Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Antonius (Anthoni) Brinchmann

Male Abt 1646 - Bef 1740  (~ 94 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Antonius (Anthoni) Brinchmann 
  Born Abt 1646  Schleswig-Holstein, Tyskland Find all individuals with events at this location  [1
  • Slekten Brinchmann er høyst sannsynlig en tysk slekt. Stamfaren i Norge, Antoni B., er muligens født i Slesvig-Holstein (Rostock og Hamburg har også vært nevnt som mulige fødebyer). Fødselsår er oppgitt til 1646 i - Norske Slægter 1912 - og bekreftet fra Statsarkivet.

   Navnet Antoni skrives forskjellig i kirkebøker, tingbøker osv.:

   Ant(h)oni, Ant(h)onj og Antonius.

   Også Brinchmann er skrevet forskjellig:

   (Bri(e)nchman(d), Brin(c)kman(n)(d).

   I Norge og Danmark har navnet Brinchmann tidligere kun fremtrådt enkelt og spredt, men i inneværende århundre fremstiller en oppblomstrende slekt her til lands, kanskje av tysk opprinnelse.

   I Hans Barlows Deutsches Namenlexikon angis Brin(c)kmann som den tyske måte å stave navnet på, utledet av - am Brink wohnend. I - Duden Familiennamen –
   Herkunft und Bedeutung - står det om Brinchmann:

   Ableitung auf –mann zu Brink. Brink:
   1) Wohnstättennamen zu dem in Norddeutschland sehr häufigen Flurnamen Brink (zu mnd. Brink, Hügel, Abhang, auch Rand, Rain, Grasanger, Weide.
   2) Herkunftsnamen zu dem in Norddeutschland häufigen Ortsnamen Brink.

   En adelig familie Brinchmann (Brinkman) levde i Sverige gjennom flere generasjoner. Den døde ut med baron Carl Gustaf von Brinkman, (f.1764 i Nacka, d.1847), ugift. Han var forfatter og diplomat. Medlem av Svenska Akademin. Oppholdt seg mye i Tyskland. Esaias Tegnérs venn og intime korrespondent.
   Hans foreldre var advokat og sekretær Hans Gustav von Brinkman, (1728-1816), gift med grevinne Beata Christina Leijonsted. Hans fetter var herredshøvding m.m. Gustav Anton von Brinkman, (d.1822 i København), barnløs, gift med Sophie Charlotte Kåhre, (1770-1849) i Karlskrona. Hans Gustavs far var Anton Henrik von Brinkman (1690-1745), pasje hos hertugen av Holstein-Gottorp.
   Anton Henriks farfar, stamfaren fra Østerrike, het også
   Anton Henrik von Brinkman. Han var født i Ostfriesland og major i tysk keiserlig tjeneste.

   Iflg. Anreps - Svenska Ättartafler – H.A. Koefoeds Lex. Suppl.
  Gender Male 
  Occupation Bef 1690  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3
  Skreddermester. 
  • En gang på siste halvdel av 1600-tallet kom den tyske skredderen Antonius Brinchmann til Norge.

   Antoni B. var skreddermester i Kristiania, og han ble angivelig utvist fra Tyskland for ågervirksomhet. Det fortelles at han først kom til København og senere slo seg ned i Kristiania.

   Det er uvisst når Skrædderen og familien først bosatte seg i Kristiania, men Skrædderen figurer i manntallet over byskatten i Søndre Qvarter i 1701, men ikke i 1683. Han er derfor trolig kommet til Kristiania en gang mellom 1683 og 1690, da han giftet seg første gang.

   Med referanse til - Extract ofver nu Verende JndQvartering J Christiania den 12 September Anno 1690 - hadde Anthonnj Brinchmand innkvartert 3 soldater i sitt hjem i Søndre Qvarter i Kristiania.

   Han er oppført i tilgjengelige Manntall for Byskatten i Kristiania i perioden 1695 til 1730.

   Han var første gang gift med Agnete Poulsdatter Rødder som døde i 1708. De giftet seg i 1690, hun 28 år og han 44 år gamle. De fikk 12 (?) barn, hvorav 9 døtre og 1 sønn levde opp.
   Etter hennes død i 1708 avholdtes skifte 16.juni 1710, 10 dager før han gifter seg på nytt, denne gang med Dorothea Stub.

   Den 26.juni 1710 søkte Antoni om å få gifte seg med Dorothea Hansdatter Stub uten forutgående trolovelse og lysning fra prekestolen. Vielsen fant antagelig sted like etter.
   Finnes ikke i kirkebøkene.

