Zinow Genealogy Website

The history of the Norwegian Zinow family, and their connected families of Lorentzen, Hugaas, Schøyen, Møller, Skrogstad, Høyem, Reitan, Brinchmann, Sværen, Harbo, Bernhoft, Hiorth, Linge, Tjomsaas, Cudrio, Borlaug, Husabø, Børsheim, Coucheron, Irgens etc. ...and for our beautiful long-haired dachshund; Tina

Michel Olufsen Storm

Male 1618 - 1689  (71 years)


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Michel Olufsen Storm 
  Born 26 Jun 1618  Aarhus, Jylland, Danmark Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Occupation 1630  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  I tjeneste hos underskriveren ved det kgl. kledeskammer i København. 
  Occupation 1631  København, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  I tjeneste hos mønsterskriveren på Bremerholm.  
  Occupation 1634  Blekinge län, Sverige Find all individuals with events at this location 
  Oppvarter, håndskriver og proviantforvalter. 
  • I 1634 kom han til guvernør Erik Krabbe i Christianopel, en handelsplass Christian 4 hadde anlagt i det dengang danske Blekinge. Her var han først - oppvarter - senere håndskriver og til sist proviantforvalter.
  Occupation 1642  Stjernholm, Jylland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Slottsskriver på Stjernholm slott som guvernør Krabbe hadde i forlening. 
  Occupation 1643  Slagelse, Sjælland, Danmark Find all individuals with events at this location 
  Fogd over Rønnesholm gods for Christen Lange. 
  • I 1643 ble han av den danske adelsmann Christen Lange til Rønnesholm satt til fogde over hans gods, og da Lange var - kapittelsherre - ved Viborg domkapitel, ble Storm samtidig fogde for kapittelgodsene.

   Da svenskene i 1644 falt inn i Jylland, dro han til København, gjorde i 1645 tjeneste i Kanselliet under de forhandlinger som endte med freden på Brømsebro i august s. å. og overtok deretter på ny sin fogdebestilling.
  Occupation 1646  Hålogaland, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [2
  Fogd over Helgeland, senere Vesterålen. 
  • I 1646 ble han av lensherren over Nordland, Preben von Ahnen, tilsatt som fogd i Helgeland, 1647 i Vesterålen og 1651 i Salten, med bopel på fogdegården Jensvoll i Bodin.

   Med et avbrudd 1669-1671 innehadde han Salten fogdeembete til 1683.

   Han hadde i tidens løp lagt seg til et ganske omfattende jordegods, det meste i Salten, men en del også i andre deler av Nordland.

   Antagelig fordi han ved sin fratreden ikke har kunnet levere riktig oppgjør for sine oppebørsler, ble iallfall den vesentlige del av hans jordegods i 1683 og 1684 utlagt til kronen, således bl.a. Morsdal og andre gårder i Salten, som hadde tilhørt hans svigerfar og som Storm vel må ha kjøpt av sin hustrus søsken.

   Den omstendighet at Storm så sent som i juni 1684 - altså etter å ha fratrådt fogdeembetet - ble beordret til å fungere som amtmann over Nordland i amtmann Geddes fravær, tyder imidlertid på at han ikke har begått direkte underslag.

   I 1646 utnevner lensherre Preben von Ahnen en ny fut i Salten. Den nye futen heter Michel Olufssøn Storm.
   Han flytter inn på futgården på Jensvoll. Michel vil ha en bedre gård enn Jensvoll, og greier å ordne seg slik at han får tak i gården Løp.

   I 1651 flytter han og familien hans inn.

   Som fut har han store skatteinntekter fra Salten, og han driver med handel og fiskerier i tillegg. Michel blir en rik mann.

   I 1683 snur hellet til Michel og kongen tar Løp fra ham. Michel har ikke betalt skatteinntektene videre til kongen, og kongen velger å ta hele Løp i stedet.

   Michels datter Karen var i 1683 allerede gift, og hennes mann blir den nye futen i Salten. Han heter Jesper Anderssøn Kolderup. Jesper og Karen flytter inn på Løp.
   Jesper var som svigerfaren - glad i å samle rikdommer. Løp blir igjen en av de rikeste gårdene i Salten.
  Died 03 Aug 1689  Bodin, Bodø, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [1, 2
  • Etter å ha vært skrøpelig i lengre tid måtte Michel Storm ved - Kyndelmisse Tid - 1689 legge seg til sengs. Han mottok jevnlig besøk av sin sjelesørger magister Jens a Møinichen, og sovnet stille hen 3.august i sin hustrus og datters armer.

