage mig til at skriv til dig de er nu over 14 Dage siden din Svigerinde kom hjem og jeg skulde da skriv stragst
   Ja før og men er blit udsat til i dag
   Jeg for nu først tak dig for de tilsent Kaffe og mer med Karen de var meget kjærkommet hun kom frisk og dygtig og har vært bra paa Reisen og har haft de godt Om bord, her hos os er alt med de gamle Far er som Sedvanlig ingen forandring tiden bliver riktig lang baade for ham og for mig, og nu især siden min kjære Arne reist, og endnu er de tungere nu da jeg i lang tid har ventet paa Brev og intet faat
   de sidst Brev var skreve den 14 de Martz men Laura har faat siden et
   dersom du for noget i fra Amerika saa skriv til mig
   Bestemor Lorentzen venter ogsaa
   Jeg er saa tullet at jeg tror han kommer snart igjen de var en Nat jeg stod op jeg synes at han kom i Porten
   du kan tro de er tungt siden han reist ja tungt i alle dele men dersom de gaar ham godt saa var de best for ham
   ham var jo en Torn i siene paa mange i sær i familien, ja for du høre noget saa skriv stragst,
   Kjære Klara jeg tænker saa mangen gang paa dig og alle dine smaa, om jeg kan faa nogen til at Passe Far saa vil jeg i Sommer tage mig en tur til dig om jeg for Leve
   ifra Laura kan jeg hils hun er nu hos Gjertine (?) fremdeles Aagodt ogsaa
   ja vad synnes du om min kjær lille Aagodt som nu sidder der med et lite barn, de er nu Sigvart som er fader, de er nu døbt og heder Karen Oskara efter Gamle Karen Olsen altsaa Bestemor til Siggen, Marta og Sigvart, og Kassi (?) Lise og Jacob (?) var Fadrer altsaa bare Olsen
   jeg var ikke der og ingen af os
   Gjertine er den samme Djevel som før men Laura har riktig vært snil siden hun kom hjem, Mari har skrevet hjem men har ikke nevnt Arne og de synnes vi er saa rart,
   Ja stakkels Aagodt, Siggen skriver ikke og ikke for hun noget
   Røt Haar har den lille men hun er Pen tyk og stor 6 maaneder gammel
   ifra Martin og Johanne kan jeg hils dem er nu Flytted til Tænpe (?) og de gaar godt der og de er alle frisk undtagen Endre er nu daarlig
   ifra Johan har jeg faat Brev Anna skal nu faa smaa igjen,
   Ingvald har vært daarlig i Vinter men er nu bedre
   Loholt er fremdeles Daarlig du og gaar og ligger imellom
   De had Barndåp 1 Mai Bestemor var der
   jeg skal nu hils ifra Bestemor Karen jeg var der i gaar hun har nu leiet sig et Værelse paa Møllenberg No 12 og skal flytte paa førstkommene Fredag jeg undres ikke paa at hun vil vær for sig selv og ikke trives hos Marie men hun er vist snil ogsaa kan de vær mange ting
   dersom du kan faa Kirsti hid i Ferien (?) saa vil ...,
   hils til min Søster og sig hende tak for de tilsent de var kjærkommet og sig hende at jeg skal skriv snart hun sent mig ... sig til hende at Anna Røme (?) var hos mig Langfredag og drak Kaffe hun bad mig hils til Tante hun kom da ifra Kristiania har vært der i Vinter,
   ja nu er jeg Træt og Lei til sins vær du min kjære Datter kjærlig hilset fra dine Forældre hils din Mand og alle dine smaa og Lev nu vel glad...
   din Moder
   hils Tante og Ingeborg Hildur [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 8.mai 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 8.mai 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 8mai 1904 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 8.mai 1904.
  Anecdote 24 Jun 1904  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 24de Juni 1904. 
  • Kjiere Datter
   Jeg for i dag skriv nogle faa Ord til dig, tak for Brev som Laura fik vi er lit i stand nogen af os til at skriv men du for nu tag dette indtil videre jeg skal i dag skriv for din Søster Laura hun misted sin lille datter Klara Amalie ved et ulykkestilfelde hun blev overkjørt at Jernbanetoget derud ved Stationen knus hode og Ben, døde dagen efter alsaa den 20de skal begraves paa førstkommende Tirsdag alsaa den 1te juli vad synnes du vad Sorg her er og min kjære Ingvald jeg tror ikke nu er i stand til at staa du alt dette
   ja Laura er ganske ifra de og lille Aagodt med vi vind ikke mere end at trøste saa godt vi kan
   Præsten var hos Laura i gaar jeg gaar imellem vær Dag, ja du ser vordan jeg er Far er med det samme
   jeg fik i dag Brev ifra Arne han ved endu ingen ting han for vel tidsnok vide dette stakkels Arne naar han faar vide at Ingvald er dø og lille Klara
   jeg er i dag ikke mer i stand
   du hilses ifra Laura Aagodt samt ifra Martin og Johanne
   mest er du og dine hilset ifra Dine Forældre
   Din Moder
   hils til min kjære Søster bed hende skriv til mig
   hils til Ingeborg
   di hilses ifra Bestemor Lorensen hun er frisk og er hos Sophus [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 24juni 1904 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 24juni 1904 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 24.juni 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 24juni 1904 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 24juni 1904 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 24.juni 1904.
  Anecdote 5 Aug 1904  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 5te August 1904. 
  • Kjiere Datter
   De er nu længe siden vi har hørt noget ifra værandre, ja de er nu i Dag to maaneder siden min kjiere Invald døde og de er riktig et stort Slag for mig han kom tidlig bort for at slæbe (?) for de andre, ja de har di jo alle sammen ... og Ingvald dem var saa kjærlig til alle sin baade til Forældre Sødskende og til Fremmede ja han er nu bort jeg for aldrig ham igjen om vi skul faa træffes i en anden værden dette har laget saa meget paa mig at jeg nu ikke vordan de bliver
   Johanne er meget snil jeg har faat sent en spillerny Kjole den er meget fin og igaar fik jeg Brev med Kr 5, hun beder mig hils til Eder alle
   ja jeg har ikke bare de døde at sørge over men jeg har vel en i Amerika han er ogsaa bort han var nu alle i veien her nu er han bort ifra os og ifra de som syntes han altid var forsmegt (?) de er mange tung stunder til mig
   saa har jeg den stakkels Laura som gaar og sørger over lille Klara til hun seer du som et sjalet og saa Aagodt som blev Nær (?) for de styg Olsens hun sørger saa vist men den lille er stor og dygtig men for ingen Penge ifra Gutten
   ifra min Kjære Arne har jeg ikke faat brev siden Ingvald døde jeg har nu atter sent Brev alsaa 3de siden den 10de Juli jeg nu sender i dag, og vist du skriver til Laura eller Gusta Lorentz saa spørg efter din broder saa vi for høre noget derifra jeg forstaar ikke vorfor ikke Arne skriver
   din Fader er som vanlig Daarlig
   Kjiere Klara i dag er de Mandag 8de Augus jeg er i samme humør som da jeg begynte Breve jeg sidder nu og vænter paa at din Svigermoder skal kom her i dag men om hun finder de beleilig er usikkert
   jeg traf gamle onkel Lorentzen og fru og de fortalte at Karen har faat Brev ifra dig med indlagt Brev ifra Amerika (skrevet først Bergen, men det er strøket over) om de skul vær noget deri om Arne tænkt jeg at faa høre, jeg venter hende nu
   Jeg synnes de er rart at ikke gamle tante Hedevig skriver nogle ord til mig i denne tid og ligedan Ingeborg Berg hils dem begge to ifra mig og bed min Søster at skriv om hun har lit tid
   de kan tro her er tungt og trist og værgang jeg har anledning til at nevne min Kjiere Ingvald
   Lev du nu vel og vær du med dine smaa kjierlig hilset ifra Forældre hils din Mand
   Lev nu vel om vi sees igjen er uvist
   Din Moder