   Boet eide 3 gårder hvorav 2 brente i - den ulykkelige ildebrann - (Tollbugata 8?). Den tredje gården ble taksert til 700 riksdaler.
   Boets formue var 1.096 riksdaler og gjelden 863 riksdaler og 14 skilling.
   Konens begravelse kostet 200 riksdaler, men av hensyn til barna ville han ikke kreve noe vederlag. Kfr. Kristiania skifteprotokoll 1707(?), s.94.

   I kopi av - Riss av Kvadraturen i gamle Christiania, utarbeidet av komm. arkivar Finne-Grønn. Panteregisterets nr. er påført. De respektive eiere er påført. Kfr. Panteregisteret i arkivet - side 26, fremgår at Antoni Brinchmann bodde og eide bolig i Tollbugata (som den gangen het Waterstrædet eller Vater-strædet) på søndre side av Tollbugata, på hjørnet mellom Dronningens gate og Skippergata, nåværende Tollbugata 8.

   Han står som eier 1706, 1715 og 1734 av en bolig der Adam Snekker bodde i 1661, David Warnich i 1705 Jørgen Samuelsen Fane senere, og der Peter Leuch står som eier 1736 og 1744.

   Ut fra skifteprotokollen (se ovenfor) kan det tyde på at Antoni eide de 3 boligene 200, 201 og 212 (de siste 2 slått sammen – kanskje hadde han sitt skredderverksted her?), hvorav altså 2 gikk med i brannen 1708. Bolig 200 ble bygget opp igjen av stiftsamtsskriver Claus Hansen for 2.800 riksdaler.
   Antoni eide bolig 212 i 1734, men i 1736 eies den av Peder Leuch, og Antoni leier av ham.
   Antonis enke Dorothea bodde i bolig 212 i 1744 og leiet da av Peder Leuch.
   I samme kvartal bodde (eller eide bolig) James Collett, Peder Leuch, Søren Løchstør, bispinne Munch, oberst Dilleben, oberst Wilster.

   Etter at Oslo brant i 1624 og Christian 4. beordret gjenoppbygging av en ny by i mur og stein, håpet kongen å unngå nye, større bybranner.
   Oslo, som hadde vært en by vesentlig bestående av trehus, hadde lett blitt offer for flammenes rov flere ganger. Siden 1137 hadde byen brent 8-9 ganger, ofte med fatale utfall.
   I 1686 ble Kristiania rammet av sin første brannkatastrofe. Murtvangen var ikke gjennomført konsekvent, særlig ikke i den fattigste delen av byen i nord. En tredel av byens hus ble offer for flammenes rov. På 1700-tallet ble det gjort alvorlige anstrengelser for å forhindre nye brannkatastrofer. Vi ser da at byens styre i større grad enn før engasjerte seg i kampen mot ildebrann. Fra begynnelsen av 1700-tallet finnes flere eksempler på at byens magistrat ytret bekymring for den brannfare sjøbodene representerte. De var bygget i tre, og de lå tett i tett.
   Den 10.oktober 1708 gikk det galt. 60 sjøboder og pakkboder og 40 beboelseshus i byens nederste 2 kvartaler brant ned. Brannen stoppet ikke før den nådde den solide murbebyggelsen fra Christian 4's dager.
   Denne brannen, og et 2-3 mindre etterfølgende branner førte til at Kongen fastsatte en brannordning av 24.februar 1714, som ga detaljerte forskrifter om byggemåte, branntjeneste og brannredskap. Murtvangen ble utvidet til å gjelde 200 meter rundt bykjernen, og byen fikk et fast brannkorps. Men både i 1720 og 1721 herjet ilden i Kristiania.
   I 1733 godkjente kongen nye og mer restriktive regler for brannvesenet i Oslo, særlig ble straffene for uaktsom omgang med ild skjerpet. Piper som var mye i bruk, skulle feies opp til 6 ganger i året. Det ble forbud mot bruk av levende lys, blant annet på loft og i stall, og tjenestefolk fikk ikke tenne lys eller legge i ovn eller peis uten herren eller fruens samtykke. Utenfor hver gård skulle det dessuten stå en tønne med vann.
   I 1787 utarbeidet magistraten en fortegnelse over alle gårder i byen og hvilke brannredskaper hver enkelt gård skulle være oppsatt med. I følge Brannanordning av 24.februar 1714 skulle utstyret følge huset, ikke eier. Jo større gården var, jo flere bøtter og spann skulle den ha.
   Omtrent samtidig ble det vanlig med faste brannvakter om natten i byen. 10 vektere gikk rundt og patruljerte, klar til å slukke eventuelle branntilløp.