   Hans levealder under likprekenen oppgis til å være 71 år og 6 dager, en måned kortere enn tidligere oppgitt fødselsdag.
  Buried 21 Aug 1689  Bodø, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location 
  • Ligprædiken over Foged Michel Storm
   (ved arkivfullmektig E.A.Thomle, som viser til pakke med manuskrifter ved Universitetsbiblioteket i Oslo):

   Welfortiente Mænds Udgang af Werden bør iche med en Snarhed Forglemis, Fordj Saa Vel Een Dehl Fremmede som deris Egne Paa Rørende tager Ved deris Døed Merchelig Anstød, det er dend Hellige schrifftis ord, de Retferdige schulle Aldrig Forglemmis, Men deris Nafn og Jhue Kommelsse Være og Vare i Welsignelsse Stedse og altid;
   War der Jngen Til som schiehede Ret i Landet, Kunde ingen Lefue i Sicherhed; Men i dagelig Fare og Jidelig V-Lejlighed, Som da dend Høyagtbahre og Welfornehme Mand Michel Storm, nu Sl. med Gud hafuer udi sine dage Værit Een af de Kongel. betiendter, der iche alleene Self Elschede, Med End og schafede andre Retferdighed, Thj Hafuer hand og Til dehl af Werden Fortiendt, For sin Retsindige Fremgang i Werden, Een Tilbørlig Amindelsse og Hukomelse, som Hannem og følge bøer; Saaledis Nu Hans Erlige HerKombst, Christelige Lefnedts Fremdragelsse, og Salig afscheeden er at Forklare:

   Barnefød er Hand i Iüdtland udi densd Kiøbsted Aarhuus, Aar effter Christj Fødzel 1618 dend 26 Iuny Vdi Louglig og Erlig Egteschab, af Erlige Christelige og Gudfrøgtige Forældre, Hans Fader Var dend Erlige Wel Agte og Forstandig Mand Olle Michelsøn Storm Fordumb Borger og Indwahner i fornte Aarhuus, hans Moder, dend Gudfrøgtige, Erlige og dyde-rige quinde Bendigte Rasmus daatter, begge Forlengst udi Herren Hendsofuede; Forbemeldte hans Kiere Forældre der de af Gud med samme Schench og Gafue Vare blefne Welsignedte, haffuer de effter dend Naturlige Fødsel hasted Ved bøn og Paa Kaldelse af opofre Hannem Gud, og Ved dend Hellige daab, laded Hannem I Sin Frelsere Christo Iesu Jgienfødis, Til Forsichring paa Himmerige og det Evige Lif Som hand og Nu paa Sielens Weigne med alle Hellige Engle og Guds udwalde AlleReede besidder;

   Sex Wgger effter Hans Fødselsdag, døde hans Sl. Fader i dend da sterch Græserende Pest, Hans Sl. Moder i Sit Møjsommelige og bedrøfuende Enchesæde, drog Ald Muelig omsorg Far Hans Legemlig ophold, Jindtil Saa lenge Gud efter Nogen tids forløb tilføjde hende udi Egteskab, dend Erlig Agtbahre og Welforstandig Mand, Nu Sl. i Herren Anders Torchildss: borger og Jndwaaner i bete Aarhus Een goed Erlig Mand, at de begge lagde Allerstørste vind paa, at Hand foruden Legems Føde Kunde effter Aar og Alders Tiltagelse opfostris i Siælens Føede Til herren og Himelen, Huor fore de hieme udi huusit loed Ham Vnderviisse i hans BørneLærdom, og Siden Holdt ham i scholle til at Regne og schrifue hos Søren Krufse der i Byen beschichede dandsche schollemeister;

   Dis Imidlertid indfalt dend Kejserche KrigsMagt i Iüdtland og Hafde Landet inde, fra Michelsdag Ao 1627 til Michelies igjen Anno 1629, For Aared der effter Som Var 1630 tog bemte Hans Sl. StedFader Hanm med Sig til Kiøbenhafn, og der Sadte Hanm til Sit Sydschinde Barn, dend Erlig og Fornehme nu Sl. Mand Hans Mortenss: Wiibye, som da Var Wnderschrifuer Paa Ko: Majets KlædeCammer, og Tiendte Hanm et Aar, Huor Effter Welbem Hans Mortenss: Wiibye, befordrede Hannem Til dend Erlig Høj Agtbahre og Welfornemme Mand Derich Worm, da Kongel. Majets Munstr schrifr over dend store Smedie Paa bremerholm, og Tiendte Hanm et Aar throlig og Vel, Effter Hans Erlige Passes Jndhold, og Effter som bente Dirich Worm quitede Sin bestilling, ForAarsagtes denne Sl. Mand at Søgge sig en anden Hosbonde, Thj begaf Hand sig, til dend Mand-hafftige Michel Mortensøn da Ko: Majts schibs Capitein, og Var med Ham da hand ned fleere schulle indhente til dannet: dend Saxische Førstinde Prindcessinde Magdalena Sybila.