   Skriv snart er du snil

   din svigermoder vil jeg skal spørge dig om du har fundet de nye sprompene i gaarden som var vasket og borthengte hun vil ikke have dem men du maa faa de fat

   Kjiere Datter August 16de
   Du ser at jeg har lagt Breve bort til nu, jeg har nu faat Brev ifra min kjiere Arne han er nu flytted opper Landet og er hos en Engels Familie som tjener og for de vist godt der han skrev samme dag som han flytted han bode fremdeles hos Laura Larsen hun skriver og til mig og siger at Arne behøver jeg ikke at frygt for nu, og naar han kommer ned ifra Landet saa skal han fremdeles bo hos dem,
   Jeg modtog i gaar Brev ifra min Svigerdatter i Malmøe, hun forteller at du min kjiere tænker paa at reis en tur til Malmøe og hun indbyder mig hun vil send mig Reispenge og mer til om jeg kan kom i Oktober og jeg har nu begynt at stelle mig de vil vel blive baade Sorg og Glæde for os, at mødes og skilles er ….
   Jeg har nu noget Klæder og sko min Kaabe er hos sypigen, og hun vil send mig lit …. med for jeg reiser jeg er bestem om Gud vil, Far skal til Marit Øien og du ved at hun vil blive snil med ham
   kjiere du maa se til at faa kom ivei du kommer antagelig her om saa vi fer følles om ikke saa reiser jeg allene
   kan du faa nogen hjem hos dine smaa jeg sagde til Karen at hun for reis til dig at vær, du maa nu skriv snart saa jeg for høre noget, jeg skriver i dag til Malmøe og tager i mod bude
   kanskje Hedevig kun vær hos dig du maa hils hende ifra mig, jeg skal hils dig ifra din Svigermoder hun og Marie var hos mig paa Søndag, ogsaa Laura Aagodt og de smaa Birger, lille Karen, og den store Gjertine ja jeg havde riktig et stor Selskab
   hils til min kjiere Søster hun kan godt faa bo frit hos mig om hun vil og lit Søm og strikning skal jeg sørge for til Vinteren jeg haaber vi ikke skul lide nogen Nød vi har et meget stort Pent Værels
   ja nu kan jeg ikke skriv mer
   hils Karl, Kirsten samt alle dine smaa ogsaa maa du hils din Mand
   skriv nu snart til mig din Fader beder hils til dig og dine
   Din Moder
   Skriv snart
   om du skriver til Arne saa er de samme Adr som til Laura