   James Collett og hustru, som er nevnt flere ganger som faddere til Antoni og Agnetes barn, var trelasthandler og fra 1.desember 1703 kommerceråd James Collett, (1655-1727). James Collett var stamfar til den norske Collett-slekten. Han innvandret fra England 1683 og ble gift 21.juli 1686 med Karen Leuch (1666-1745), datter av Peder Nielsen Leuch (Leuck) (1636-1693).

   Peder Nielsen Leuch var skreddersvenn, kramkar, trelasthandler og rådmann i Kristiania, og som ved første ekteskap med Anne Mortensdatter Heide (1661-1684) ble eier av Bogstad.
   Andre ekteskap med Alhed Johansdatter Krefting (1653-1729), datter av Bærums Verks eier Johan Krefting (1618-1674).
   Peder Nielsen Leuchs far var Niels Pedersen (d.1675), lavettmaker på Akershus. Peder Nielsen Leuch tok navnet etter Conrad Lauritzen Leuch (d.ca.1632), som var hans mor Karen Thomasdatters første mann.

   Peder Nielsen Leuchs sønn Morten Leuch (1665-1717) overtok Bogstad, var stadskaptein og god venn av kommerceråd James Collett (og også fadder for Antoni og Dorotheas barn).
   To av Mortens sønner var Niels Leuch (1700-1760) og Peder Leuch (1692-1746) og 4 døtre. Den eldste av døtrene, Karen Leuch (1694-1765), ble gift med Iver Eliæsen.
   Peder Leuchs sønn, trelasthandler Morten Leuch d.y. (1732-1768), ble 1758 gift med Mathia Collett (1737-1801), hans tremenning og søster til James Collett 3. Morten Leuch overtok Bogstad og gjenopplivet 1755 sin bestefars handelshus og trelasteksportfirma Collett & Leuch sammen James Collett 3 (1728-1794), gift med Karen Leuch. Hver av dem ble gift med sin kompanjongs søster. Handelshuset var grunnlagt av Peter Collett 1 (1694-1740) og Peder Leuch (1692-1746).
   Ved Morten Leuch d.y.’s død 1768 overtok James Collett forretningen og i 1786 da han opptok sin sønn Peter i firmaet ble firmanavnet endret til Collett & Søn.
   Leuch-slekten døde ut med Poul Leuch 1825.

   Sammen med Iver Eliæsen (1683-1753) anla Morten Leuch d.y. i 1736 en mølle, Nedre Papirmølle, ved Labakkfallene i Akerselven. Nedre og Øvre Papirmølle ble drevet i fellesskap i perioden 1748-1798, den øvre kalles også Bentse Brug.
   I 1798 overtok Fredrik Glad på Grefsen gård møllen som fikk sitt navn etter ham. Glads mølle er (pr.2006) den eldste av alle fabrikkbygninger langs Akerselven. I 1982 ble bygningen restaurert av Stenersens trykkeri.
  Event-Misc Jan 1697  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Dømt for lovstridig ågerhandling. 
  • I tingbøkene for Christiania byfogdembete og Rådstueprotokollen for januar-februar 1697 er det referert at Antoni Brinchmann ble dømt til å betale 150 riksdaler, halvparten til Hans Kongelige Majestet og halvparten til kirken, for lovstridig ågerhandling:

   Antonj Brinchmann och hans Hustrue wbenegtelig haffþr Annammed wbillig Rente aff Aaste Jens Christensen.
  Event-Misc 28 Sep 1702  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  Anthoni Brinchmand var fadder for Johanne Marie Rødder. 
  Event-Misc 1721  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  Stevnet av bokholder Kiølle for ikke å ha tilbakebetalt lånt. 
  • I 1721 havner Anton B. igjen i retten, og tingboken for Christiania Sorenskriveri referer at han er stevnet av bokholder Kiølle for ikke å ha betalt tilbake de 50 riksdaler han har lånt.
  Died Bef 04 Mar 1740  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 4
  • Anthonj Brinchmands 94 år gammel. [4]
  Buried 04 Mar 1740  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [4
  • 1740 4de Martius. Byens Kirkegaard. Afg. Antonj Brinchmands /gl 94 aar/ Liigs Begravelse paa Byens kirkegaard med alle klokkers ringing paa eengang Jorden samt Klokkerens ringing betalt med 3 Rdr. 1 mark. [4]
  Brinchmann Anthoni begr 1740 Kristiania.jpg
  Brinchmann Anthoni begr 1740 Kristiania.jpg
  Kirkebok.
  Probate Aft 04 Mar 1740  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Formuen var ved skiftet etter han i 1740, 1.093 riksdaler, mens gjelden beløp seg til 863 riksdaler.
  Person ID I1508  My Genealogy
  Last Modified 20 Jun 2018 