   Effter HiemKombsten begieret Hand Sit Forlof og nu Sl. og Højloflig HuKommelse Printz Christian Bilager Kom udi Tienniste med Erlig Welbr og Nu Mand Erich Krabbe, den Ved (c:Tid) Ko. Ma. Gubeneur udi Christiannobel, og Beffalings Mand over des Lehn Huor hand betiendte Først for opWarter, og Siden for Haandschrifuer, Omsidder For Sin troe Tienniste af Hanm befordred Anno 1642 til at Wære Slodsschrifuer paa Sternholmb; der Mehre bemte Welbr Erich Krabbe blef af Ko. Ma. Forlofuer fra Christiannopel, og Aller Naadte Forleent med Sternholms Slot og Lehn, tillige med Slodzschrifuerjed Var hand og betroed at Være Proviantschrifr udj forn Christianopel over alt, som hand Tiendte dend Welbr herre War Thj Aar, som Hans Rigtig Pas og Quitering Wd-wiiser; Anno 1643 Kom Hand i Tieniste, med Erlig og Welbr Mand Christen Lange til Rønnisholm, som da Var Capituls herre udi Wiiborgs Capitul, og Var Foged baade ofuer dend Welbr herris eget Gods, Saa og ofuer Capituleds; Dis Imidlertid Anno 1644 Strax effter Juel Jndfalt de Suendsche i Jülland, Huor fore hand Med fleere begaf Sig der fra til Kiøbenhafn; og Nogen Stund sig der opholdt, indtil Tiden Komb; der schulle handlis om Freden imellem dans og Suerig, beramed Ved Bremsebra da Blef hand af Kongel: Majets Canceler, Erlig Welbr og Nu Sl. Herre Christen Thommess: andtaget til at opWarte i Cancelied, paa Same Reisse, Som blef andfanget strax Effter Nytaar 1645, Efter Fredens foredrag, som blef Slutted in Augs: Isame Aar, forføjede hand Sig med Cancelied til Kiøbenhafn, Var der i Nogle Maaneder og Siden begaf Sig Atter til Jülland; der at schafe Rigtighed for Huis hand Krigens tod hafde Hafft Vnder Hender.

   Anno 1646 om Paaschen Reiste hand fra Jülland, atter til Kiøbenhafn, Huor hand effter Nogle Ugers Forløb, kom udi Kundschab med Erlig og Welbr nu Sl: Mand Preben von Ahn til Faaesnes, da Kongel. Majts Amtm over Nordlandene; der Hannem til Kongel. Fougit ofuer HelgeLands Fougderje beschichede, huilchet hand et Aar Til Ste Hansdag 1647 betiendte; Same Tid blef hand befahlit at Reisse til Dan Nordlandenes Reignbr der at Clarere, og J medens Antagit til Kongel. Fougit over Wester Aalens Fougderje, som Hand til Iohanis 1651 udi fire Aar forestoed; Jmidlertid hafuer Hand effter dend Allerhøjeste guds Jndschiudelsse fated i Sinde at begifue Sig i dend Hellige Egteschabsstand, Huor til Hand effter Raadføring Med Gud, Sit Egit Hiertelaug, Samt Wenners Raad og Samtyche, hafuer beded til dend dyde-rige, og Megit Gud-Frøgtige Pige Sophia Christensdttr Bloch, og Holdtis Begyndelsen til Samme deris Egteschabs Stand Paa HorningsDahl dend 25 Febr: 1649 og deris brølups Højtid Ste Mortensdag i same Aar og Hafuer de efter Guds Willje lefuet Ret Megit Kierligt og gudeligt Egteschab i 40 Aar Ringer 14 Wger og 2 Dage.