   Adr
   Larsen
   1040 N. 43 Nort Ave
   Chickago Ill. Amerika

   skriv nu snart til mig
   Moder [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 5.august 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 5.august 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 5.august 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (4).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 5august 1904 (4).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 5.august 1904.
  Anecdote 18 Sep 1904  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 18de september 1904. 
  • Kjiere Datter
   jeg for i dag skriv nogle Linier til dig saa du for see vordan her er, vi er alle bra frisk, Far som vanlig
   jeg modtog i gaar brev ifra Johanne Malmø og hun er meget snil fremdeles sent mig Kr 5 vilket jeg ikke nu har ventet hun skrev i forige brev om at de har brent hos hende ja de har vel ikke riktig brent saa meget men de har sprøitet vand ind i Butikken og ramponer noget saa hun maa flyt du ijen
   jeg Læst i Dagsposten om denne Brand og jeg undret mig over om hun var over der vor de brant, ja saa fik jeg i forige uge brev derom, nu igaar fik jeg atter Brev, og hun beder mig om at skriv til dig og hun vil vi skal kom did først hun faar flytted og de bliver sidst i October at om nogen af dere Du eller din Mand da vil kom til hende saa bliver de færdigt til først i November jeg har nu holt paa at stelt mig til reisen og reiser først hun sender Penge til mig og de siger hun vil, de kan vel blive sent men de er jo varmaperat paa toget
   see nu til at en af dere kan kom afsted,
   jeg har nu i disse dage ventet Brev og penge ifra Broder Arne vilket han selv har skreve om og loft mig og de kan nu vær mange ting jeg behøver, men naar jeg bare kommer skal jeg faa vad jeg behøver siger hun
   ja de bliver rektig baade Sorg og Glæde at see Ingvalds Plas ..., nu har han ligget i Graven i 3 maaneder
   see nu til at kom og skriv til mig om de Johanne bad mig skriv til dig herom
   her hjem er alt med de gamle tungt mangen gang og tomt efter Arne
   i dag har jeg besøg paa Kaffe, Laura Aagodt Gjertine ogsaa Martin og Johanne og alle di smaa med men jeg savner Klara og hendes smaa og Johan og Deres mon om jeg nogen sinde skal faa see igjen mine, jeg har ønsket at faa nogle Ord ifra min kjære Søster bed hende skriv til mig jeg ønsker at hun har vært her, Bestemor Karen har ikke vært her paa længe jeg ventet hende i gaar men kom ikke hun er vel saa træt for hun gaar paa Arbeide hele ugen hun er paa Gjort Apoteket og skjøller Flasker,
   ja Far skal til Marit Øien mens jeg er bort
   Lev nu vel hils Karl og Kirsten og alle dine smaa, og din Mand
   Kjærligst hilset at Forældre
   Din Moder [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 18.september 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 18.september 1904.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 18sept 1904 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 18.september 1904.
  Anecdote 3 Dec 1905  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  [23
  Brev fra Knerche til datteren Klara, datert Trondhjem den 3de desember 1905. 
  • Kjiere Datter
   De er nu lenge siden modtog dit sidste Brev med ... fotografi vilket jeg for lenge siden skul ha svart paa men grunden var den at jeg trode at naar Bestemor Karen reist saa skul hun da hils ifra mig og tak for fotografiet og derfor skrev jeg ikke
   jeg ventet da Brev hele tiden mens Karen var der ogsaa fik jeg jo hilsninger med Karen da hun kom tilbage, men nu skjønner jeg godt at du venter Brev ifra mig
   her er alt som sedvanlig. Far er med de samme han fylt i gaar 72 aar, og vi havde de riktig bra, vi fik telegram ifra Johan Brev ifra Johanne i Malmøe og lit Penge som Kort og Brev med lit Penge i fra Arne i Amerik
   ogsaa var onkel E og I hos os og Laura ... og Johanne bes jo saa langt ifra og stygt veir var de, de var bra de som var jeg kogt Kaffe og Sjokolage og Smørbrød