  Father Johann Brinchmann 
  Relationship Birth 
  Mother Catharina, "Brinchmann" 
  Relationship Birth 
  Family ID F6207  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Agnete Elisabeth Poulsdatter Rødder, "Brinchmann",   b. Bef 9 Oct 1664,   d. 24 Jan 1708, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 43 years) 
  Married 13 Mar 1690  Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2, 3, 4
  Brinchmann Anthoni og Agnete E P Rødder vielse 1690 Kristiania.jpg
  Brinchmann Anthoni og Agnete E P Rødder vielse 1690 Kristiania.jpg
  Kirkebok.
  Children 
   1. Catrine Brinchmann,   b. Bef 22 Jan 1691, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   2. Anna Elisabeth Brinchmann,   b. Bef 09 Mar 1692, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1742, Bragernes, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 49 years)  [Birth]
   3. Margrete Brinchmann,   b. Bef 30 May 1694, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   4. Marie (Maria) Brinchmann,   b. Bef 27 Feb 1696, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 3 Feb 1738, Drammen, Buskerud, Viken, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 41 years)  [Birth]
   5. Johanna Brinchmann,   b. Bef 24 May 1698, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   6. NN Brinchmann,   b. Bef 9 May 1699, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 26 Apr 1700, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   7. Agnethe Regina Brinchmann,   b. Bef 1 Feb 1701, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   8. Anna Maria Brinchmann,   b. Bef 17 Aug 1701, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  +9. Petronelle Brinchmann,   b. Bef 22 Apr 1702, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   10. Johan Fredrik Brinchmann,   b. 1704  [Birth]
   11. NN Brinchmann,   b. Bef 17 Feb 1706, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 4 Jun 1706, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   12. Sibille (Sebile) Brinchmann,   b. Bef 18 Mar 1707, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Last Modified 20 Jun 2018 
  Family ID F862  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Dorothea Hansdatter Stub, "Brinchmann",   b. 1682, Spydeberg, Indre Østfold, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1750, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age > 69 years) 
  Married 30 Jun 1710  Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [3, 5, 6
  • Den 26.juni 1710 søkte 64 år gamle Anton om å få gifte seg med 28 år gamle Dorothea, uten forutgående trolovelse og lysning fra prekestolen. [5, 6]
  Children 
   1. Hans Antonsen Brinchmann,   b. Bef 04 Aug 1711, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 23 Oct 1711, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
  +2. Hans Antonsen Brinchmann,   b. 25 Aug 1712, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 22 Dec 1780, Svorkmo, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 68 years)  [Birth]
   3. Gunhild Marie Brinchmann,   b. Bef 17 Apr 1715, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 30 Sep 1716, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 1 years)  [Birth]
   4. NN Brinchmann,   b. Bef 1 Jul 1718, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1 Jul 1718, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   5. Antoni Brinchmann,   b. Bef 14 Jan 1719, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 14 Jan 1719, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age < 0 years)  [Birth]
   6. Gunhild Marie Brinchmann,   b. Bef 14 Mar 1720, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
   7. Michel Antonissen Brinchmann,   b. Bef 12 Sep 1722, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location,   d. Bef 4 Aug 1725, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 2 years)  [Birth]
   8. Anna Cathrine Brinchmann,   b. Bef 15 Jun 1729, Kristiania, Oslo, Norge Find all individuals with events at this location  [Birth]
  Photos
  Brinchmann Anthoni fra Lassens samlinger.jpg
  Brinchmann Anthoni fra Lassens samlinger.jpg
  Fra Lassens samlinger om Anthoni Brinchmann.
  Last Modified 20 Jun 2018 
  Family ID F860  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S896] Bok: Rektor Alexander Brinchmann, Sverre Berg, (1982) (Reliability: 1).

  2. [S731] Lassens samlinger (Reliability: 1).

  3. [S284] Bok: Stamtavle over slægten Bernhoft, Emilie Bernhoft, (J.Chr. Gundersens Bogtrykkeri 1885) (Reliability: 2).

  4. [S1107] Kirkebok Vår frelsers kirke, Oslo domkirke, Kristiania/Oslo (Reliability: 3).

  5. [S731] Lassens samlinger (Reliability: 2).

  6. [S896] Bok: Rektor Alexander Brinchmann, Sverre Berg, (1982) (Reliability: 2).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by Tor Kristian Zinow.