   Wdi Same deris Egteschab, hafuer Gud Welsignet denm med Otte lefuendes børn, 3 Sønner og 5 Døtterer, at Huilchet En Søn og En daatter Allerede med Faderen Huiler i Herren: de Andre Sex Med deris Høj bedrøfuede Moeder Sørgeligen Jgien Lefuer, som ald Trøstens Gud Wille tenche paa til det Beste, og med it Milt øje andsee til ophold og Husualelse, Lychsalig Maae dend Egteseng Velsignet være, der saadane Børn Lefuere; der er Gud til ære Meenigheden til Tieniste og ForElderne til Hiertens dagl. Behagelighed; Anno 1651 Ved Ste Iohannis er denne Sl. Mand af Erlig Welbr og nu Sl. Mand Preben von Ahn Forordnede Til Kongel. Fougit over Saltens Fougderje, Jndtil Anno 1669 at det hafuer behaged Hans Kongl. Majets Een anden at beschiche til Foegid som varede et Aar; der effter atter af Højestbemte Kong. Majts AllerNaadigst Sadt til Fougidt ofuer Saltens Fougderje, Saa dend Gandsche tid Hand hafuer Fougeds Bestilling betiendt Særdehlis i Nordlandenne er paa Helgelands it Aar, i Westeraalen 4 Aar, og i Salten 32 Aar giør Tilsammen 37 Aar Vnder dis offtest befaled baade i Freds og fejdes tid Adschiellige Kongel: Commissioner, besynderlig udi de Welbr Amtmends Fraverelsse, som med allis For-Nøjelsse forvaltede ere; Huad sig ellers den Sl. Mands Liv og lefnet Angaar, da er det Nochsom Huer Witterligt, at Hand som en Sand Christen hafuer Sin Bestilling seet til Guds ære, Hans Ko. Ma. Tienniste, og Sin Jefn Christens gafn og goede, Værit en Sagtmodig Moses i Sin Bestilling, og en Abraham i Sit Huus med Gudfrøgtighed imod Sin huus Gesinde, og goedhiertig imod Reisende og fattige, at Hans effterlatte Højbedrøfde Hustru Safner nu sit Hofuit, og halfue Hierte, Fremede deris troefaste Ven og Raadførere, Børnene deris Forsørgere, tienerne deres ForFremere, og Familien sin ære; at Paa Sin Maade Vel Maae Bekiendis en Mand er i dag Falden i Israel de schyldiges Comete;

   Den 21de Augusty Anno 1689 blef Sl. Fader Michel Ollessøn Storm begrafet i Baadøe Kierche i Choret Norden for Alteret; Her Hans Brun Sogne Prest til Gilleschaals Præstegield Prædichede offr Hannem, og hafde disse ord af Iacoby 1 Cap: Salig Er dend Mand, som Lider Fristelse, Thj effter hand er Prøfuet, da schal Hand faae Lifsens Krone, Huilchen Gud hafuer Lofuet dem, som Elsche Hannem.
  Person ID I6796  My Genealogy
  Last Modified 30 Aug 2016 

  Father Olle Michelsen Storm,   d. Abt Aug 1618 
  Relationship Birth 
  Mother Benedikte Rasmusdatter 
  Relationship Birth 
  Married Bef 1618 
  Family ID F3218  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Sophia Christensdatter Bloch, "Storm",   b. Between 1620 and 1625,   d. Aft 1689, Gildeskål, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  (Age ~ 70 years) 
  Married 11 Nov 1649  Gildeskål, Nordland, Norge Find all individuals with events at this location  [1
  • Charles Ellingsen, NST XXII 1970 Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup.
  Children 
   1. Birgithe Sophie Michelsdatter Storm,   b. Aft 11 Nov 1649,   d. 1683  (Age < 33 years)  [Birth]
   2. NN Michelsen Storm,   b. Aft 11 Nov 1649  [Birth]
   3. NN Michelsen Storm,   b. Aft 11 Nov 1649  [Birth]
   4. Dorethe Michelsdatter Storm,   b. Abt 1650  [Birth]
   5. Ole Michelsen Storm,   b. Abt 1651  [Birth]
   6. Else Michelsdatter Storm, "Sommerfeldt",   b. Abt 1652  [Birth]
   7. Benedichta Michelsdatter Storm,   b. Abt 1653,   d. Between 1701 and 1704  (Age ~ 48 years)  [Birth]
   8. Karen Michelsdatter Storm,   b. 17 Feb 1660,   d. 1745  (Age 84 years)  [Birth]
  Last Modified 30 Aug 2016 
  Family ID F3217  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. [S701] Erik Berntsens slektssider, www.vestraat.net (Reliability: 1).

  2. [S702] Tore Nygaards slektssider, www.tore-nygaard.com (Reliability: 1).


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by Tor Kristian Zinow.