   foresten ved jeg ingen ting at skriv om af nyt ved jeg ingen ting for jeg har de saa travelt med Arbeide at jeg har neppe tid at Pust, jeg har nu 100de Par Strømper ifra Kongensgaarden 50 par at strik Hul og taa i og 50 par at … og saa 100de Faarkleea at sæt stykker i saa du kan tro at jeg er træt om Aftene, men saa kommer der til mangen tung stund naar jeg tænker paa min som er bort som jeg vist ikke mer for see igjen
   jeg ved omtrent var min Kjære Ingvald er og vor er da de andre, ja kjære Klara du har mange saa du har meget strev men du har alle disse hjem men de bliver tunkt naar du engang skal send dem du jeg har da Probert begge dele og mer til, de vært blev nu de to sidste aar for mig jeg er nu saa svag til at modtage alt, skakkels dig som har saa meget at styre med Gud hjelp dig til at stride du, ja (?) til om du kan kom her samme i Kroningstiden kjære datter
   jeg modtog et Brev her forleden ifra Arne vorsi han er lit fornærmet (?) paa dig
   han har seet et Brev hos Laura Larsen som du nok har skrive lit om ham som han ikke liker
   ja lad han nu vær ifred han har jo ingen sak i nogen anstændighed ingen som raabes (?)
   Far (?) og heller ingen som Sørger paa ham andre end Mor og Sødskende,
   Bestemor Karen er de 14 dage siden jeg har talt med hun er vist paa Apoteke igjen og saa er hun flyted ned i samme gaard som hun bor
   Arne har lagt Syg paa Lasaret i Amerika men er nu bra og har begynt samme ... igjen
   Skriv til mig og fortæl mig om Arne har sit Ur i Bergen han havde baade Ur og ring da han gikk ombord
   Ja nu stræver du vel til Juul og de gjør jeg ogsaa men ingen Glede mer bare Sorg,
   Marie har nu faat smaa og Olaf er Syg fremdeles har jeg hørt jeg skal gaa til Bestemor en af dagene veer nu saa snil at hils Karl og sig hans tak for Billede jeg hører at han er en snil gut hils til gamle tante ... Skriv til mig sig til hende at gamle tante i Amerika er død jeg har faat Brev ifra onkel Karl Hagen derom
   hils Ingeborg men vær du selv og alle dine smaa og din Mand kjærlig hilset ifra Forældre og Besteforældre
   Din Moder
   Jeg er nu saa treet Klokken er 10 paa Aften [23]
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (1).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (1).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 3.desember 1905.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (2).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (2).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 3.desember 1905.
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (3).jpg
  Høyem Knerche A gHugaas brev 3desemb 1905 (3).jpg
  Brev fra Knerche Amalie Hugaas til datteren Klara Lorentzen 3.desember 1905.
  Children 
  +1. Johan Arnt Pedersen Hugaas,   b. 27 Apr 1860, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 12 Nov 1946, Sulitjelma, Fauske, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location (Age 86 years)  [Birth]
  +2. Martin Karelius Hugaas,   b. 31 Jan 1862, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 29 Sep 1938, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 76 years)  [Birth]
  +3. Klara (Clara) Hugaas, "Lorentzen",   b. 11 Jun 1864, Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 12 Dec 1953, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 89 years)  [Birth]
  +4. Laura Bernhardine Hugaas, "Olsen",   b. 21 May 1866, Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 29 Dec 1917, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location (Age 51 years)  [Birth]
  +5. Peder Andreas Munch Hugaas,   b. 16 Jan 1868, Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. Aft 1910, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge Find all individuals with events at this location (Age > 43 years)  [Birth]
   6. Ingvald Høyem Hugaas,   b. 07 Dec 1869, Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 5 Jun 1904, Göteborg, Västra Götalands län, Sverige Find all individuals with events at this location (Age 34 years)  [Birth]
   7. Arne Edvard Hugaas,   b. 06 Jun 1872, Steinaunet skole, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this locationd. 30 Apr 1906, Cook, Illinois, USA Find all individuals with events at this location (Age 33 years)  [Birth]
  Family ID F70  Group Sheet  |  Family Chart
  Last Modified 3 Mar 2023 

 • Photos
  Hugaas Peder A personfoto.jpg
  Hugaas Peder A personfoto.jpg
  Skolelærer Peder Arntzen Hugaas (1833-1908).

 • Sources 
  1. [S1164] Kirkebok Soknedal, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  2. [S754] Wikipedia (Reliability: 1).

  3. [S178] WikiStrinda, Strinda historielags leksikon (Reliability: 1).

  4. [S785] Strinda bygdebok, (1939) (Reliability: 2).

  5. [S1162] Kirkebok Støren, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  6. [S66] Norge: 1865 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 10.1865 - 01.01.1866) (Reliability: 2).

  7. [S68] Norge: 1875 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 23.10.1875 - 03.01.1876) (Reliability: 2).

  8. [S480] Ruth Skøien (Zinow), født Lorentzen (1902-1984) (Reliability: 1).

  9. [S70] Norge: 1885 Folketelling (Reliability: 2).

  10. [S301] Hilmar Moe, Forlag: H.Moes Bog & Papirhandel, Adressebog for Trondhjem 1889, annen udgave, (Trondheim, 1889) (Reliability: 2).

  11. [S122] Norge: 1891 Folketelling (Reliability: 2).

  12. [S610] Adresseavisa, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 2).

  13. [S306] Hilmar Moe, Adressebog for Trondhjem 1895, sjuende udgave, (Forlag: H.Moes Bog & Papirhandel, Trondheim, 1895) (Reliability: 2).

  14. [S307] Hilmar Moe, Forlag: H.Moes Bog & Papirhandel, Adressebog for Trondhjem 1896, åttende udgave, (Trondheim, 1896) (Reliability: 2).

  15. [S308] Hilmar Moe , Adressebog for Trondhjem 1897, niende udgave, (Forlag: H.Moes Accidentstrykkeri, Trondheim, 1897) (Reliability: 2).

  16. [S72] Norge: 1900 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 03.12.1900) (Reliability: 2).

  17. [S314] Hilmar Moe, Forlag: H.Moe & Co's forlag, Adressebog for Trondhjem 1905-1906, femtende udgave, (Trondheim, 1905) (Reliability: 2).

  18. [S74] Norge: 1910 Folketelling, (Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no, 1910) (Reliability: 2).

  19. [S115] Dødsannonse i media, Adresseavisa (Reliability: 2).

  20. [S1158] Kirkebok Vår frue kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag (Reliability: 3).

  21. [S784] Jens Haukedal, Forlag: AS Nidaros og Trøndelagens Boktrykkeri, Busetnad og folkeliv i Soknedal - Gard og grend, (Støren, 1971), Bind 3, s.536, 555-565 (Reliability: 2).

  22. [S1156] Kirkebok Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Lade (Reliability: 3).

  23. [S514] Knerche A. Hugaas f.Høyem (1155), Knerche Amalie Hugaas f.Høyem-brev (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Tor Kristian Zinow.